Délmagyarország, 1915. október (4. évfolyam, 237-263. szám)

1915-10-01 / 237. szám

Szeged, 1915. október 1. DÉLMAG YÁR ORSZÁG 5 Harc az élelmi — Újból életbelépnek (Saját tudósítónktól.) A közélelmezési bizottság csütörtökön délelőtt ülést tartott. Tudtunkkal az urakat azért hivta össze Sza­lay József főkapitány, hogy a maximális árak újból való megállapításához véleményü­ket kérje. Ennek a munkának elvégzésén ki­vül a bizottság meddő vitába kezdett és arról is tanácskozott, hogy milyen módokon -lehet­ne az élelmiszeruzsorát letörni. Ha nem csal az emlékező tehetségünk, erről -egy -nappal előbb tanácskozott a közgyűlés, amely az élelmiszeruzsora elten alkalmazandó -orvos­szerek megválogatásában mégis csak illeté­kesebb fórum, mint a biz-ottság. Ugy halljuk, hogy több -helyen- a közgyűlés határozatának rossz magyarázatot adnak. Ez történt a bi­zottság ülésén is. Az-on a véleményen va­gyunk, -amin -a főkapitány ur. A -kivitel-I tila­lom nem léptethető életbe addig, amig a köz­gyűlési határozatban tervezett küldöttség ké­résére s felvilágosításai után a belügyminisz­ter erre engedélyt -nem ad. Ismeretes, ho-gy az indítványozók azt vitatták, — a közgyűlé­sen ennek Wimmer Fülöp kifejezést is adott. — hogy a miniszter Szegedre bizonyára fel­függeszti általános rendelkezését, ha az itteni állapot okról kellő nyomatékkal -és részletes­séggel informálják. Sz-eged- összehasonlitha­tatlanui népesebb, mint az -ország bár-melyik •másik vidéki vár-óla. Ennek a nagy városnak élelmezése — ha kisebb keretekben is — ép ngy igényel különleges szabályokat, mint Bu­da-pest élelmezése. Az indítvámyozók és- a közgyűlési -tagok többsége is -azon a vélemé­nyen voltak, Ih-ogy ezek és a hasonló indokok a minisztert bizonyára kedvező döntésre han­golják. A főkapitány csak azután intézked­hetik. Érdekesnek tartjuk még1 följegyezni, hogy Csonka -Ferenc városi vegyész javasla­tára a fölözött fej árusításának beszüntetése mellett döntött a bizottság. -E fölött az indít­vány fölött — már -kínos volt a tej drágaság és szépségesen bontakozott ki a tejhiány, — nem régen napirendre tért a köz-gyűlés. A bizottság ütésén, -a főkapitány előadta, hogy az élelmiszereik -piaci árának 'szabályo­zása van napirenden. Beszámolt arról, ho-gy a maximális árak felfüggesztése idején meny­nyire emelkedtek a piaci árak. A sovány liba ára például -egy hónap alatt száz percenttel emelkedett. Meggyőződése, ho-gy az árak ma­ximálása egyedül nem ér -semmit. Rekvirálni kell az élelmiszereket és aztán szez-ónról-sz-a­zómra maximálni az árakat. Élelmiszer van óriási mennyiségben, amit, ha másképen nem lehet, el kell venni. A katonaság is igy csi­nálja, de természetesen -bizonyos: árat fizet az élelmiszerekért. Ez az egyetlen mód a folyton fokozódó drágaság •megszüntetésére. Wimmer Fülöp helyesli a -rekvirálás gon­dola-tál és szerinte a helyes sorrend ez: ma­ximálás, irekviráilás, határok elzárása. Ob­láth Lipót szerint a fűszerek árát 'is maxi­málni kell. Végmann Ferenc arra emlékezteti a bizottságot, ho-gy a közgyűlés határozatá­nak keretében kell maradnia. Turcsányi Im­réné azt -a helyes észrevételt tett-e, hogy ki­viteli tilalom nélkül- a rekvirálás nem fog se­giten-i. Mit fog rekvirálni a hatóság — 'kér­dezte, — ha majd elszállítják az élelmiszerei­ket. A kiviteli tilalom- életbeléptetéséről1 v-olt még vita, -majd a maximális árak megállapí­tására került a sor. Az árak e'lég magas-ak, jóval magasabbak, mint a régi-ék. Ennek elte a maximális árak. — nér-e sem fér kétség ahhoz, hogy mint 'fognak viselkedni a derék tanyai termelők. Az- -uj maximális árak a következők: Marhahús levesnek való kilója 4.40 K Marhahús paprikásnak (kilója 4.00 K Marhahús -sütni való kilója 5.00 K Borjúhús eleje kilója 5.00 K Borjúhús hátulja kilója 6.00 K Sertés karaj -kilója 6.00 K Sertés comb kilója 6.00 K Sertés oldalas kilója 4.40 K Sertés fej-láb kilója 4.00 K Sertés zsir kilója 7.40 K Sertés szalonna kilója 7.00 K Sertés háj kilója 7.20 K Hizott liba élősúlyban kilója 4.00 K Hizott liba tisztitv-a kilója szalonnával 5.00 K Sovány liba élősúlyban ki-lója 3.00 K 5*BiíS!Ei«®iFEsaBaaHaansaaaBassB!iaEEBEaBasaaiaBa9!aaBBaattSS2EEii«:i3 Listaaaatriaao5BBa=aiíBa9aBEi!aBB»»a»HS»ssaa»aii»i Az antant utolsó erőfeszítése­Sovány liba tisztítva 4.00 K Hizott kacsa élősúlyban kilója 3.50 K Hizott kacsa -tisztitv-a szalonuáv-al 4.40 K Sovány kacsa élősúlyban kilója 2.80 K Sovány kacsa tisztítva kilója 3.60 K Liba aprólék kilója 2.50 K Kacsa aprólék kilója 2.50 K Libazsir kilója 8.00 K Csirke élősúlyban kilója 3.00 K Pulyka élősúlyban kilója 3.00 ív Tojás darabja 14 f. Tej literje 40 f. Burgonya (krumpli) kilója 14 f. Vöröshagyma kilója szór nélkül 70 f. Fokhagyma -kilója 2.00 K Bab száraz kilója 40 f. Lencse száraz kilója 50 f. Borsó száraz -kilója 50 f. Fejes káposzta kilója 20 í. Az uj maximális árak október 2-án, te­hát már szombaton életbe lépnek. Bécsből írják: Mint valami betegség ván­dorol a háború a megvénhed-t* Európa testé­ben. Egyszer az orosz harctéren dühöng a legerősebben, majd nyugaton 'vagy az ola-sz •fronto-n.. Nem titok többé, — irnak róla az an­tant -lapok már bőven, — hogy -hatalmas -of­fenzíva készül Szerbia ellen. Nem kizárólag a -Szerbiával v.aió háborús állapot oka -ennek az 0-ffen.ziivénáik és nem elsősorban vagy leg­alább nem kizárólag 'Szerbia összetörése cél­ja -ennek azi offenzívának. Célja: —a háború­nak minél előbb •való befejezése, Aligha téve­dünk, ha azt •sejtjük, ho-gy sem or-osz földön, sem a nyugati harctéren nem dől el ennek a háborúnak a sorsa, -hanem a Dardanelláknál. A minap megkezdődött nagy nyugati -of­fenzíva — mely bár -n:agy lendülettel indult meg, bizonyára ép oly siralmasan fog ösz­szeomlani, minit az eddigi angol-francia -eről­ködések, csak formáját tekintve, támadás a németek nyugati frontja ellen, valójában azonban és célját tekintve, ez a nyugati of­fenzíva az 'antant részéről: a Dardanellák megvédésének megnehezítése. Jól tudják ugyanis iKit-cbenerék és Jofifreék, hogyha a -német osztrák és magyar -csapatok keresztül­gázolnak Szerbián és -egyenes összeköttetést kapnak K-on-stantinápollyal, azon keresztül pedig a Qal'lipo-li félszigetre juthatnak, a Dar­danellák zárja, amelyen- eddig is hasztalanul zörgettek, örökre csukva marad. Az antant egyetlen reménysége — olyan mint a fuldoklónak a. szalmaszálba kapasz­kodása ' — Orosz-ország (még mindig!), Oroszország egyetlen reménységé pedig a Dardanellák. Abban a percben, amint a mi -csapatainknak sikerül a Dardanellákig előr-e­törniök, Oroszország elveszti az utolsó re­ménység-ét is és- nem lesz, többé 'háborús cél­ja. 'Háborús cél -nélkül pedig háborút viselni, lehetetten, Ezt a fényűzést még az -olyan -né­pes birodalom, mint Oroszország sem enged­heti meg magának. Mert elvégre Oroszor­szágban- is vannak gondolkodó emberek, -sőt a duma-blokk csaknem konven-t-jellegü ellü­rökkel lép f-el, -ezek pedig tudni akarják, mi okból, mi célból áldozzanak azután továbbra is életet, vért és vagyont. Ma még Nagy -Pé­ter álmának -a megvalósításával ámítható az or-osz közvélemény. D-e mi fesz akkor, ha ez az álom is szertefoszlik, -ép ugy, mint azok az álmok, amelyeknek középpontjában Ber­lin, Bécs és Budapest állott? Akkor nincs to­vább. Nincs! Arra már csak a -nagy mell­verdesés, a -szánom-bánom következik, ami­kor az ellenségek könnyebben- bocsátanak meg, mint a salját -népe. És akkor Pétervártól •Odesszáig, Va-rsótc'l Viaii voszt-okig erős, sú­lyos- vádak fognak a trón felé -hangzani és számion fogják kérni a rengeteg, ártatlanul kiontott honfivért. Amikor pedig majd szégyenszemre kény­telenek tesznekl eltakarodni az Égei-tenger vizeiről az antant hajói, amik-o-r az egész Datdanella-expedició haszontalansága ki fog tűnni, vájjon mit fog szólói hozzá Gallia és Altion nép-e? Anglia és Franciaország hatal­masai aligha viszik -el szárazon ezt a tengeri kirándulást, mely mindkét nemzetnek tenger­nyi vérébe került. Máris -olvashatjuk mind­untalan külföldi lapszemelvényekből, hogy hol az a -kiváló angol, hol -az a s-zakértő fran­cia, nyiltan rámutat arra, hogy a Dardanellák ellen- irányuló akció nem volt kellőképen- elő­készítve. És mi lesz akkor, ha m-ajd a- mi csa­pataink megjelennek a Dardanelláknál? Ak-. kor a Iháboru -el lesz döntve. Oroszország föl­tétlenül ki fog állani a küzdők sorából, Orosz­ország nélkül pedig sem Francia-ország, sem Anglia nem tud háborút viselni: ellenünk! Mennyire igaz ez, mutatja az is, hogy a nyugati off-enzivával nemb-sak a németeknek a Dardanellákhoz jutását akarják -tehet-etten­ri-é tenni, h-anem a Pétervár irányában- haladó német csapat-okból is -akarnak elvonni, illetve az oda küldendő utánpótlást -a nyugati front­ra akarják vonni. Mily mértékben fog ez ne­kik sikerülni, az csak -egy-két 'hét, esetleg már csak napok kérdése. 'Különös izgalomra ne­künk nincs okunk. Minden jel arra vail-1, ho-gy -ez az utolsó -fellobbanása az antant erőinek és ho-gy biztosra vehetjük, hogy -a iháboru sorsán, kimenetelén ez av égs-ő crőmeg-feszi­t-és -mit sem fog változtatni. Utolsó próba, a mely ha -kudarccal végződik, véget vet ennek az áldatlan háborúnak, mely 'milliónyi anyagi és emberi érték elpusztítója. Elsőrendű kiszolgálás. — Jő kávéházi italok. — Reggeii és uzsonna kávé. Szives pártfogást kér Radó Ignác, kávés.

Next

/
Thumbnails
Contents