Délmagyarország, 1915. augusztus (4. évfolyam, 183-211. szám)

1915-08-01 / 183. szám

ifCrkcutfiiéf Kárász-utca 9L TddMHzá.: 305. Egyes Kán Ara 1* B9ér. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész érre. K 24 — félévre . . K12-— negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28 — félévre . . K 14.— negyedévre K 7-— egy hónapra K 240 Kiadóhivatal Kárósz-atca •* Telefonszám: 81. 3 Egyes szám ára 10 fillér. ^ Szeged, 1915. IV. évfolyam 183. szám. Vasárnap, augusztus 1. Hadsereg- és flottaparancs. Budapest, juliius 31. (Közli ,a miniszter­elnöki sajtóosztály.) A király az Olaszország ellen küzdő .haderőkhöz a következő hadse­reg és flo-ttaparancsot intézte: OLASZORSZÁG ELLEN KÜZDŐ HADERŐIMHEZ! Hetek óta álltok a monarchia minden részéből származó derék katonáim nehéz küzdelemben, a számra nézve nagy túlerő­ben levő ellenséggel szemben. Ugy a vezé­rek mint a legénység rangra való tekintet nélkül, idős férfiak és ifjú harcosok versen­genek a halált megvető bátorságban. Hegytetőkön, az úttalan Karszt-vidéken és a tengeren oly tetteket hajtottatok végre, amelyek méltóak elődeitekhez, akik ugyan­ezen elelnség ellen harcoltak ós azt legyőz­ték. Megsemmisitettétek ennek az ellenség­nek azt a rögeszméjét, hogy a harcba vetett csapatainak tömegével könnyen betörhet szeretett hazánkba. Még mindig kemény munka vár reátok. Ha azonban ilyen kiváló és kitűnően ve­zetett csapatok, telve igaz lelkesedéssel, leg­jobb erőiket vetik latba, akikor legyűrik a legsúlyosabb feladatokat. Megoldjátok eze­ket a feladatokat a magatok becsületére és a haza üdvére. Hálatelt szívvel emlékezem meg fényes fegyvertényeitekről, csodálattal tekint a ha­za a szárazföldön és a tengereken küzdő hő­sies fiaira ós bizalommal néz felétek, a mon­archia délnyugatán álló hűséges őrségre. Bécs, 1915. julius 29. FERENC JÓZSEF s. k. A sajtóhadiszlilásrói jelentik: A király a következő legfőbb kéziratot intézte Jenő főherceg vezérkari ezredeshez, a délnyugati frontom küzdő csapatok parancsnokához, egy hadsereg- és flottaparancscsal egyidőben: Kedves unokaöcsém, Jenő főherceg! Át­adom kedvességednek mai napon kelt had­sereg- és flottaparancsomat és önnek, az Olaszország ellen küzdő hősök bevált pa­rancsnokának, a hadiék/tményes első osztá­lyú érdemkeresztet adomáyozom. Amiként teljes mértékben beigazolta azt a bizalmat, amellyel ön iránt viseltetem, amidőn a bátor harcosai fölötti parancsnok­ságot kezeibe adtam, ugyanugy sikerült a maga részére biztosítani összes alárendelt­jeinek feltétlen odaadását. Az ily céltudatos vezetés, kapcsolatban kiváló csapatainak működésével, Isten se­gítségével biztosítják a végleges sikert. Bécs, 1915. julius 29. < FERENC JÓZSEF s. k. A sajtóhadiszállásról jelentik: Frigyes főherceg tábornagy,- ihadser,eg|főparamcs,nok a király legutóbbi kegyelmi ténye alkalmá­ból a következő táviratot intézte Jenő fő­herceg vezérezredesihez, a déli hadszíntéren küzdő csapatok parancsnokához: Büszke örömmel fogadta az egész had­sereg és haditengerészet hadurunk kegyes szavait, amelyeket a monarchia délnyugati határán hűségesen őrt álló haderőkhöz inté­zett, Megindulva üdvözlöm az összes Olasz­ország ellen küzdő csapatokat, bámulatos teljesítményeik ezen legfelsőbb helyről ér­kezett elismerése alkalmából ós őszintén ör­vendek annak, hogy Fenségednek mint a bátor hősök diadalmas vezérének érdemeit, az első osztályú katonai érdemkereszttel való kitüntetéssel megjutalmazva láthatom. 1915. julius 30-án. Frigyes főherceg, tábornagy. A németek Cholm előtt. Folytatjuk az oroszok üldözését. - 8500 ujabb orosz fogoly. — Budapest, julius 31. (Közli a miniszter­elnöki sajtóosztály.) József Ferdinánd főher­ceg hadserege tegnap délután elfoglalta Lub­línt. Balszárnya üldözés közben átlépte a Bisztrát. Német csapatok a Wieprz mentén lefelé előnyomultak és délnyugat felöl Cholm városához közelednek. Az ellenség különbö­ző helyeken megkísérli, hogy ,az előre elké­szített állásokban ellenálljon. Mindenütt tá­madjuk. Ivangorodtól északnyugatra a Visztula keleti partjára előre nyomult német erők he­ves támadásokat utasítottak vissza. Az oro­szok nagy veszteségeket szenvedtek. Kelet-Galiciában a helyzet változatlan maradt. Höfer altábornagy, a vezérkari főnők helyettese. Berlin, julius 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Lomzától északnyugatra és a vasút mellett Goworowótól északra Pozantól ke­letre támadásunk előre halad. Tegnap 1890 oroszt elfogtunk, 3 géppuskát zsákmányol­tunk. Woyrsch vezérezredesnek a Visztula jobbpartjára átkelt csapatai makacs harcok közben nyomulnak kelet felé. A sietve harc­ba vitt orosz erősítések minden ellentáma­dása teljesen meghiusult; a foglyok száma 7 tisztre, köztük egy ezredparancsnokra és 1600 főnyi legénységre emelkedett. Ugy látszik, az ellenség Mackensen tá­bornagy üldöző szövetséges seregével szem­ben körülbelül azon a vonalon akar újból ei­lentállní, amely a Visztula me'etri Nava-Alc­xandr/ától a tegnap megszállott Lubünból északra emelkedő magaslatokon át a Cholm­tól délre fekvő területig húzódik. Az ellen­séget mindenütt támadjuk. Német csapatok Bisztriea-Pieski mellett julius 30-án vívott harcokban 4930 onoszt el fogtak és 5 ágyút és 8 géppuskát zsákmá­nyolták. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az oroszok Varsó feladására készülnek, Hága, julius 31. A Daily Mail jelentést közöl arról, hogy a német csapatok Pétervár és Varsó között a vasúti összeköttetést meg­szakították, Krakó, julius 31. A Glos Narodu megbíz­ható magánjelentések alapján jelenti, hogy i

Next

/
Thumbnails
Contents