Délmagyarország, 1915. szeptember (4. évfolyam, 212-236. szám)

1915-09-01 / 212. szám

Il*rkc(it6iég Kárász-utca 81 TctefosmttBi: 305. Egyes afae én U fiflétr. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEOEDEN egész évre . K 24 — félévre . . K 12 — negyedévre K 6"— egy hónapra K t— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28-— félévre . . K 14.— negyedévre K 7"— egy hónapra K 2-40 ' Kiadóhivatal Kárász-utea ? i Telefonszámi 81. Egyes szám ára 19 fillér. ^ : Szegeti, 1915. H i\ eii-sjo W. évfolyam 212. szám. Szerda, szeptember 1. . (j LEGÚJABB. INNSBRUCK: A Neue Tiroler Stimmien jelenti: Csapataink a Stilisi hágóról elűzték az olaszokat és elfoglalták tőlük a Skorluc­hegyet, amely a szoros fölött uralkodik. A szoros teljesen csapataink kezébe került. Ez által az úgynevezett háromnyeiv-szögietböl kétnyelvszöglet lett. A Tonale-szoros kör­nyékén legutóbb lefolyt harcokról Cadornia jelentése szerint Stirnóvölgytoen álííttólaig sikereket értek el az olaszok. Erről azonban a tiroli parancsnokság a következőket jelen­ti: A Stoirno-völgy a Tornaié szorosban vé­gesvégig a birtokunkban van. Úgyszintén az ott levő barakkok is. Az ellenséget, a tonalei ut mentén ellenünk intézett támadás után ve­tettük vissza. STOGKHOLM: A pétervári Ruskij In­valid jelentése szerint Goremykin miniszter­elnök elhatározta, hogy öregségére és bete­ges állapotára hivatkozva, beadja a cárnak lemondását. GENF: Parisból jelentik: A Temps meg­állapítja, hogy a francia hatóságoknak ismét töméntelen munkát ad az, hogy az egész or­szágban erőteljes békepropagandát folytat­nak. Párisban és Északfranoiaországnak csaknem minden kisebb-nagyobb városában rengeteg békenyomtatványt foglal le a rend­őrség. A párisi nyomozás a Courier du Sói­dat szerkesztőségébe vezetett, itt ládaszám­ra foglalták le azokat az iratokat, amelyek a népet a béke érdekében lázítják. Elég volt a háborúból — hívják fel ezek a proklamációk a népet — s a nép között termékeny talajra találtak ezek a békeszózatok. ZÜRICH: A Temps jelenti Pétervárról: Az orosz hadvezetőség táviratban értesítette Grodnó várparancsnokát, hogy mihelyst a vár hivatásának megfelelt, adja fel. LUGANO: Délolaszországban a kolera­járvány óriási méreteket öltött. STOCKHOLM: A Reuter-ügynökség jelenti: Az angol nagykövet közölte az ame­rikai kormánnyal, hogy Anglia bizonyos áruik átszállítását blokádterületén Ameriká­ból Németországnak s a monarchiának meg­engedi. SZÓFIA: A Kanibana irja: Az Aegei­tengeren egy nagy angol csapa tszállitóhajó elsülyedt. 320 tiszt ós 1600 főnyi legénység elpusztult. ATHÉN: Az antant Kis-Ázsiából jelen­tékeny kompenzióikat ad Görögországnak, ha a Szerbiának szánt segélycsapatokat Szalonikin keresztül átengedi. Az oroszok veresége Lucknál. KobrinfóS északra üldözzük az ellenséget. — 7700 — Orosz ellentámadás Strypánál. — Berlin, augusztus 31. A nagy főhadiszál­Budapest, augusztus 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) Lucktól északra és északkeletre ellenálló orosz haderőt tegnap heves harcok közt dél felé vetettük vissza. 12 tisztet, több mint 1500 főnyi legénységet fogtunk el; 5 gépfegyvert, 5 mozdonyt, 2 vasúti vonatot és nagymennyiségű hadiszert zsákmányoltunk. Csapataink Swinuchy, Groohov, Rad­ziechov és Turze mellett is kényszeritettók, hogy az oroszok a visszavonulást folytassák. Radziechovtó! délre a budapesti cs. és kir. gyaloghadosztály ezredei a szokott vitézség mellett, rohammal foglaltak el egy erősen elsáncolt védelmi vonalat. A Strypa mentén az átkelés kierőszako­lásáért folyik a harc és az oroszok itt iildözö csapataink elönyomulását egyes helyeken kemény ellentámadásukkal gátolják. A Dnyeszter mellett és Besszarábia-ha­tárán nincs újság. Kobrimtól északra küzdő haderőink a Muchavec felső folyásánál fekvő Pruzanylg nyomultak elö. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. iás jeleníti: li i n d e n b u r g tábornok had­csoportja: Friedniohstadtó! délre, a hídfőnél a harc még tarí. A Nyementőí keletre csapa­taink a Grodnó tói Vilmába vezető vasúti vo­nal felé nyomulnak előre, 2600 foglyot ejtet­tünk. Grodnó várának nyugati arcvonalán el­értük Nowo-Dwor és Kusnica vidékét. Gro­deknéi az ellenség támadásaink elöl kiürí­tette állásait a bialisíobi erdőig. A keleti szélen Lipót bajor herceg tá­bornagy hadcsoportja a Felső Nareven he­lyienkint már kiküzdötte az átkelést. A had­csoport balszárnya Prznzany felé nyomul előre. Mack e n sen tábornagy ihadcsoport­ja üldözés közben elérte a Muchavec sza­kaszt. Az ellenséges utóvédeket megvertük. 3600 oroszt elfogtunk. Délkeleti hadszíntér: Brzezanitóí északra az ellenségen áttört és az üldöző német és magyar-osztrák csapatokat, na­gyobb orosz erők ellentámadása a Strypa mentén helyenkint feltartóztatta. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Bulgária megszállja a szerb Macedóniát. —- Nagy tanácskozások Romániában. — Olaszország anektái göröy szigeteket. — Amsterdam, augusztus 31. Az antant tár­gyalásai a Balkán-államokkal meghiúsultaik­nak tekinthetők. Szerbia habozása az oka, hogy az antant a legkedvezőbb esetben sem­legességet remélhet. Berlin, augusztus 31. A Berliner Tage­blatt tudósítója jelenti Athénből: Bulgária és Törökország megegyezése a bizonyíték arra nézve, hogy Bulgária a központi hatalmak­hoz csatlakozik. Athénben már a legköze­lebbi időben várják, hogy a szerb Macedó­niát megszállják a bolgár csapatok. Bukarest, augusztus 31. Derussi szófiai román követ, aki több napig Bukarestben tartózkodott és a kormánytól uj utasításokat kapott, tegnap visszautazott Szófiába. — Egyébként is mindenfelöl román államférfiak feltűnő tanácskozásairól érkezik hir. Taike Jonescunál az Akoiunca Nacionale vezetői nagy konferenciát tartottak. Tárgyalásukról azonban nem adtak ki jelentést. Zürich, augusztus 31. Nagy feltűnést kelt a Times egy távirata, amely szerint az olasz kormány hivatalosan be fogja jelenteni a Dodekanesos végleges annexióját. Ez vég­kép eltemeti az antant görög segítségbe ve­tett reménységét. Szófia, augusztus 31. Az Echo de Bulga­rie jelentése szerint a szerb államvasutak vezetősége arról értesítette a bolgár vasutak igazgatóságát, hogy az áruk tranzitóforgalma Szerbián keresztül további intézkedésig fel­függesztetik. Egy másik jelentés szerint az egész személyforgalmat is beszüntették a szerb vonatokon. Athén, augusztus 31. Venizelosz magá­hoz kérette az athéni lapok szerkesztőit és beható tanácskozást folytatott velük Görög­ország helyzetéről. Venizelosz szívós mun­kája már érezteti hatását nemcsak a sajtó­ban, hanem az egész görög politika irányítá­sában. Az olasz csapatoknak a Dardanellák­hoz való érkezése meglethetős hatást kel­tett, mert a görögök kisázsiai aspirációikat féltik az olaszoktól, i

Next

/
Thumbnails
Contents