Délmagyarország, 1917. március (6. évfolyam, 50-78. szám)

1917-03-01 / 50. szám

[MAGYARORSZÁG Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A szerkesztőség telefonja: 305. Szeged, 1917, LEGÚJABB. AMSTERDAM: Három postagőzös, a melyet angol hadihajók kisértek, ideérke­zett. A nyilt tengeren a fegyveres kíséretet megtámadta egy búvárhajó. Csak nagyon elkeseredett harc után sikerült az angol hadihajóknak elűzni az ellenséget, amely kárt nem szenvedett. PÁRIS: Hétfőn és kedden Galaíban francia és angol konferencia volt, amelyen részt vettek Briand, Nivelle, Liautey, to­vábbá Lloyd George, Robertson és Haig tá­bornokok. LUGANO: A Stefani-ügynökség jelenti: Egy olasz léghajó a mult éjszaka bombá­kat, vetett Póla tengerészeti és katonai mü­,veire összesen egy tonnánál nagyobb rneny­myisegben. Minthogy erős ágyutüznek volt kitéve, visszatért kiindulási állomására. Tegnapelőtt két ellenséges repülőgép támadást kísérelt meg Barri ellen. Záró­tüziinkkel meghiúsítottuk az ellenséges re­pülők szándékát és a hiábavaló kísérletek után a repülők visszatértek anélkül, hogy bambákat levethettek volna. (Illetékes helyen megjegyzik: Igaz, hogy 26-ikára virradóra egy ellenséges léghajó néhány bombát dobott le a puszta mezőre, de se kárt, se veszteséget nem okozott. A Barri ellen indított támadásunkról szóló je­lentés is valótlan, mert repülőink célja fel­derítés volt, nem támadás. A felderítés jól sikerűit, repülőink vissza is tértek.) BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti 28-iidn este: A Sonmie északi partján az angolok Le Transloy és Sailly közt táma­dást intéztek, amelyet visszautasítottunk. A legelső árkunk két pontján még folyik a harc. Keleten íutgyobb harci események nem történtek. BARCELONA: Gerard nagykövet kísé­retével az Izabella postagőzösön tegnap dél­után Amerikába utazott. LONDON (Reuter-jelentés): A Cunard­társaság hivatalosan közli, hogy a Laeonia gőzös 3 utasa meghalt, 3 eltűnt. Eltűnt to­vábbá a személyzet hat tagja, hatan pedig kórházban vannak. AMSTERDAM: Az angol élelmezési miniszter a következő javaslatot tette: 1. A hét minden napján kell dolgozni. 2. A vasár­napi munkát a templomban a szószékről kell hirdetni. 3. Éjjel-nappal kell szántani. 4. A tanult munkásokat nem szabad katona; szolgálatra Jbehivni. ELŐFIZETÉSI ARA: egész évre 28.— K. negyedévre 7.— K. félévre .. 14.— K. egy hónapra 2.40 K. Kgyes szfttn Ara lO flllér. VI. évfolyam, 50. szám. BERLIN, febru'ár 28. A nagy főhadi- | szállás jelenti: József főherceg vezérezre- 1 des arcvonala: A valeputnai ut mindkét ol­dalán, az Erdős-Kárpátok déli részén csa­pataink jól előkészített, bravúrosan végre­hajtott támadása több orosz magaslati ál­lást juttatott birtokunkba; !2 tisztet ós több mint 1300 főnyi legénységet foglyul ejtet­tünk, 11 géppuskát és 9 aknavetőt zsákmá­nyoltunk. Az elfoglalt vonalalkat több éjjeli ellentámadással szemben megtartottuk. ,4z utíői délre az oroszoktól elfoglalt támasz­pontot védelmi berendezéseik megsemmisí­tése után, e pontnak ránk nézve közvetlen fekvése miatt, az ellenség behatása nélkül kiürítettük. Mackensen vezértábornagy hadcsoport­ja: Lényeges esemény nem történt. LUDENDORFF, első főszáHásmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) BUDAPEST, február 28. (Közli, a mi­Váltakozó harcok BERLIN, febru'ár 28. A nagy főhadi­szállás jelenti: Az Artois-arcvona! néhány helye ellen intézett angol felderítő előre­töréseket Visszavertük. Az Aocre területén állásaink előterében gyalogsági harcok had­vezetésünk szándékai szerint folytak le. Vaiílytói nyugatra, az Aisne mentén folyó biztosító csapataink egyikén a franciák raj­taütötték. Aiz őrállás és a már fogságban le­Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: 81. Csütörtök, március i. niszterelnöki sajtóosztály.) Mackensen ve­zértábornagy hadcsoportja: Nincs jelenteni való. József főherceg vezérezredes harcv®­nala: Kampolungtól keletre megsemmisítet­tünk egy ellenséges tábori őrséget. A vale­putnai ut két oldalán csapataink tegnap dél­után meglepő támadással szembe, roham­mal elfoglaltak több magaslati állást Az alagut-támaszpoütet a védelmi müvek szét­rombolása után kedvezőtlen fekvése miatt az ellenség beavatkozása nélkül kiürítettük. Az összes többi elfoglalt területet több ma­kacs támadással szemben megtartottuk. A nap zsákmánya 12 tiszt, több mint 1300 fő­nyi legénység, 11 gépfegyver s 9 aknavető. Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: Luokfól nyugatra rohamcsapa­ía •Tik rajtaütöttek egy orosz előőrsön. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. a nyugati fronton. vő csapat ellentámadással ismét a mienk lett. A Maas balparrján a franciáknak erős tüzelés után éjjel Avocourttól északkeletre fekvő árkaink ellen intézett résztámadásai meghiúsultak. Markirchtő! nyugatra, a Vo­gézekben négy francia felderítő osztag vál­lalkozásai kudarcot vallották. LUDENDORFF, első főszáHásmester, (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Ellenséges cselekedetnek tekintik a Laeonia eisülyesztését. ROTTERDAM, február 28. Az Associa- | ted Press távirata szerint hivatalosan meg- I erősítik, hogy a Laeonia elsülyedésökor amerikai állampolgárok is elpusztultak. Ez a körülmény és a személyszálitó hajónak figyelmeztetés nélkül való megtoilpedózáse „nyilvánvaló cselekedet." Hivatalos körök ia Lusitania-eseithez hasonlítják a Laeonia eisülyesztését, bár ezúttal kevesebb ember­éleit pusztult el. LONDON, február 28. Washingtoni jelentés szerint Wilslan ismételtén tanács­kozott Lansing külügyi államtitkárral a Laiconia megtorpedózása miatt. A sajtó­nak hivatalos közlést adták k!i, hogy a Laconjia eísiilyesztésa olyan cselekedet, amelyről aizt remélték, hogy Németország tartózkodni fog tőle. AMSTERDAM, február 28. A Handels­bladed szerint a Laeonia efsülyesztése nyil­vánvalóan ellenséges cselekédet, amelynek heikö vejtlk ezésétől tette Wilson függővé to­vábbi magatartását. Valepufnánál több orosz magaslati állást elfoglaltunk. - 12 tisztet, 1300 főnyi közembert foglyul ejtettünk, 11 gépfegyvert és 9 aknavetőt zsákmányoltunk. —

Next

/
Thumbnails
Contents