Délmagyarország, 1915. július (4. évfolyam, 156-182. szám)

1915-07-01 / 156. szám

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28-— félévre . . K 14.— negyedévre K T— egy hónapra K 2-40 } Kiadóhivatal Kárász-ntca • Telefonszám: 81. ! Egyes szám ára 10 fillér. Egyes szán ára 19 Slffr. ELŐFÍZETÉSI ÁR SZEOEDEN egészévre . K24— félévre . . K 12 — negyedévre K 6*— egy hónapra K 2-— Sieged, 19 b. IV. évfolyam 156. szám. Csütörtök, julius I. LEGÚJABB, Gent: A párisi Matin katonai szakértője foglalkozik a 'keleti eseményekkel és azt irja, hogy az oroszokra elönyöseihb, ha végleg föladják Galíciát. A németek szándéka, sze­rinte, az, hogy Hinidenlburg együtt kooperál­jon MaCkensennel Varsó ellen. Az orosz ve­reségnek a könnyelmű hadvezetés és muni­cióhiány az oka. Genf: A Journal des Geneve katonai író­ja szerint nyugaton 1100 német zászlóaljjal szemben 1100 francia zászlóalj, 60, illetve 70 belga zászlóalj, valamint 700.000 angol áll. Dacára e túlsúlynak, a szövetségesek sehol se mehettek át komoly offenzívába. Lugano: Az olasz lapok, ugy látszik, kormányrendeletre támadják a római pápát. A Secolo rámutat a pápa olaszéi! enes nyilat­kozataira, melynek élét Gasipari bíboros enyhítő nyilatkozata semmiben seim gyöngí­tette. A Popolo d'ltalia hangsúlyozza, hogy a külső ellenség után a belső ellenséggel — a pápasággal — szintién le kell számolni. Mi­lanói jelentés szerint Senigilaglia lelkészt a haditörvényszék 3 haivi 'fogházra Ítélte, mert a liadbavonuló katonák közt antiimilitarista agitációt fejtett ki. Amsterdam: Amerikai jelentés szerint a „Korea" gőzösön Yokohamából Szaimfran­ciskóba 75 olyan német orvos és egészség­ügyi katona érkezett, akik Csingtauban ke­rültek japáni fogságba, de szabadon bocsá­tották őket. Zürich, junius 30: Milánóból jeleintik, hogy julius hótól kezdve az összes olasz vas­úti vonalon több menetrendszerű vonatot beszüntetnek. Az ok: szénihiány. Lugano: itáliaiban az utóbbi napok ter­mészeti csapásai miatt a terméskilátások na­gyon gyengék. A kenyér és liszt ára rohamo­san emelkedik. Lugano: Giolitti a ouninesi tartomány­gyűlésen legközelebb elnökölni fog és nagy beszédet tart, melyben a krízis idején tanú­sított magatartását fogja igazolni. Bukarest: A félhivatalos Inedipendance Roümaine vezércikkben hangsúlyozza, hogy Románia magatartását csakis saját vezető­politikusai szabják meg, abba beleszólása idegennek nincs, nem is lesz. Ez az erélyes figyelmeztetés — irja tovább — egyik nagy­hatalomnak szól, amely kedvezőtlen helyze­tében mindent ígért, ellenben mikor ideigle­nesein kedvező volt a helyzete, kijelentette, hogy semmi szüksége Romániára. Ez a ro­mán megnyilatkozás egyenesen Oroszorszá­got figyelmezteti és tekintve, hogy félhiva­talos, nagy horderejű. A ¥isztuia mindkét oldalán hátrál az ellenség. Budapest, junius 30. (Közli a miniszter­elnöki sajtóosztály.) Kelet-Galíciában a Gni­la—Lipánál, valamint a Kamionka—Strumi­iova alatt a Bug mentén ránk nézve eredmé­nyes harcok vannak folyamatban. A Bug és Visztula között az ellenság tovább hátrál. A visszavonulást fedező hátvédeit tegnap min­denütt megtámadtuk és visszavetettük. Csapataink átvonultak a Tanew-lapá­lyon és elfoglalták a Frampol és Zaklikow melletti magaslatszegélyt. Az oroszok a szövetséges hadseregek­nek a Visztulától keletre elért sikerei alatt kényszeritve, a folyótól nyugatra is egyik állásukat a másik után ürítik ki, Igy már éj­jel óta a Zachiwost—Ozarow—Stenno erős harcvonalakból is a Visztula felé hátrálnak. Zawichostot csapataink megszállották. Höfer altábornagy, (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Berlin, junius 30. A nagy főhadiszállás jelenti: Keleti hadszintér: Említésre méltó esemény nem történt. Délkeleti hadszintér: Támadásunk Gu­ila—Lipa mellett előrehalad. Lembergtöl keletre és északkeletre a helyzet változatlan. A Bug és Visztula között a német és osz­trák-magyar csapatok elérték a Belz—Ko marow—Zamosce vidéket is a tanew-sza­kasz erdős lapályainak északi szélét. A Visztula balpartján Zawiohost ós Oza­row környékén is hátrálni kezd az ellenség. Egy ellenséges repülőgépet arcvonalunk mögött leszállásra kényszeritettük és a ben­ne ülőket elfogtuk. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) „Péfervároff csak a háború trombitája harsog." Orosz félhivatalos cáfolat. A félhivatalos pétervári távirati ügy­nökség a következő jelentést adta ki: Lemberg kiürítésével kapcsolatban ne­vetséges híreik terjedték el, melyek szerint Pétervárott érezhető a béketárgyalások után a vágy. Ezek a hirek Berlinben kelet­keztek és megerősítenek bennünket, oroszo­kat, hogy az ellenség galiciai sikere pirrhuszi győzelem. A Björnson-iigynökség eme ko­holmányai, melyeken csak nevethetünk, nem volnának egyébként méltóak a figyelemre, ha nem támasztanának a semleges orszá­gokban bizonyos félreértést. A Björnson­iigynökség komikus kitalálásai közül a leg­otrombább az az állítólag Pétervárról jött hir, amely arról szól, hogy a junius 27-én megtartott értekezletén a kadett-párt a béke feltételeiről tárgyalt nyilvánosan. A háború egész folyamán az orosz sajtó­ban egyetlen egyszer sem volt szó a béke­feltételekről, amaz egyszerű oknál fogva, mert itt senki sem gondolt a békére. Az érdekelt német köröknek végül be kellene látniők, hogy az ententenak megren­dithetetlen az akarata, hogy végig kitartson. És hogy sem Francia- és Oroszország, sem Anglia nem hajlandó Németország kívánsá­gának megfelelő békét kötni. Ha Pétervá­rott ütéseiket tartottak, azok nem a ibéke föl­tételek 'megbeszéléséért folytak, haniem a há­ború folytatásához szükséges eszközök rnér­legeléseórt. Mondjanak a német ügynökségek és lapok bármit is, az nem változtat azoh a té­nyálláson, liogy Oroszország egyáltalán nem visszhangos a békedaHamoktól. Itt csak a háború trombitája harsog. A Balti-tengertől a legszélsőbb keletig megértik most már, hogy Németország Galíciában olyan drá­gán megvásárolt sikereivel vesztébe rohan. Eddig szól a pétervári félhivatalos kom­münikéje, melyhez csak az a megjegyzésünk van, hogy elég hangzatos frázisokkal cáfol­nak meg oly dolgoikat, melyeket sem nálunk, sain Németországban senki nem állított. Jelentés a szerb határról. Budapest, junius 30. (Közli a miniszter­elnöki sajtóosztály.) Délkeleti hadszíntér: A szerbeknek Szabács melletti támadására vá­laszul repülőrajuinik egyike tegnap reggel igen jó eredménnyel bombázta a belgrádi hajógyárat és az Obrenoviáctól délnyugatra levő orosaci csapattábort. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese.

Next

/
Thumbnails
Contents