Délmagyarország, 1919. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1919-02-01 / 26. szám

DÉLMAG YARQBSZA G Szeged, 1919. -február 1. Megérkezett az antant parancsa a csehekhez. — Vissza fognak vonulni a demarkációs vonalra. Budapest, január 31, (A Délmagyar ország tudósító jótól.) Félhivatalosan jelentik: Arról értesülünk, hogy a cseh-szlo­vák kormány utasítást kapott Parisból, hogy csapatait azonnal vonta visszd a de­markációs vonalra. Ez a megállapított vonal Pozsonytól a Duna mentén az Ipoly torkolatáig, az Ipoly 'mentén Rimaszombatig egyenes vonalban az Ung torkolatáig és az Ung mentén Uzsdkig húzódik. Kolozsvár, január 31. Kolozsvár város la­kossága a román atrocitások ellen Pathe francia tábornoknál akart orvoslást keresni. Ezért a tábornok Newyork-szállóbeLi lakása előtt tüntettek. A tábornok azonban nem je­lent meg a szálló erkélyén, mert a románok félrevezették a tábornokot, hogy a tüntetés ellene szól Mikor aztán később Grampiere Emil tolmácsolta a kolozsvári lakosság kí­vánságait és fölemlítette, hogy a tüntetés a tábornok mellett történt, Pathe örömét fejezte ki és ezeket mondotta: — Ami eddig történt, semmi befolyással nem lesz a békekonferenciára. Ezek az intéz­kedések átmeneti jellegűek és semmi kihatás­sal sem lesznek a döntésre. A románokat azért bizták meg a megszállással, mert ők az antant szövetségesei. Délután 3 órakor az egyetemi tanács, majd az ifjúság küldöttsége jelent meg a tá­bornoknál. A tábornok megígérte támogatá­sát. Olasz katonai bizottság érkezik Budapestre. Róma, január 31. A magyar ügyek ta­nulmányozására az olasz kormány megbí­zottakat küld ki. Már a holnapi napon olasz katonai bizektság utazik Budapestre, amely­nek az lesz a feladata, hogy a helyszínen mindenről tájékozódjék. A bizottságban igen kiváló személyiségek foglalnak helyet. A Spartacusok a szovjetcsapatokat várják. Hága. január 31. Pétervári jelentések szerint a Pravdában Joffe kijelenti, hogy a német kommunisták csak arra várnak, hogy a szovjet-csapatok átlépjék a német határt, ami után azonnal megkezdődik a Spartacu­sok ujabb lázadása (Németországban. Berlin, január 31. A berlini és orosz boí­sevikiek között a rendőri nyomozás megálla­pítása szerint különböző utakon élénk forga­lom áll fenn. Megállapították, hogy Kovnó­ból 3 orosz bolseviki indult el Berlinbe, hogy ott a postát és távirdát szabotálja és a bol­sevikieknek nem tetsző politikusokat legyil­kolja. Állítólag 2 millió rubelt hoznak maguk­kal. Február 6-án összeül a német nemzetgyűlés. Bécs, január 31. Berlinből jelentik: A né- j kor tartja első ülését Weimarbam korelnök ínét nemzetgyülés február 6-án dékitásn 1 óra- [ vezetésével. Olasz-délszáv ellentét. Chiasso, január 31. Olasz lapok közlik, hogy Sarajevóban 46 horvát és mohamedán előkelő polgárt letartóztattak olyan gyanú alatt, hogy összeesküvést szőttek Sándor ré­gens herceg ellen. Zágráb, január 31. Sarajevóban ma vala­mennyi lapra elrendelték az előzetes cenzú­rát. Zágráb, január 31. Fiúméból jelentik; Most már biztos, hogy az olaszok két zászló­alj katonaságot tarthatnak Fiúméban. Fiu­mét a szerbek fogják megszállani. Az összes bizottságokban szerb tisztek fognak helyet foglalni. Az olasz nemzeti tanács tegnap el­bocsátott 84 postahivatalnokot és altisztet, túlnyomó részben magyarokat és egynéhány délszlávot. Fiume, Konstantinápoly és Danzig. | Becs, január 31. Genfből táviratozzák a i Neue iFireie Pressenek: Megerősítik azt a hírt, hogy Wilson Fiumét, Konstantinápolyi ós Danzigot az antant határozatával szabad kiíkötőkké akarja nyilvánítani. Hivatalos je­lentós erről -még nem érkezett. TTgy látszik, hogy Wilson azzal akarja Olaszországot Fiú­méról való lemondásra birni, hogy kisázsiai török birtokokból kárpótolja. Megerősítik azt a Ihirt is, hogy az -angolok kiürítik .Gibral­tári Anglia Gibraltár helyett a túlsó parton levő Centa kikötőt kapja. Hága, január 31. Newyorki lapok jelen­tik Párisból: Olaszország a békekonferencián Fiume és Dalmáciám bejelentett igényeivel kudarcot vallott. Az amerikai tudósítók hang­súlyozzák, hogy a tárgyalások súlypontja azon a magánértekezleteken van, amelyeket Smuts tábornak, Hause ezredes, Wilson és Lloyd George folytatnak. Egyesület a bolseviklek ellen. Berlin, január 31. Berlinben egyesület alakult a bolsevikiek elleni küzdelemre. Az egyesület első lépése az, hogy 10,000 márka dijat tűzött ki Radek orosz bolseviki vezér fejére, ki állítólag imég mindig Németország­ban bujkál. Belgium kértééit se. Rotterdam, január 31. Belgium kártérí­tése 15 milliárd frank lesz, míg a személyes veszteséglek mintegy 30 milliárdra rúgnak. Ezenkívül Belgium nem követeli, hogy Né­metország büntetésből is fizessen kártérítést. (N A földbirtokreform. Budapest, január 31. (A Délmagyarország tudósítójától.) A földbirtokreform dolgában az előző kormány tudvalevőleg javaslatot dol­gozat' ki, amelynek 27 paragrafusa' a kor­mány le is tárgyalta. A közbejött kormány­válság megakasztotta a javaslat további tár­gyalását, majd uj kormny alakult, mely kü­lönböző összetételű, minek folytán a javas­lat is változáson ment át. Búza Barna mi­niszter átdolgozta a javaslatot, amelyet a va­sárnap tartandó nagy miniszteri értekezlet fog tárgyaim. A változás átmeneti intézkedések­ben nyilvánul. A kisajátítandó területet az arra igényt tartók között szétosztják vagy ugy, hogy az illető ideiglenesen birtokba veszi a megművelt területeket vagy pedig átme­netileg bárbeveszi. Ez az intézkedés biztosí­tani akarja, hogy a tavaszi mezőgazdasági munka zavartalanul folyjon. 0\ Szerb uralom Pécsett. Pécs, január 31. A szerbeik által kineve­zett Bandurovics Bogoszláv főispán ma vo­nult be Pécsre, hogy a vármegyeházán instál­láltassa magát. A vármegye tisztviselői közül isenki sem jelent meg. A főispán környezeté­ből kiszivárgott hirek szerint a főispán kije­lentette, (hogy Baranya, Somogy és Tolname­gyék megszállt részeiben a szerbek átveszik az imperiumot. Srenje Ferenc alispánt állásá­ból elmozdították és kiutasították a megszállt területekről. Angliában terjed a sztrájk­mozgalom. Bécs, január 31. Bernből táviratozzák a Neue Freie Pressenek: A sztrájkmozga'orn Angliában egyre jobban terjed. A vasutasok ÍLloyd 'Geor.gelioz ultimátumot intézlek, a melyben a heti 42 órás munkaiidő bevezetését követelik. A Hock-párt nagygyűlése. — Közzéteszik az uj programot. — Budapest, január 31. (A Délmagyarország tudósítójától.) A Politikai Híradó jelenti: A Károlyi-párt direktóriuma pénteken délután ülést tartott, amely a párt uj programját tár­gyalta. A Károlyi-párt a jövő vasárnap Bu­dapesten nagygyűlést tart, amelyen nyilvá­nosságra hozza uj programját. A berlini katonai parancsnok szigorú rendelete. Berlin, január 31. A független szociális­ták lapja, a Freiheit élesen kikel Noske ber­lini katonai parancsnok egy rendelete ellen, amelyet a fegyverhasználatról adott ki. E ren­delet értelmében a katonák őrjárataikon bár­mikor tüzelhetnek, mindenkit letartóztathat­nak és ha ellentállást fejt ki valaki, lelőhetik. Felszabadító haderő török területekre. Newyork, január 31. A Magyar Távirati iroda szikratávirata: Az Associated Press tudósítója jelenti Párisból: A legfőbb hadita­nács katonai megbizottai előkészületeket tesz­nek egy ülésre, amelyen előkészítik az antant és ha árra szükség volna, az amerikai had­erőnek egész Törökországban való felosztását. Ugy vélik, hogy a legfőbb haditanácsnak ez az intézkedése azzal függ össze, hogy az ör­mény és más elnyomott fajokkal szemben el­követett kegyetlenkedéseknek híre érkezett, a melyekhez hozzájárul az, hogy a porta meg­tagadta a szükséges büntető- és védőintézke­dések foganatosítását. A legfelsőbb hadita­nács megbízottai e célból valószínűleg 1—2 napon belül összeülnek. Az amerikai bizottság tanácskozásai. Budapest, január 31. (A Délmagyamrszág tudósítójától.) Az amerikai bizottság Buda­pesten időző tagijai politikai tanulimányaik nagv részét elvégezték. Most a gazdaság­politikai kérdésekkel fognak behatóan foglal­kozni. Zerkovitz Emil miniszteri tanácsos a jövő hétre az ipari és munkásügyi kérdések megvitatására már előjegyezte az illetékes szakférfiak referálását, A politikusok közül Apponyi Albert, Lovászy Márton, Zichy Já­nos jelentek meg. A szociáldemokrata párt részéről a jövő héten több vezető emberrel fog a bizottság tárgyalásokat folytatni. Az amerikai magyarok ovációval várják Wilsont. Berlin, január 3L Kopenhágából jelentik: Az amerikai magyar egyesületek Wilson. ha­zaérkezése alkalmából nagy tüntetésre ké­szülnek Wilson mellett. j

Next

/
Thumbnails
Contents