Délmagyarország, 1915. december (4. évfolyam, 287-311. szám)

1915-12-01 / 287. szám

DELMAGYAJÍORSZAG -Szeg-eci, lí>15. .december 1. ennek a második felvonásnak nem: „A iKon­s-tantinápolyba vezető -ut visszafoglalása", ha­nem „Az antant-sereg elűzése" lesz a címe. Orosz hajóraj a bolgár partoknál. Bukarest, novemebr 30. Az Unfversül je­lentése szerint -egy orosz 'hajóraj -feltűnt a bolgár ipartoik közelében. A flotta tizenöt egy­ségből áll, köztük három dreadnoughtból. Az antant félelme a szalonikii kémektől. Rotterdam, november 30. A Reuter-ügy­nökség szűkszavú sürgönyben panaszkodik arról, hogy Szalonitkiban nagyon -sok -a kém s -hogy lazök hallatlan vakmerőséggel működ­nek. Csak ugy nyüzsögnek ott a német, osz­trák bolgár és -török kémeik. -Nem fut ibe szál­lítmány, nem érkezik -be egyetlenegy katona sem, hogy arról rögtön sürgöny n-e -menjen Berlinbe, Szófiába és' K-onstantinápolyba. A francia és angol' katonai hatóságok ezzel szemben tehetetlenek, mert meg -van kötve a kezük. Enne-k az állapotnak meg kell változ­nia, kell, hogy az antant jogot kapjon arra, hogy a táviratokat ellenőrizze és a nem kívá­natos elemeket eltdvolithassa. 'Mert hogyan lehet katonai titkokat -megőrizni, ha ott -ma­rad Szalon iiki-bao -a német, osztrák, bolgár és török k-onzul? Athénből különben, ma hire jött — jelenti a -Reuter-ügynökség, — ho-gy -Görögország és -a-z antant ebben a kérdésben is megegyezésre fog jutni. Felelet a román háborús uszifóknak. Bukarest, november 30. Take Jonescu és Niou Filipescu aláírásával' az unioni-s-ta föde­ráció, a román (kamara -megnyitása alkalmá­val ujabb -felhívást bocsátott ki, -amelyben töb­bek között a következőket mondja: — Oroszország -katonai -előkészületei Dél-Besszarábiában a legutolsó kedvező al­kalmat nyújtják Romániának, hogy az antant oldalán interveniáljon a háborúban. Felszólít­juk a román kormányt, ihogy nyilatkozzék szándékairól. A háborúra -u-szitók ezen man-ifesztáció­jára a román kormány indirekt utón válaszol, amennyiben a kormánykörökhöz közelálló Dreptatea -igy felel: — Azok, akik az-t állítják, -hogy a mos­tani pillanat azt kívánta, hogy Románia az antant oldalán háborúiba menjen, vagy őrültek vagy gonosztevők. -Most van kedvező pilla­nat? Most, amikor -a -németek minden fronton győzhetette-nül, erősen megvetették lábukat, sőt amikor Egyiptomot és -esetleg Indiát is fenyegetik! Most van az a kedvező pillanat, amikor Románia háborút kezdhet a köz-ponti hatalmak ©1-len? -Most -tegyük országunkat harctérré, amelyen orosz, francia, ang-ol, né­met, osztrák, m-agy-ar, bolgár és török kato­nák . másra rontsanak? Most avatkozzék Roma, fa a háborúba, mikor Berlinből Kon­stantinápoly on át Bagdadba való utazás biz­tosabb, mint a Bukarestből Jassyba való uta­zás? Most mikor Szerbia megsemmisült és a mikor Görögország azon gondolkozik, vájjon ne fegyverezze-e le az antant-csapatokat? — Figyelje jál meg, hogy mikor jön A múmia titka Ilyen- helyzetiben háborúra uszitóink az orosz követségtől kapott néhány millió rubeltől el­vakítva, csillogtatják -elénk -a jövő kilátásait. A romám népnek meg kell mutatnia ezek-nek az őrülteknek, hogy az ország nem akar ön­gyilkosságot elkövetni, -az orosz kultu-ra iránti -szeretetből. Felbomlott a szerb hadsereg. Rotterdam, november 30. A Nieuwe Rot­terdamsche Courant szófiai levelezője -meg­állapítja, hogy Szerbia -ellen a hadjárat tény­leg be van fejezve. A -szerb hadseregből leg­feljebb csak nyolcvanezer ember maradt meg, leromlott, egymással semmiféle összefüggés­ben nem álló csoportokban. -Ennek a seregnek a-z elvonulása Albániába v-agy Montenegróba lehetetlen, mert teljesen kizárt d-olog, hogy őket ott élelmezni lehessen. Az an-g-olok és franciák macedóniai expedíciója i-s kilátásta­lan. A franciák -Kri-völáknál rettenetes veszte­ségeiket szenvedtek. Két uj hadsereg indul a Balkánra. Athén, november 30. A L'Oeuvre mun­katársa -beszélgetést folytatott Verroux tá­bornokkal, aki a Sarrail-hadseregnek vezér­kard főnöke. A tábornok kijelentette, h-ogy a szerb visszavonulás miatt a francia és az -an­gol csapatokat is vissza kellett vonni a stru­míca—rabrov-o—-krivolaki .fronton, A francia csapatok a bolgárok elöl a -Karasa balpartjá­ra a legteljesebb rend-ben v-o-nultak vissza és a naponta érkező erősítéseik lehetővé fogják tenni, h-ogy nemsokára a helyzetet megvál­toztassák. A táborn-olk kijelentette, h-ogy nem­sokára két uj hadsereg fog megjelenni a Bal­kánon. A L'Oeuvre szerint Verroux generális nyilván; az orosz és az olasz hadseregnek a Balkánon való megjelenésére célzott. A francia és angol sajtó a balkáni ekszpedició beszüntetéséről. Szófia, november 30, Londoni és párisi hivatalos körökben az Eeho de Bulgarie sze­rint Szerbiát teljesen elveszettnek tekintik. A T-emps jelenti, lh-ogy Szerbia már egész tü­zérségét elvesztette és hadseregének már csak maradékával rendelkezik, amelyre szin­tén a megsemmisülés vár. A Times szerint Szerbia részére nincs már menekvés. -Szerbia sorsa meg van pecsételve és seinmifél-e an­tant-akció nem képes elháritand. Az antant balkáni .diplomáciája csütörtököt mo-ndott, a szalonikii vállalkozás végzetes balgaság. — Most már -sem-m-i -egyéb sincs hátra, mint az, hogy minden további Csapatszállitást meg­szüntessenek és elvonuljanak, mert -az ellen­kezője a hibák -folytatása volna. Románia feggveresen ellenáll, ha az oroszok megkísérlik az átvonulást. Bukarest, november 30. Megbízható hely­ről 'hírlik, hogy a román kormány Péter várott tudatta, ho-gy ragaszkodik Románia semle­gességéhez és ahhoz, hogy ezt egy oldalról se sértsék meg semmiféle formában sem. Ro­mánia e híradás szerint orosz csapatoknak, -a mennyi-ben ezek -az átvonulást ki akarják kényszeriteni, fegyveres erővel állana ellen, Románia előkészületeket t-esz arra is, -hogy a Dunán felvonuló orosz expedícióval is szem­beszálljon, amennyiben Rémnél és- Tur tokájá­nál aknákat helyeztetett el. Német repülő-támadás orosz vasúti teiepek ellen. Berlin, -november 30. A nagy -főhadi­szállás jelenti: A keleti hadszintéren a hely­zet változatlan. Egy német repiilöraj meg­támadta a jachowiosi vasúti telepeket, Bara­nivícsitól délkeletre. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Budapest, november 30. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) Az orosz hadszinté­ren nincs újság. Höfer altábornagy a vezérkari főnök helyettese. Az oroszok unják már a háborút. Kopenhága, november 30. A Novoje Vremjában Mencsikov a 'hadi helyzetről irva, megállapítja, hogy Oroszországban a legna­gyobb mértékben ráuntak a háborúra. Ez nemcsak a hadseregben, ib;.oem a különféle segitő-bizottságckban- mutatkozik é-s n-em utolsó helyen a cár né vezetése alatt álló bi­zottságban. A há-bonu el-ején ezerszámra vet­tek .részt a nőik -a jótékonyság és a had-segítés munkájában, -most pedig a tágas termek szin­te üresek. Az érdeklődés mindenütt ellany­hult, ami nem ;is lehet másként, mert minden orosz család meghozta a maga vér áldozatát, A központi hatalmak ereje orosz becslés szerint. Stockholm, november 30. A pétervári Bourse Gazette katonai kritikusa a központi hatalmak haderejét következőképen, állapítja meg: A különböző frontokon 170 német had­osztály és 64 osztrák hadosztály van. Ide nincsenek beleértve a lovashadosztályok, me­lyekből egyedül az orosz határon 23 hadosz­tály van. -Ezek a számok természetesen nem jelenítik Németország egész haderejét, mivel Németország belsejében még rengeteg tartalé­kos vár kiképzésr-e. Bulgáriának 8 hadteste vagyis 300.000 embere harcol a -szerb -fron­ton. I férfi és női divatcikkek legnagyobb raktára. — :: Legmegbízhatóbb cég. :: Legolcsóbb beszerzési forrás. Csekonics-u. 6. Széchenyi-tér 17. Telefon 8S4. Telefon 855. A Délmagyarország telefonjai Szerkesztőség 305. Kiadóhivatal 81*

Next

/
Thumbnails
Contents