Délmagyarország, 1915. október (4. évfolyam, 237-263. szám)

1915-10-01 / 237. szám

Siepd, 1915. IV. évfolyam 237. szám. Péntek, október I. s. rses. sstóa &r« 18 gSír. ELŐFIZETÉSI ÁS SZEGEDEN egész ívre. K 24 — félévre . . K12 — negyedévre K 0-— egy hónapra K 2•— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28-— félévre . , K 14.­negyedévre K 7'— egyhónapi* K 2-40 Kiadóhivatal Kárászaira • Telefonszám: 31. Egyes szára éra 10 fillér. ^ LEGÚJABB. A németek győzelme Btioabairg alatt. - Smorgontól keletre áttörték az ©rész front©!; 100© foglyot, 6 ágyot és 4 gépfegyvert zsákmányoltak. — Csapataink győzelme Volhiniában. — KOPENHÁGA: Pétervári jelentés sze­rint a főhadiszálláson a cár elnöklésével mi­nisztertanács volt. LUGANO: A szakkörökben nem tartják kizártnak, hogy a Benedetto Brin sorhajó ka­tasztrófáját a monarchia egyik tengeralatt­járója okozta. A robbanáskor még három ha­dihajó súlyosan megsérült. GENF: Parisból jelentik: A parlament külbizottságdban Viviani miniszterelnök és Delcassé külügyminiszter nyilatkoztak. A szövetségesek a nyilatkozatok szerint elhatá­rozták, hogy Szerbiát megtdmadtatása ese­tén támogatják. ROTTERDAM: A Daily News katonai szakértője irja Erench elismeri, hogy táma­dása a front északi részében nem ért el sikert, mert este előbbi állásaikba visszavonulni kényszerültek. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy az áttörési kísérlet meghiusult. KONSTANTINÁPOLY: A főhadiszállás jelenti szeptember 27-éről A helyzet változat­lan. Szeptember 27-én parti ütegeink egy el­lenséges torpedónaszádot Kerevizdere mel­lett elsülyesztettek és hatásosan bombázták az ellenséges állásokat a Szed il Bahr parti sáv mentén. Az e hó 28-ra virradó éjszaka a különböző irányba kiküldött felderítő oszta­gaink lesből meglepően megtámadtak egy el­lenséges felderítő osztályt, melynek egy ré­szét megölték, illetve elfogták. Más ellensé­ges felderítő osztagokat, amelyekkel a mieink találkoztuk, megfutamítottak és zsákmányul ejtettek nagyobb mennyiségű muníciót és pus­kát, amelyeket hátrahagytak. Szeptember hó 28-án tüzérs;günk a Szed il Bahr-szakaszban több ellenséges üteget, mely egy darabig lö­völdözte állásainkat, heves tüzeléssel elhall­gattatta. — A többi arcvonalon semmi uj nin­csen. (M. T. I.) BASEL: A Bemer Bund hosszabban foglalkozik az angol-francia támadással és igy foglalja össze véleményét.- Az offenzíva eredményei eddig még nem áttekinhetők. A támadók csupán a németeknek összelövöldö­zött első sorban levő árkaiba nyomultak be. Ezért az eredményért azonban hihetetlen vér­áldozatokat kellett hozni. ROTTERDAM: A „Courant" jelenti Londonból: A hivatalos sajtóiroda jelentései­vel szemben az angol biztosítótársaságoknál az elmúlt héten 13 hajóról jelentették be, hogy megtorpedózták és elsüly esztették. STOCKHOLM: A „Ruskoje Slov" szófiai jelentése szerint a japán miniszterelnök a „Köbe Jufhn" cimü lap tudósítójának kijelen­tette, hogy azt az orosz álláspontot, mely sze­rint Japán köteles csapatokat küldeni Euró­pába, nem teheti magáévá. Berlin, szeptember 30. A nagy főhadi­szállás jelenti: Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Dünaburgtól délkeletre az el­lenséget a Veszelowtól keletre terjedő tó­szorosokba szorítottuk vissza. A Drysviaty-tó és Postani vidék közti lovassági harcok hadosztályainkra sikeresek voltak. Smorgoníól keletre az ellenséges állást tollammal áttörtük, ezer fogoly, köztük 7 tiszt, 6 ágyút, 4 gépfegyvert zsákmányol­tunk. Smorgontól délre a harc tart. Lipót bajor herceg táborszernagy hadcsoportja: Az ellenséges résztámadáso­kat az arcvonal sok szakasza ellen véresen visszavertük. M a c k e n s e n tábornagy hadcsoport­ja: A helyzet változatlan. L i n s i n g e n tábornok hadcsoportja: Az oroszokat a Felsö-Korninnál keleti irány­ba visszavetettük, mintegy 800 a fogoly. Két orosz légi jármüvet lelőttünk. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Budapest, szeptember 30. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Kelet-Galíciában, valamint az íkva és a Putiiovka mentén a helyzet változatlan. A Kormin-patak vidékén osztrák magyar és német csapatok rohammal foglaltak több támpontot el és ez alkalommal négy orosz tisztet és 1000 főnyi legénységet elfogtak. Két ellenséges repülőt lelőttünk. A Litvániában küzdő cs. és kir. csapa­tok az orosz támadásokat visszaverték. A 'sarcok helyenkint kéziitusává fejlődtek; az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Románia is mozgósít. — Megalakult a bolgár operációs hadsereg. — 200.000 görög fegy­verben. — A szerb harctéren nincs esemény. — Budapest, szeptember 30. (Közti -a mi­niszter elnöki sajtóosztály.) A délkeleti had­szintéren nincs újság. Höfer altábornagy, .a vezérkari főnök helyettese. Zürich, szeptember 30. A „Malin" fel­tűnő helyen közli, hogy Románia befejezte inár a mozgósítás előkészületeit és rövide­sen -mozgósít. Erről Pétervárott, Párisban, Londonban, Rómában, Nisben, Athénben és Bukarestben tárgyalások folynak. Newyork, szeptember 30. A román kor­mány hadianyagok szállítására több meg­rendelést tett. Bécs, szeptember 30. A bolgár vezérkar főnökét, Poljasiev tábornokot egy bolgár operációs hadsereg parancsnokává nevez­ték ki, utóda a vezérkari főnöki állásban Sovtov Konstantin tábornak lesz. Mind a kettő macedón születésü. Rotterdam, szeptember 30. A Daily Mail jelenti Athénből: Kétszázezer ember ál! eddig fegy verben. Ötszázezer görög had­köteles Amerikából és más országokból út­ban van haza felé, hogy belépjen a hadse­regbe. Miklós herceg, a király fivére fogja a föparancnokságot átvenni. Szófia, szeptember 30. Csaprasikov nisi bolgár követ hirtelen hazaérkezett. A király a követet kihallgatáson fogadta és hosszasan tanácskoztak. Bulgária bevonul Macedóniába. Hága, szeptember 30. Londonból érkező hirek szerint Bulgáriának Macedóniába való benyomulását egy héten belül várják. Anémetek utja Konsfantinápolyfelé Chiasso, szeptember 30. A „Temps"-nek jelentik Rómából, Ihogy Szerbia a németek, osztrákok, magyarok és bolgárok együttes támadását nyugodtan várja, azonban ez a nyugodtság természetesen nem elegendő arra, hogy a németeknek Konstantinápoly felé való nyomulását komolyan feltartóz­tathassa.

Next

/
Thumbnails
Contents