Délmagyarország, 1919. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1919-02-01 / 26. szám

szerkesztőség: SZEGED, KARASZ-UTCA 9. SZAm. A szerkesztőség telefonja: 305. ELÓFIZETÉ5I ARA: cgési évre 72— K. negyedévre 18.— K. félévre . . 36.— K. egy hónapra &— K. Egyes szám ára 24 fillér. Szeged, 1919. 'Wmm VIII évfolyam. 26. szám. íöbb vitái ügyben a népszövetség iont. - Gyorsítani akarják a békekonferenciát — Mér­sékletre szorítják a kis nemzeteket. — Berlin, január 31. Az esti lapok jelentik Hágából: Párisi tudósítás szerint a népszö­vetség1 végleges tervét Wilson valószínűleg még elutazása előtt kidolgozza. A népszövet­ség azonnali megalakításában: biztostékot lát­nak arra, hogy a vlág nj rendjére vonatkozó amerikai elvek anegvalósiuljianak. A konfe­rencia tevékény .végének gyorsítása céljából a hatalmak megegyeznek abban, hogy az ösz­sze& kevésbé fontös kérdések eldöntését a nép­szövetségre bízzák. Ezért egyelőre pihentetik mindazokat az ügyeket, amelyeknek nincs teljesn kulturális jelentőségűik. Az egyetlen baj csak az, hogy mindn kormány a saját ügyeit tekinti a leg­fontosabbnak. Ennek az akadálynak megszüntetésére szükség volna arra, hogy a nagyhatalmak erélyesebben foglaljanak állást a kis nemzetekkel szemben, mint eddig. Newyork, január 31. A Magyar Távinti hoda szikratávirata. Az Ewening Leader­nak jelentik Parisból: Az az ideiglenes és (kielégítő határozat, amellyel az öt nagyhata­lom a német gyarmatok és a török területek sorsa lelett döntött, Lloyd George közvetítő indítványának eredménye. Lloyd George ugyanis* megtalálta azt a formulát, amely le­hetővé teszi azt, hogy azok a nemzetek, ame­lyek a német gyarmatokat vagy a török terü­leteket megszállták, e területek teljes nrai le­gyenek anélkül, hogy ezeket annektálnák, a tmi a konferencia konzervatív elemeinek a célja. A határozatot azért mondják átmeneti­nek, mert az a terv, hogy elsősorban a népszö­vetséget alkotják meg, hogy kiküldhessék a gyarmatok részére kiszemelt megbízottakat. Newyork, január 31. A Magyar Távirati Iroda szikratávinat a a budapesti radió-állomds utján: Az United Press párisi tudósítója je­lenti: A nehézségek ugyanolyan arányban tor­JPáris, január, 31. '(Havas.) Hivatalosan jelentik: A nagyhatalmak képviselőinek bi­zottsága minidkét ülésén a gyarmatok kérdé­sével foglalkozott. A vitában Pichon francia gyar.matügyi .miniszter, Salvago Raggi a gyarmati [kérdések tárgyalásának megbízott­ja és a dominiumoik képviselői vettek részt Ort-JieTgilum technikai delegátiuea még 3 meghatalmazottnak asszisztálása mellett -ki­fejtette Kongóra vonatkozó álláspontját, ahol a szövetségesek a berlini szerződés kötelékei­nek feloldását követelik. Az egész idiskusszio » wilsoni indítvány talaján mozgott, hogy a mémet gyarmatok feletti területi! szuveróni!­nyosulnak, amilyen mértékben a konferencia tárgyalásai előrehaladnak. Naponta a világ minden részéből ujabb hirek érkeznek társa­dalmi és* politikai zavarokról'. A szerbek és olaszok elkeseredetten hadakoznak az adriai kikötők hovatartozása ügyében. A monteneg­róiak hevesen tiltakoznak az ellen, hogy aka­ratuk ellenére Jugoszláviába kebelezzék be őket. A csehek és lengyelek hadban állanak Szilézia miatt. Magyarország és Románia éles ellentétbe került az erdélyi kérdés miattt. Németország és Lengyelország mobilizáltak egymás ellen. A bolsevikiek. harcban állanak Oroszországi több részében. Ez alatt pedig a titkos szerződések még jobban komplikálták a béke ügyét. Ilyen komplikáció támadt Anglia és Hedzsán között. A legkomolyabb ellentét azonban Franciaország, Anglia és Olaszor­szág között az Adria keleti partvidékének odaítélése dolgában támadt, amely kérdés a bgnagyobb mértékben érdekli a jugoszlávo­kat. Olaszországi ezenkívül Afrikában enged­ményeket kiván, hogy ezzel ellensúlyozza An­gliának és Portugáliának ottani befolyását. A népek ligája felé minden irányból hideg szelek fujddgáhtak. A régi nemzetek romjai felett uj nemzetek hadakoznak. A lábrakapott harcias hariguttk dacára sem szabad túlzott pesszi­mizmussal tekinteni az ügyeket. Bécs, január 31. A Neue Freie Presserek táviratozzák Bernből: Páriából érkező diplo­maták azt állítják, hogy Wilsonnak és Lloyd Georgenak egyre növekvő befolyási a béke­konferencián a mérsékeli program győzelmét biztosítja Most már bizonyos, hogy Németor­szágot is fel íogják venni a népek szövetségé­be a megalakulás után ugy, hogy Németor­szágnak módjában lesz állástfoglalni a terri­toriális kérdéseikben is. Clemenceau program­ja háttérbe — szorul. A párisi tárgyalások ma már a kompromisszum jegyében folynak le. tást a népszövetségre ruházzák. ,Egyik vagy másik államnak adjanaik megbízást, hogy ezt vagy azt a gyarmatot nemzetközi ellen­őrzés mellett igazgassák. Lloyd George közöl­te, hogy az angol hadikabinet tegnapi ülésén csatlakozott Wilson teoriájához. A Dominio­nok ez ellen erélyes tiltakozást jelentettek be­Végül a következő megoldásiban egyeztek mg: OBDa e területek valamelyikén megfelelő számú civilizált lakós van, mely nemzeti kí­vánságainak nevezetesea jövendő kormány­iformája tekintetében kifejezést tud adni és ha tényleg iképes önmagát kormányozni, ak­kor a népszövetség Megvalósítja kívánságát. Kiadóhivatal: SZEGED, KARASZ-UTCA 9. SZA». 1 A kiadóhivatal telefonja: 305. Szombat, február I. Névszcrint Arábiát, Mezopotámiát (hozták fel, mint ahol ez az eset bekövetkezhetik. Ilyen nemzetek kifejezésre juttathatják azt az aka­ratukat, hogy nemzeti önállósághoz jussainak egyik vagy másik nagyhatalom .protektorá­tussá alatt. Olyan esetekben pedig, ahol a né­pek nem volnának képesek önmagukat kor­mányozni, ott a népszövetség kiválasztja azt a hatalmat, amely vagy földrajzi szomszédsá­gánál fogva, vagy más okból leginkább alkal­mas az igazgatás átvételére. E hatalom bizo­nyos — a békekonferencia, vagy a népszövet­ség által megállapitandó garanciák mellett —• venné át hivatalát. Ezek a garanciák külön­böző országokra nézve különbözőek lennének. A helyi viszonyoknak ós anniaik a nagyhata­lomnak megfelelően, amelyet jmondatárámsf­nak szemelnek ki, esetenként, ideiglenesen döntenek. Az afrikai .gyarmatokat és számta­lan Keleten lévő ,gyarmatot egyelőre azon or­szágok kormánya alá fogják rendelni, amely jelenleg megszállva tartja azokat. Ez a hely­zet mindaddig fennáll, amig a népszövetség valósággá nem válik. Ázsiai Törökországra nézve a imandátumteória már mától kezdve érvénnyel bír. A négy nagyhatalom megbí­zást ifog kapná, hogy ezt a területet igazgas- N sa. A nagyhatalmak bizottsága a versaillesii legfőbb haditanácstól is jelentést kér a meg­szálló csapatnak Ájzsiai Törökországban való legjobb felhasználásáról. A lengyelországi vizsgálóbizottság tagjai csütörtökön délelőtt és délután Botha tábor­nok elnök lésé vei ülést tartottak. Egymásután­meghallgatták a lengyei és cseh-szlovák dele­gátusokat és igyekeztek megállapodást léte­síteni közöttük, hogy lesetne a vérontásnak a tescheni kerületben véget vetni anélkül, hogy a határkérdést rendezték volna. A delegátu­sok végre váiaszt kaptak arra a meghívásra, amelyet Oroszország szervezett pátjaihoz in­téztek az irányban. Az archangelsziki fcormány formálisan vonakodik odautazni, meri nem akar találkozni a boisevikiekkel. Koltsak ten­gernagy valamivel Kevésbé kategorikusan uta­sítja el a meghívást, hanem éles fentartásokat hoz fel. A bolseviki kormánytól még nem ér­kezett értesítés. Páris, január 31. (Havas.) Hivatalosait jelentik: A békekonferencia tagjai, hogy a konferencia tartamát megröviditsék, abban állapodtak meg, hogy a kevésbé fontos prob­lémákat a népszövetségnek engedik át. A' giyőztes nemzeteket az bírta erre az elhatá­rozásra, hogy mindenütt a béke mielőbbi meg kötését kívánják és hogy ők maguk is céljaik gyors megvalósítására törekszenek. Ha az összes kis és nagy kérdéseket maga a kon­ferencia akarná elintézni, ehhez légatább ts egy Esztendőre volna szükség. Páris, január 31. (Havas.) Wilson, vala­mint Franciaország, Amerika, Anglia és Olaszország miniszterei, külügyminiszterei és Japán képviselői csütörtökön két ülést tartot­tak. Az ülésen folytatták ,a Cisendes-ooeáni. és afrikai német gyarmatokról megkezdett eszmecserét. Az angol birtokok képviselőjé­nek, Simon ifrancia gyarmatügyi miniszter­nek és ÍHkaggi Salvagionak jelenlétében ide^ iglenesen külön egyezményt kötöttek a mém^t gyarmatokon és az ázsiai Törökország meg­szállt területein bevezetendő közigazgatás dolgában. fiz antant ^zsiai Jorökországban átvette aközigazgatást. — Arábia és Mezopotámia nemzeti államok lesznek. — Az archau­gelskl kormány válaszolt a békekonferencia felhívására. — Nem akar a boisevikiekkel találkozni. —

Next

/
Thumbnails
Contents