Délmagyarország, 1915. december (4. évfolyam, 287-311. szám)

1915-12-01 / 287. szám

L (•rkctstóiég tím fira H ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész (írre. K 24-— ttlérre . . K I2-— DcgyericTre K &— egy hónapra K 2•— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész evra . K 28-— féiérrt K 14.— negyedérre K 7-— egy hónapra K 2 40 Kiadóhivatal Kirasz-atca t Telefonszám: 81. Egyss szám ara !• fillér. Szeged, 1915. IV. évfolyam 287. szám. S erda, december 1. LEGÚJABB. BÉCS: Az osztrák belügyminiszter, ke­reskedelmi és pénzügyminiszter eltávoztak. LUGANO: A Corriere della Sera jelenti: Sarrail hadseregét a bolgárok bekerítéssel fenyegetik. Szalonikiben Monasztir elestét óráról-órára várják. A bolgárok megerősítést kaptak a központi hatalmaktól és átkarolási kísérletet tettek, hogy a szerbeket körülzár­ják. A szerbek 'Monasztirtól északra kétségbe­esett, végső ellenállást fejtenek ki. Megkezd­ték már a visszavonulást. SZALONIKI: IVasics ezredes azt távira­tozta a francia vezérkarnak, hogy Monasz­tiri kiürítették. A szerbek Durazzóba és Szkutariba vonulnak vissza. KÖLN: A Kölnische Zeitungnak jelentik Szófiából, hogy a cár és a román király való­színűleg Reniben találkozni fognak. Ez azon­ban nem lehet döntő befolyással Románia magatartására, mert a jelen helyzetben Ro­mániát az antant nem nyerheti meg. SZÓFIA: A „Kambana" írja: Délalbá­niában a felkelők Ochrida és Dibra ellen vo­nulnak fel. ROTTERDAM: Párisi lapjelentések sze­rint Görögország nem hajlandó az antantnak ujabb engedményeket tenni, Válaszjegyzéké­ben követeli, hogy szigorú semlegességét ve­gyék figyelembe. A párisi katonai körök, mivel a cárevics régóta a Reniben összevont csapatoknál tar­tózkodik, azt következtetik, hogy Bulgária ellen az orosz offenzíva hamarosan megkez­dődik. A bolgár Dunapart több pontján tesz­nek partra csapatokat. GENF: A francia hivatalos jelentés sze­rint a szerbek helyzete kritikus. Német had­erők Bulgáriába mentek, hogy az országot az orosz támadás ellen megvédelmezzék. BUDAPEST: Toncsev bolgár pénzügy­miniszter ideérkezett. SZALONIKI: Prileptől délre a bolgárok megtámadták váratlanul a szerbeket és da­cára, hogy ezek kiépített állásokban voltak, mégis kivetették őket és visszavonulásra kényszerítették. A szerb visszavonulás miatt Monasztir közvetlen veszélybe került. CHIASSO: Olasz lapok előkészítik a kö­zönséget az isonzói offenzíva abbanhagyásá­ra. A lapok hosszadalmasan, élénk színekkel ecsetelik az offenzíva nehézségeit. A legna­gyobb erőfeszítéssel is eddig csak jelentékte­len eredményeket lehetett elérni a hősiesen küzdő ellenséggel szemben. A bolgárok elfoglalták Prizrendet és ürusevot - 3000 foglyot ejtettek és 16 ágyút zsákmányoltak. ­- Gallvitz és Kövess seregei 1200 szerbet fogtak el. ­— A montenegróiakat Pievlje felé üldözzük. — Berlin, november 30. A inagy főhadi­szállás jeleinti: Rudniknál, Mitrovicától dél­nyugatra Kövess tábornok seregének részei az ellenséges erőket visszavetették. Itt és a Sitnicától nyugatra Gallwitz tábornok had­seregének csapatai összesen mintegy 1000 hadifoglyot ejtettek. Bolgár haderők november 28-án elfog­lalták Prizrendet, több mint 3000 foglyot el­fogtak és nyolc ágyút zsákmányoltak. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Budapest, november 30. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) Pribojtól délnyugatra a montenegróiakat Pievlje felé vetettük vissza. A montenegrói határon Mitrovicától délnyugatra osztrák-magyar csapatok meg­támadtak egy szerb utó védet és 210 foglyot szedtek el tőle. A bolgárok a prizrendi völgykailanhoz közelednek. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Szófia, november 30. A Bolgár Távirati Ügynökség jelenti a november 28-iki had­műveletekről: Prizrend irányában csapataink tovább üldözik a szeribeket, akik nagy rendetlenség­Az antant csapatok abba­hagyják a balkáni harcot. Lugano, november 30. A Corriere della Serának jelentik Athénből: A francia és an­gol csapatok visszavonulnak Szalonikhe. A bolgárok folyton erősítéseket kaptak és át­töréssel fenyegették az antant frontját. Azért is abba kellett hagyni az egyenlőtlen küzdel­met, mert a központi hatalmak seregeinek megérkezése is előrelátható. Görögország részlegesen sem szerel le. Olasz liapolk, főleg a Secolo nyomán je­lentettük tegnap, hogy Sonnino »a miniszterta­nácson beszámolt arról, hogy Görögország megígérte néhány napon belül való reszleges leszerelését. Mi nem tudijuK, mondja a 'Ber­liner Tageblatf, mit mesélt Sonnino a minisz­tertanácson kollégáinak, de lehetséges az is, ben Montenegró felé visszavonulnak. A Prisztina és Prizrend felé vezető ut minden­féle katonai tárgyakkal és hadianyagokkal volt fedve. Az ut mindkét oldalán nagymeny­nyiségü elhullott lovat és ökröt látunk, ezen­felül cserbenhagyott autóikat és megrongált kocsikat. Suharjeca körül pedig jelentékeny mennyiségű elégetett muníciót és megsem­misített ágyút és kocsikat. Egy műszaki szá­zad összes pontonjait és egész hadi'készletét is cserbenhagyva találtuk. Ez mutatja, hogy a szerb hadsereg maradványai többé nem egyebek bolygó tömegnél. E nap folyamán 2500 foglyot ejtettünk, 16 ágyút, 22 láda muníciót zsákmányoltunk. A déli arcvonalon a hadműveletek ránk nézve kedvezően folynak. 26-án csapataink elfoglalták Kicsevo várost, ma pedig elfog­lalták Krusevót. iA szerbek e területen már csakis elszigetelt különítményekkel operál­nak, amelyek semmi összefüggésben sincse­nek saját seregükkel. A Cserna-folyó folyásának operálva, ezen folyót átléptük és hatalmunkba kerítet­tük az utakat és a hidat, amelyek Monteneg­róba vezetnek. A többi harcvonalon nirncs újság. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 'hogy ezt az ő állítólagos, nyilatkozatát a Se­oo'.o adta a szájába. Azt hisszük azonban, hogy bízvást megáHapithajíuk, hogy ez a nyi­latkozat, 'ha Sonnino meg is tette, egyáltalán nem felel meg a tényeknek. A leszerelés nem is volt Görögország és az antant közti tár­gyalások anyaga és Görögország soha és senkinek részleges leszerelésre sem tett Ígé­retet. t\ Balkán-dráma második felvonása. Rotterdam, november 30. A Nieuwe Rot­terdamsche Courant katonai munkatársa egy hosszabb cikkében a következő eredményre jut: — A® antant csapatoknak neim állott módjukban, hogy bármilyen befolyást gyako­roljanak azoknak az eseményeknekj folyá­sára, -amelyek Szerbia leigázására vezettek. A Balkán-dráma második felvonása kezdődik most. Az antant-csapatok máris heves táma­dásoknak -vannak kitéve. Attól tartunk, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents