Délmagyarország, 1915. március (4. évfolyam, 53-77. szám)

1915-03-02 / 53. szám

Szerkesztőség Kárész-utca 9. Telefonszám: 305. Egyes szál ára l» EUér. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K 24 — félévre . . K 12 — negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28 — félévre . . K !4.~ negyedévre K 7 — egyhónapraK 240 Kiadóhivatal Kérász-utca 9 Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 fillér. ~ ^ Szeged, 1915. IV évfolyam 53 szám. Kedd, március 2. LEGÚJABB. Póla, március 1. iA pólai földrengésjelző­készülékek tegnap este katasztrofális föld­rengést jeleztek körülbelül kilencezer kilo­méter távolságra. Berlin, március 1. A tengeralattjárók háborújára vonatkozó második amerikai jegyzékre ma válaszolt a német kormány, A jegyzéket Berlinben adták át Amerika nagykövetének és szövegét holnap fogják publikálni Budapest, március 1. A tengeri készletek bejelentése március elsején lejárt. A föld­mivelésügyi miniszter a készletek bejelen­tését most máreius tizenötödikéig meg­hosszabbította. Budapest, március 1. Az Oporvölgybeu megvert orosz sereg visszavonulás közben megerősítést kapott és Wyszkowtól északra újra szembeszállt üldöző csapatainkkal. A harcok folyamatban vannak és igen heve­sek. Az ágyuszó egész Toronyéig hallható. Uzsoktól északra álló frontunkat is megtá­madta az ellenség. A harc itt is épp oly he­vességgel folyik, mint Wyszkownál. Hely­zetünk, az eddigi előjelek szerint, kitűnő. Budapest, március 1. Az oroszok Uzsok­nál és Duklánál végső erőfeszítéssel küzde­nek. Minden emberüket a tűzbe vetik. A küzdelem példátlanul heves és a mieink bá­torsága, önfeláldozása és hősiessége eddig minden támadást visszavert. Róma, március 1. Az orleánsi herceget, aki angol vezérkari egyenruhában járt, a francia katonák állítólag kémkedésére letar­tóztatták. Berlin, március 1. Németországban leg­közelebb összeírják a burgonyát s megszám­lálják a sertéseket. London, március 1. Az „Litel Friedrich" német cirkáló elsülyesztett egy francia s egy angol vitorláshajót. Szófia, március 1. Az albán—monteneg­rói határon a harcok egyre hevesebbek. A törökök pénzzel és fegyverrel segítik a fel­kelőket. Amsterdam, március 1. A ikievi kor­mányzóságtól ötezer magyar, német és osz­trák családot száműztek. Berlin, (március 1. Wilson, az Egyesült­Államok elnöke az ententéhez intézett jegy­zékében azt javasolja, hogy az összes akná­kat szedjék fel, amelyek az Atlanti-oceánon és az Északi-tengeren vannak elhelyezve. Párlsban és Londonban ellenzik, mert fegy­verszünet kellene hozzá, antire egyik fél sem hajlandó. _ Bécs, március 1. Szinirnábó! érkezett jelentések szerint, oda érkezett utasok talál­koztak egy nagy angol hajóval, inely súlyo­san meg volt sérülve. A hajón számos se­besült tartózkodott. Róma, február 1. A „Tribuna" jelentése szerint egy héttel ezelőtt egy francia had­test indiaiakkal elindult a Galllpoli félszi­getre. Róma, március 1. A Páris védelmére szervezett repülő-osztály vezetője Girod képviselő, egy földerítő repülés alkalmával súlyosan megsérült. A gép kigyuladt és a képviselő a lábain égési sebeket szenve­dett. Berlin, március 1. Az amerikai kormány felfüggesztette a buza behajózását. Róma, március 1. Monté Christo szige­ténél egy súlyosan megsérült francia buvár­hajóra akadtak. Részletek még hiányzanak. Oroszország titkos ajánlata Romániának. A Berliner Tageblatt irja a következő szenzációs bírt: Poklevszky-Kozell, a bukaresti orosz kö­vet, minit (már jelentettük, a minap Pétervárra •utazott, hogy Szasszanovtól uj utasításokat kérjen. Uj kísérletével Bukarestben ugyanis kudarcot vallott. Az Osmanische Lloyd érte­sülése szerint Románia a következő titkos ajánlatot kapta Oroszországtól: A románoknak a Dardanellák miatti ag­gályát azzal akarta eloszlatni, hogy az orosz kormány nevében föltétlenül biztosította a tornán érdekeket a Fekete-tengeren. Biztosí­totta továbbá a bukaresti szerződés elismeré­sét, ennek logikus következményeként pedig Románia támogatását az oroszok részéről az esetben, iha a bolgárok, a Dobrudzsa vissza­vételét kísérelnék meg. Oroszország ezzel szemben azt követelte, hogy Románia rögtön vonuljon be hadsere­gével Erdélybe. 150.000 embert e célra Orosz­ország is rendelkezésre bocsát Romániának. Ezzel kapcsolatban Erdélynek Romániához való csatolását ígérte meg. A Besszarábiám vonatkozó román igények elhallgattatására, az ott lakó románságnak nagyszabású sza­badságokat helyez kilátásba, valamint a ro­mán elemeknek a városi közigazgatásba való belevonását. Követelte Oroszország azt is, Ihogy Ro­mánia az Olaszországgal való együttműködé­sért tanúsított fáradozásainak vessen véget és a Bulgáriával való tárgyalásokat is hagyja abba. A bolgár átmeneti forgalomba semmi­képpen se egyezzék 'bele. Magától értetődő­nek jelezte azt is, hogy be kell szüntetnie mindennemű gabona- és liszt kivitelt Ausztria­Magyarországba és Németországba, a köz­ponti hatalmak hirei pedig Romániából eltá­volitandók. További követelése, hogy a ro­mán dunai kikötők \az orosz hajók számára megnyitandók és egy orosz kikötő-állomás alapításának az engedélyezése a Duna torko­latában, valamint a román flottának, tőképp pedig az ^Erzsébet királyné" cirkálónak az orosz fekete-tengeri hajóhadhoz való csatla­kozása. Szerbiát egy bolgár támadás ellen meg­védendő, Románia vonultasson fel legalább kétszázezernyi hadsereget a Dobrudzsában, a bolgár határra, arra az eshetőségre, ha Bul­gária a szerb Macedóniába akarna bevonul ív. Jutalmul ez esetben Ruszcsukot és Várnát ígérte Romániának. . Ezeket az orosz ajánlatokat azonban Ro­mánia visszautasitotta. Az olasz közvélemény ébredése. Róma, február 26. A Giornale d'ltalia eddig a iegellenségesebb indulattal irt Német­országról. Meglepő és egyúttal jellegzetes változás észlelhető most ebben a lapban, ami­kor a németellenes olaszok fejét mossa. Ve­zércikkben gúnyosan és dühösen kel ki azok ellen az olasz lapok ellen (főleg a, milánói saj­tó ellen), amelyek napról-napra kövér betűk­kel irnak a pusztulás előtt álló Németország­ról, borzasztó német vereségekről és a Ma­zuri-tavak közti német ihekatombákról mesél­nek. Ezek a badarságok, hazugságok és hami­sítások —• mondja ez a lap — a külföldön azt a látszatot kelthetik, mintha Olaszországban csak vakok és bolondok laknának. Egészen másképpen viselkednek szerinte az angolok, akiknek van bátorságuk az igazság szemébe nézni. Dacára a halálos gyülölségnek, amely­lyel Anglia Németország iránt viseltetik, — egyetlen egy angol lapban sem jelent meg ezredrésze sem azoknak a,z ostobaságoknak, amelyeket az olasz sajtó irt meg Németor­szágról. Az angolok okosságának a bizonysá­gául rámutat a Giornale d'ltalia a Tűnés ason cikksorozatára, amelyet az Németor­szágról közöl. Kivonatokat is közöl belőle és végül azon reményének ad kifejezést, hogy ezeknek az elolvasása bizonyára hozzájárul ahhoz, Ihogy szétoszoljon a tudationságnak az a köde, amely Németországra vonatkozóan Olaszországban még most is ránehezedik a német dolgokra.

Next

/
Thumbnails
Contents