Délmagyarország, 1915. október (4. évfolyam, 237-263. szám)

1915-10-01 / 237. szám

10 bélmagyarország Szeged, 1915. október 3. A közélelmezéstől a drágasági segélyig. A szeptemberi közgyűlés második napja (Saját tudósitónktól.) A szeptemberi 'köz­gyűlés második napján is a tanácskozásra szánt idő nagyrészét indítványok tárgyalása foglalta el. Viharokban a csütörtöki közgyű­lés sem szűkölködött. Kezdődtek a viharok már a szerdai ülés jegyzőkönyvének hitelesí­tésénél, aztán folytatódtak a beszállásolási terhek körül benyújtott indítványnál, majd végigvonultak az egész tárgyaláson. Dr. Cicatricis Lajos főispán elnökölt. Taschler Endre főjegyző felolvasta a szer­dai közgyűlés jegyzőkönyvét. Wimmer Fülöp: Nem találom nyomát a tegnapi közgyűlés jegyzőkönyvében annalk a határozatnak, amely az élelmezés megjavítását eélzó indítványnál a hirtokonkivüliséget -ki­mondta. Cicatricis Lajos: A közgyűlés erre vonat­kozólag semmi határozatot nem -hozott 'tegnap. A tanács azonban már ma megtette a szüksé­ges intézkedéseket, éppen a. közgyűlési határo­zat szellemében. Wimmer Fülöp: Ha -a főis-pán ur a tanács nevében kijelenti, hogy ,a tanács formahiba dacára sem felebbezi meg a. határozatot és azt magára nézve kötelezőnek tartja-, -a választ szívesen tudomásul ve-szi. A főispán: A város tanácsa már előzőleg kimondta, liogy fogyasztási szövetkezet létesí­tését szüksége-snek tartja a drágaság enyhilé­sére. Bízik benne, hogy -a ta-nács végrehajtja a közgyűlés határozatát a törvényes formák kö­zött. Kéri a közgyűlést, nyugodjék meg ebben. Végmann Ferenc szintén a főispán igéretót kívánja arra nézve, hogy -a tanács végrehajtja a közgyűlés határozatát és felállítja a fogyasz­tási szövetkezetet. A főispán: Ismétli az előbb mondottakat. A tanács szivén hordja a polgárság érdekét. Bízza a közgyűlés az ügyet a tanács lojalitásá­ra. Kéri -a mult ülés jegyzökönyvének ilyen értelemben való tudomásul v-ételét. Wimmer Fülöp kijelenti, hogy -a főispán nyilatkozatában megnyugszik, mire .a közgyű­lés a jegyzőkönyvet tudomásul veszi és bitele­siti, i : • • i • : (Ki viselje a beszállásolási terheket.) Tóth Mihály katonaügyi tanácsos jelentette a közgyűlésnek, hogy dr. Kovács József a ka­tonai beszállásolási terhek -arányos megosztá­sát kéri ,a vármegyei törvények vonatkozó pontja -alapján, pótadó kivetésével. Eddig ugyanis csak a háztulajdonosok viselték a be­szállásolási terheket, noha a törvény intézke­dik, hogy -a lakosság összessége viselje a ter­heket. A tan-ács javasolja, hogy az ügyet bi­zottságnak adják ki szabályrendelet készítése céljából, amelyet soronikivül terjesztenek m-ajd a legközelebbi közgyűlés elé. Dr. Kovács József: A tanács javaslatát nem fogadja el. Ez elodázza a kérdést. Ismer­teti a vonatkozó törvényt -és -a háztulajdonosok terheit. Kéri a közgyűlés határozatát a kér­désben. A főispán: A tanács javaslata nincs ellen­tétben az indítvánnyal. A közgyűlés -nem is tehet mást, mint hogy sürgősnek mondja ki az ügyet és a tanács a legközelebbi közgyűlés­re -soronkivül terjeszti elő. Dr. Kószó István szerint ilyen rendkiviili viszonyok közt a beszállásolási terheket min­denkinek egyformán kell viselni. A tanácsnak nem lett volna nehéz érdem-leges határozatot hozni, miért -a mai állapot — -szerinte — nem törvényszerű. Indítványozza, liogy aniig az ügyben határozatot hoz -a közgyűlés, a költsé­gek behajtását függesszék fel. Somogyi Szilveszter: Addig hova tegyük a tiszteket? Szuronnyal mennek be. Épen ettől akarják megóvni a közönséget. Kószó István: Arról az uraknak kell gon­doskodni. Dr. Dohay Gyula: Igazságtalannak tartja^ hogy csak a háziurakat terhelik a beszálláso­lási költségek. Mindenki lakásába tessék beszál­lásolni. 1 A főispán: Pár hónappal előbb erről sza­bályrendeletet terjesztett a -tanács a közgyűlés elé. Akkor a közgyűlés levette a tárgyat a napi­rendről. Az uj indítvány most érkezett. A ta­nács nem tudott 24 óra alatt szabályrendeletet készíteni róla. Gsak a jövő közgyűlés tárgyal­hatja az ügyet. Dohay Gyula: A lakók is viseljék a beszál­lásolási -terheket. ) Tóth Mihály: A törvény értelmében a ház­birtokosokat terheli a beszállásolási kötelezett­ség. A törvény végrehajtási utasítása szerint ez a kötelezettség kiterjed a há/birtok helyisé­geire még akkor is, ha azok mások -használatá­ban vannak. E szerint a természetbeni beszál­lásolás a házbirtokosokat terheli. A törvényhatósági bizottság tagjai közül -a háztulajdonosok zajongani kezdenék. A zaj növekszik, -a szavakat hallani nem lehet. A főispán (csenget): Ha nem nyugodnak meg az urak, kénytelen leszek a közgyűlést fel­függeszteni. A zaj a főispán csengetésére lassan lecsil­lapul. Tóth Mihály: A törvény világosan beszél. A ta-nács eljárása jogos. Amikor -szabályren­deletet hoztak a közgyűlés elé, nem kelle-tt, Most azt kívánják, hogy egy 24 órája beadott indít­ványra kész szabályrendeletet húzzon ki a ta­nács a zsebéből. Vékes Bertalan: Ne -csak a körúton kivül, de belül is -szállásolják e-1 a. katonákat. Végman Ferenc: A közpénztárból fizessék ezeket a terheket. Somogyi Szilveszter: Békés időben a város meg akarta kímélni a város polgárságát a terhektől. Akkor ez kevésbe került. Most, a háború óta az idegenből jött tisztek mind ideig­lenesen vannak itt. Ezeknek nem lakbér, ha­nem beszállásolás jár. Most. hadosztály köz­pont is vagyunk. Ezzel nagyon sok beszálláso­lás jár. Dr. Kovács József: Ezt tudjuk. Somogyi Szilveszter: Mért nem tetszett mondani, ha tudta, A város csődbe kerül, ha tovább is ő fizeti a terheket. Magyarázza a tör­vényt. Jön az októberi közgyűlés két hét mul­tán. Akkor talál módot a közgyűlés a megol­dásra. Most hosszabb vit-a indul meg dr. Dohay Gyula és a polgármester közt. Végül is a főispán- szavazás alá bocsájtja. a kérdést. A közgyűlés 45 szóval 25 ellenében a dr. Dohay Gyula indítványát fogadta el, a mely szerint a tanács a következő közgyűlésre olyan értelmű szabályrendeletet -készit, hogy a lakók is kötelesek tűrni a beszállásolásokat és viselni a beszállásolási terheket, Dr. Dohay Gyula és társai azt indítványoz­ták, hogy a város engedélyt adjon a tiszti ügyészeknek arra, hogy a bíróság előtt a had­bavonult ügyvédeket díjtalanul helyettesíthes­sék. A tanács szerint -a tiszti ügyészeknek -sok dolguk van és a szabályrendelet is tiltja az ilyen helyettesi téseket. Ezért az indítvány el­utasítását javasolja. Dohay Gynl-a magyaráz­za, hogy nem állandó jellegű helyette&itések­ről vau szó, hanem arról, hogy a tömegnapo­kon egyes, -adott esetekben helyettesíthessenek a tiszti ügyészek. A közgyűlés ilyen értelem­ben határozott. Taschler Endre főjegyző a belügyminiszter­nek az ipari és kereskedelmi tanácsosi állás szervezése ügyében hozott -elutasító határozatát ismertette. Wimmer Fülöp: Kéri a leirat -felolvasását. A főjegyző felolvassa a leiratot. Wimmer Fülöp szerint a miniszteri leira­tot nem lehet egyszerűen elfogadni. A minisz­ter azt mondja, hogy a határozatot személyi okokból hozta a közgyűlés. Ez arcul-csapása a közgyűlésnek. Ezt a háborút az ipar nyeri meg. Amikor Szeged az ipari és kereskedelmi ügyek vezetésére közbizalomból tanácsost akart álli­tani, aki csak ezzel a nagyfontosságú ügygyei foglalkozzék és amikor ezt a közgyűlés jóvá­hagyta, nem lehet egyszerűen elfogadni a mi­niszter gyanusitását. A következő inditványt teszi: „A közgyűlés rámutat a miniszter leira­tának téves felfogásaira. A szóban forgó ha­tározatot jóval a háború kezdete előtt hozta meg a közgyűlés, ugy, 'hogy -a miniszter ur figyelmeztetése annál kevésbé helyén való, minthogy időközben eltelt majdnem másfél év óta a közgyűlés a szóban forgó kérdést -a há­ború miatt úgysem bolygatta. Mélt-atlankodás­sal visszautasitj-a a miniszteri leirat azon rá­fogását, liogy a -szóban forgó határozatot sze­mélyi okokból hozta meg -és fen-tartja magának, hogy a háború befejeztével megujitsa." Éles és hosszú vita után -a közgyűlés szava­zással a tanács javaslatát fogadta el. -amely szerint a miniszter leiratát tudomásul vették és utasították1 a tanácsot, hogy vegye nyilván­tartásba az ügyet, hogy alkalmas időben újra határozhassanak az ügyosztály -felállításának kérdése felett. A belügyminiszter többi leiratát a -közgyű­lés egyhangúlag tudomásul vette. Ugyancsak tudomásul vette a közgyűlés a -tanács intézke­déseit -a nyugdijsza.bályrendeletre vonatkozó belügyminiszteri leirat és a Fehértó halászati hasznosítása tárgyában. A köztisztasági telep feltöltésének helyreállítására 1000 koronát sza­vazott meg a közgyűlés. A szobafestő és má­zoló munkák vállalati egységárát 50, az árva­házi növendékek részére szükséges cipész mun­kák egységárát 50 és -az egyenruházati cikkek vállalati árát 20 százalékkal felemelte a köz­gyűlés. Tudomásu-l vette- a közgyűlés a külön­böző városi birtokok és bérföldek 'hasznosítása, a hadi kölcsönök jegyzésére felvett kölcsönök meghosszabbítása, néhai Cajus Gábor és Aczél István alapítólevelei, valamint a városi közkór­ház költségvetése tárgyában tett tanácsi intéz­kedéseket. Elfogadta a köz,gyűlés a tanács elő­terjesztését özv. Lázár Györgyné özvegyi ellá­tása és kegydija tárgyában. A -közgyűlés ki­mondotta., hogy özvegyi ellátás főjében 4300 ko­ronát, kegydijul pedig 3700 koronát megszavaz a néhai polgármester özvegyének és azt költ­ségvetésileg biztosítja. -Kimondta a közgyűlés azt is, hogy amennyiben -az uj fizetést megál­lapító szabályrendelet szerint özvegyi ellátás fejében nagyobb összeig járna az özvegynek, a a kegydij ezzel az összeggel csökken. (Drágasági segély a városi alkalmazottaknak.) Javasolta a tanács -a közgyűlésnek, hogy az 1914. évi augusztus 1-től kezdve megszakítás nélkül alkalmazott városi napidijasoknak egy ihavi fizetésnek megfelelő drágasági segélyt ad­jon a város. Dr. Kószó István: Ez az ügy segély termé­szetű. És az segit igazán, aki mindjárt segit. Ezért nehéz megvárni, amig a miniszteri jóvá­hagyás megérkezik. Ö bizonyosra veszi a jóvá­hagyást, ezért indítványozza, hogy a közgyűlés mondja ki a birtokonkivüliséget. Wimmer Fülöp azokat is be kívánja venni a. segélyezettek sorába, akik ez évi január elseje óta a váro-s szolgálatában állanak megszakítás nélkül. Dr. Dettre János tiszti ügyész az elnök fel­szólítására azt a jogi véleményt adja, hogy a birtokonkivüliség kimondása jogi akadályokba nem ütközik. Balogh Károly -pénzügyi tanácsos ellenzi Wimmer Fülöp indítványát. A közgyűlés egyhangúlag kimondotta, hogy az 1915. évi január l-e óta rendszeresen alkal­mazott városi havidíjas alkalmazottakat egy hónapi fizetés erejéig drágasági segélyben ré­szesíti. Kimondta -a közgyűlés a határozat bir­tokonkivüliségét is. A városi alkalmazottak háborús segélye ügyéhen tanács java-slatát hosszas beszéd ke­retében ismertette Balogh Károly pénzügyi ta­nácsos. Wimmer Fülöp az arra érdemes és a tanács által kijelölendő tisztviselőknek még bá­rom hónapi fizetésig terjedő előleget indítvá­nyoz. Hoffmann Ignác indítványozza, hogy a háromezer koronát meg nem haladó fizetésű alkalmazottak ka-pjanak drágasági segélyt, de épen ugy, mint a feleség után, a gyermekek után is kapjanak havi tiz koronát. Szabó Gyula mindkét indítványhoz hozzájárul. Inditványoz­za, hogy a fizetési előlegeket a háború után

Next

/
Thumbnails
Contents