Délmagyarország, 1915. október (4. évfolyam, 237-263. szám)

1915-10-01 / 237. szám

10 bÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1915. október 3. Romániának a lehetőségekkei kell számolnia. Bukarest, szeptember 30. A konzervativ­párt klubhelyiségeinek megnyitása alkatmá­val Marghiloman pártelnök egyebek között a következőket mondotta: — Az egyedül helyes román politika a várakozó semlegesség, amelyet annakidején a koronatanács elhatározott. Azok, akik Oroszország mellé akarnának állani, szem elől tévesztik, ihogy nemcsak északon és nyu­gaton, hanem keleten is vannak románok. Besszarábiában nincsen már egyetlen egy ro­mán iskola sem. Az analfabéták száma 85 százalék. Amidőn nemzeti ideálunkat követ­jük, a lehetőségekkel és nem érzelmekkel kell számolnunk. Ezért pártkülönbség nélkül ra­gaszkodnunk kell a koronatanács: 'határoza­tához. Én azt hiszem, 'hogy Románia senki­nek sincsen lekötve. Ha azt kérdik tőlünk, hogy a közvéle­mény helyesli-e ezt a várakozási politikát, mi igennel válaszolunk, mert az igazi közvé­lemény, amelynek egyedüli szempontja, hogy az ország területe gyarapodjék, a konzerva­tiv párt mellett van. A gyűlésen sok vidéki kiküldött vett részt és ezzel hazugságnak bizonyult az az állítás, hogy .a konzervatív párt Filipescu hí­veinek kiválása folytán összeomlott. iMarghilomanon kivül Árion, Cantacu­zene György, Nenioescu és Dobresou is föl­szólaltak. Konstantin király és Venizelosz nem egyeztek meg. Kopenhága, szeptember 30. A Daily Te­legraph jelenti Athénből, hogy az a ihir, mint­ha Konstantin király és Venizelosz megegye­zésre jutottak volna, nem felel meg a való­ságnak. Bulgária ellenséges magatartása az antant iránt. Chiasso, szeptember 30. A Corriere della Sera nisi jelentése szerint a bolgár határról nyugtalanító hirek érkeznek. Szófiai menekül­tek mondják, liogy az orosz és szerb követ­végek előtt ellenséges tüntetések vannak. Pa­sicsnak az a szilárd meggyőződése, hogy a bolgár mozgósítás Szerbia ellen irányul és e meggyőződésének tegnap a négyesszövetség képviselői előtt kifejezést is adott. Az olaszok több támadását sikeresen visszavertük. ,Budapest, szeptemlber 30. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) A tiroli nyugati arcvonalon az elmúlt éjjel az Ádainelio-sza­kaszon voltak harcok. Az ellenségnek a Cima Pressenától nyugatra levő szoros el­len megkísérelt támadását tüzérségünk uta­sította vissza. Az olaszok a Mandron tlütté­nél is kénytelenek voltak több órai harc után visszavonulni. A Vilgereuthi fensikon szintén éjjel tá­madták mieg két ízben ugyancsak sikertele­nül hadállásainkat. Hasonlókép meghiúsul­tak a kariníhiai harcvonalon a Bombasch Grabennél (Pontafeltöl nyugatra) levő meg­A zemsztvók a duma összehívását és uj minisztériumot követelnek. Stockholm, szeptember 30. A moszkvai zemsztvó-gyülés viharos vita után egy hatos bizottságot választott. A bizottság tagjai: Lvov herceg, Masslov, Kamenski, Csdnja­kov, Rjecsinszki és Astrov; feladatuk, liogy a cárt a kongresszus munkálatairól és az or­szág hangulatáról ifelvilágositsák. A fogadás iránt már meg is tették a lépéseket. Abban ál­lapodtak meg, hogy Cselnjakov a városok határozatát olvassa iföl, amely a duma össze­hívását és egy bizalmi emberekből álló mi­nisztérium kinevezését követeli. Ezután Lvov herceg ecsetelni fogja a cár előtt a nép han­gulatát és ajánlani fogjayhogy a kabinetet ki­záróan a progresszív blok tagjaiból alakítsák meg. erősített állásaink ellen intézett éjjeli táma­dásaik. Tolmeinnél és odább északra a harcok még tartanak. A Mrzl Vrh előtt az ellenség korábbi hadállásaiba vonult vissza. A Dőlje ellen is­mételt támadást intézett, de mindig vissza­vertük. Az olaszok a tolmeini terület ellen inté­zett tüzérségi tüzelést, amely már tegnap igen élénk volt, ma reggel újra meg­kezdték. Hőfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. 8400 menekült halt meg Moszkvában. Berlin, szeptember 30. Az orosz határról jelentik: A kiürített kormányzóságok több százezer menekültje sorában betegségek, jár­ványok pusztítanak. Az orosz cenzúra fe.sőbb helyről kiadott utasítások alapján megtiltotta azt, hogy a megbetegedések számúról adato­kat közöljenek a nyilvánossággal. A menekül­teknél előforduló halálesetek számára jellem­ző az az adat, amely a cenzúrát kikerülve ju­tott köztudomásra. Eszerint egyedül Moszk­vában 8400 menekült halt meg az utolsó hó­napban. A francia-angol offenziva tovább is eredménytelenül folyik. Berlin, szeptember 30. A nagy főhadi­szállás jelenti: Az ellenség tegnap csak a Champagneban folytatta áttörési kísérleteit. A menil-yperni úttól délre két angol század által megszállva tartott állást légbe­röpitettünk. Loostól északra ellentámadá­sunk lassan előrehaladt. Soucheztől délkeletre a franciáknak si­került két kisebb helyen a vonalainkba be­hatolni, a harc ott még folyik. A francia rész­támadást Arrastól délre könnyen visszaver­tük. Reims és az Argonnok között a harcok elkeseredettek voltak. St. Marietől délre ellenséges dandár át­tört legelső állásainkon, tartalékjainkra buk­kant, melyek ellentámadással nyolcszázat elfogtak, többit megsemmisitették. Somme—Souain országút és ChaÜeran­ge—Sí. Meneküld vasút között az összes francia támadásokat részben elkeseredett közel harcokban az ellenség súlyos veszte­ségeivel visszavertük. Massingestöi északra az ellenség olda­íozó tüzének erősen kitelt 191. számit ma­gaslat elveszett. A többi harcvonaion változó erejű tü­zérségi és dkmaharcek voltak. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A francia-angoi offenziva óriási veszteségei. Baselszeptember 30. A Basler Anzeiger jelenti a nyugati frontról: A franciák és an­golok tömegtámadása már ma elhárítottnak tekinthető. A nemietek főállásai érintetlenek. A támadók veszteségei a világháború legna­gyobb veszteségei közé sorozhatok, A hálás Belgium. Lyon, szeptember 30. A Depeche jelenti Le Havreból : A belga kormány jegyzököny­vet irt alá, amelyben konzulai, alattvalói és vállalatai részéről Marokkó francia zónájá­ban lemond a kapituiációs jogokról. Ágyúdörej hallatszik Párisban és Hollandiában. Kopenhága, szeptember 30. A nyugati fronton lefolyt rettenetes ügyudörgést Páris­ban is hallották és a pokoli koncert moraja el­hallatszott Hől'landiába is. Az utolsó 24 óra vérfürdője irtózatos volt. Tegnap elkeseredet­ten tombolt a Ihare az egész vonalon. A ,harc nemcsak a szárazföldön, hanem a tengeren és a levegőben is folyt. Tengeri csata az aalandi szigeteknél. Krisztiánia, szeptember 30. Az „Aftenl­posten"-niaik táviratozzák Stockholmból: Az aalandi szigetek közeiéiben tegnapelőtt két­ségtelenül nagy tengeri osaita volt, amelyről' a részletek még hiányzanak. Az aalandi szi­getek irányból a svéd főváros közelében igen erős ágyúzás volt hallható. Néhány órával később, közvetlenül a stockholmi szi­getcsoport közelében, egy nlémet hajóraj vi­torlázott el. Az oroszok jövőre Stockholm, szeptember 30. lA Novoje Vremja jeleníti: Charatinov, az orosz állami számvivöszék elnöke elrendelte, hogy az ál­lami költségvetéseket abból az elvből kiin­dulva vezessék, hogy a háború 1916-ban is eltart. is háborút akarnak. | A reakciósok lázas tevékenységet fejte ­j nek ki. Goremykin, Polivanov és Sassanov ' több izben voltak a főhadiszálláson. Rodzian­ko dumalenök kihallgatását bizonytalan időre elhalasztották. Az eredetileg szeptember 23-ra tervezett nagygyűlést a hatos zemsztvó-bi­zottság fogadása után tartják meg.

Next

/
Thumbnails
Contents