Délmagyarország, 1913. szeptember (2. évfolyam, 203-227. szám)

1913-09-02 / 203. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. Telefon-szán: 305. ELŐFIZETÉS ÁsR SZEGEDEM II ELŐFIZETÉSI ÁB VIDÉKEN egészém . K24— téiévre . ,K»- 11 egészém . Ktétérre . .KM.— negyedévre K 6- egyhéezpuK 2-— j] negyedévre K >- egyMtupnK 2*0 Egyes szán áre M BOéc. Egyes szán án t« Mér. Ki/ 4 Kárász-utca 9. Telefon-szám: 305. Szeged, 1913. II. évfolyam 203. szám Kedd, szeptember 2 Elkésett vezércikk. Azért késett el, mert tulaj donképen ré­gebben kellett volna megírni, ha azt akar­tuk, hogy az uj tanévre némi láttatja is le­gyen. Van azonban két vigasztalásunk. Az egyik az, hogy a jó tanács sohasem jön későn. A másik pedig az, hogy tanácsain­kat minden valószínűség szerint ugy se fogadták volna meg. De mindegy. Az újságíróknak hagyo­mányos kötelessége, hogy ilyenkor, tanév elején, elmondjon az iskolázásról egyet­mást, akár van foganatja a szavának, akár nincsen. A pályaválasztás kérdésére fölösle­ges sok szót vesztegetni. Hogy a magyar szülő ne jogásznak adja a fiát, hanem jobb kenyeret, függetlenebb és hasznosabb éle­tet biztosító pályára: arról még ma is hiá­ba beszélünk, 'amikor pedig már ijesztően nagy a jogász-proletárok száma és az ál­lam teljesen képtelen további hivatalokat szervezni, ,ahová a doctor juris utriusque­urakat valahogy elhelyezhesse. Magyaror­szágon még mindig bolond beszédnek tart­ják, hogy az ifjúságnak ép a java s a tehe­tősebbje menjen ipari, kereskedelmi, gaz­dasági pályára; mert fiatalságunk szine­java ezután is gyakornok akar lenni s tisz­teletbeli segédfogalmazó vagy számfeletti ügyvéd — szóval: ,,ur". Még a mérnöki és az orvosi pályára is aránylag kevesen szánják el magukat az úgynevezett „jó" családok fiai közül. A tanári pályát kerülik és nem becsülik eléggé a filozoptert, aki majd csak egyetemi professzor korában jut illő megbecsültetéshez a haz'ai társa­dalomban. Ak'kor sem a tudományáért, ha­nem a jelentékeny fizetéséért és a nagy­ságos vagy méltóságos titulusáért. Egy szó mint száz: „jogásznemzet" vagyunk, az is maradunk. A magyar hi­vatalszolgától a magyar mágnásig min­denkinek az az .álma, hogy a fia egykor jogdoktori diplomát szorongasson a kezé­ben. Hogy aztán a diplomát mire használ­hatja, azzal senki sem törődik. És mi a „haladás" utján meg nem állunk addig, a mig az utolsó utcaseprőt is ugy nem hív­hatjuk, hogy: „doktor ur". De hagyjuk az örökös panaszt oly bajok miatt, amelyek forrása mélyebben rejtezik, hogysem egy újságcikk oda leve­zethetné olvasóit. Még a mai nehéz viszo­nyok közt is örvendetes jeleit vehetjük észre fejlődésünknek. Hogy a fejlődés nem szerves, az egészen kétségtelen. Mert a gazdasági élet három tényezője, a földmi­velés, ipar és kereskedés közül normális körülmények közt időrendben mindig a harmadik a kereskedés. Jelentkezik a nyersáruk és az ipar termelte javak kicse­rélésére akkor, amikor ,a földműves már rég megtanulta a talaj intenzív, hasznos és előrelátó művelését, az iparos már ké­pes a kor színvonalán, mestersége techni­kájának teljes fegyverzetével kielégíteni az igényeket. Nálunk a földművelés még mindig nem áll a fejlődésnek azon a magaslatán, amelyre intenzív munkával fölemelkednie kellene; az ipar állami segítséggel sem tud kellő terjedelemben kifejlődni. A kereske­dés ellenben belekapaszkodik a nagy eu­rópai, sőt innen-onnan az egész világot áthálózó forgalomba. Természetes, hogy e visszás fejlődés, amely mégis csak .fejlődés, jobb a halálos stagnálásnál vagy visszaesésnél, arra bír­ja a miivölt s okos szülőket, hogy gyerme­keiket elsőül a kereskedői pályára nevel­jék, ha már elteltek ők is, a jobb belátás­ban nevelkedett ifjak is az örökös jogász­kodással, a veszedelmesen túlterhelt or­vosi pályával, a kevés prosperálást igérő mérnöki renddel. A józanul gondolkodóknak nyomuk­ba szegődik a tömegösztön, amelyet az utánzás, a presztízs, a divatos jelszó, hogy adjuk produktív pályára gyermekeinket, szintén odasodor a kereskedelmi iskolák kapuja elé. És hogy mennyire igaz az a Az angol hölgy. Irta: Lakatos László. A gazdag párázatu levegőben ezer szag "keverődött egymással'. Az illatok nem küz­döttek, nem viaskodtak egymással. Mint .az őserdő templomtorony Vastagságú fájának emeletnyi lambozatáaín, nyálkás testét a deréknyi ágak köné tekerve, száz és száz ki­gyó pihen békés, tunya emésztésben, ugy he­vert a kikötő vastag, nedves levegőjében — száz testként — száz illatnak kanyargó ter­peszkedő csókja. Az olájníak nehéz, a kát­ránynak facsaró, távoli gyümölcsöknek édes, hajóköteleknek sósán maró, ázott fá­nak erdős izü .szaga zagyva rétegekben bo­rult egymásra. A niagy katedrális harangja most zúgta, kongatta a delíet és a nagy ha­rangnak komior, még a déli melegben, ola­josan thig, sízi.ruposan lágy tenger fölött is ünnepélyes szava súlyos ércköpönyegként borult ia köszentékreö akiik a világlitó-toTony körül álolttak. Ihogy állandóan könyörögjék Isten kegyelmét a tengeren járók számára. Mindenféle nép kavargott a kikötő part­ján, a niagy tárházak rácso's raktárudvarán, a karcsú mólókon, amelyeknek tengerbe nyu­Iskola öltön vök, felöltak, cosifimiak fink és leánykák ló testén kátránny'al festett nagy betűk pi­hentek és a meredekre épített kőparton, a melynek gránitkookáiiból óriási vaskarikák lógtak alá, várva az érkező hajók nagy kö­téliszálait, amelyek a tenger vizétől kőke­mény testükkel beléjük fogózni készülnék. Kék vászonnadrágban, mezítelen felső test­tel olasz rakodómunkások jártak itt, vállu­kon nehéz teher, amely ugy lenyomta tes­tüket, 'hogy kormos szakállú arcuk 'szinte a_poiros földet látszik érinteni. A sok pisz­kos olasz munkás közt szinte királyi herce­gek módjára ácsorogtak az angol stewar­tok és matrózok mosott, fehér vászonnad­rágban, tü'körtiiszta kék zubbonyban, puiha, kötött 'fehér ingben, amelynek öblös nyaká­ból biiiszke nézéssel emelkedett ki a tisztá­ra beretvált arc, hol kőfehéren, hol — pá­linka gőzétől megfőzve, kiipárolva — bron­zos-veresen. Papucsos, burnuszos tunyasá­g'ában is csillogó szemű, diófa szinti arabs ember nagy cinkannában cukorban főtt édes kávét álrullt, odébb sárgarézfülbevalós kofák fák citrolmilevet csepegtettek az Osztriga fel­hasított belsejébe. Cövek módjára álló rend­őrök fejük sima ércsisakját kínálták tükör­ként a fényes déli napfény sugarainak . . . Egy a mólóra forduló társzekér faráról kis kutya vidám vakkantás.sa.1 ijesztette idegen szekerek lovait . . . A nagy harangnak tömött hangú zúgá­sa most elálilt. A világiitótorony mellett ki­csiny villanyos csengő szólalt meg és éles, ezüstös berregéssel vékony 'hang cikk-cak­kokat küldött a levegőbe ... A hosszú, éles csengetés az indiai hajó jövetélét jelez­te. Révészek, vámörök, teherhordó munká­sok, piaci szolgák, utasra éhes kocsisok, a nagy kereskedőházak kiküldöttei és egy-két fekete fejkendős várakozó anyóka most mind a mólóra tollúit, hogy az idegen óriást fogadja. Már érkezett is a hatalmas . . . körötte fehér habtajték vált kii a vaistag zöldes-kék vízben, feje fölött a tornyos kéményből ka­vargó fekete kőszénfüst bodirozódott múló fekete felhővé. A hajó kürtője belebugott a Várakozó kikötővárosba, 'hatalmas szavával vendégjogot, de egyúttal tiszteletet is köve­telvén magának. Most már megállt a hajó. Sok hónap­nak, sok hétnek, sok éjszakán, sok nappal­ián rettenthetetlenül haladt előre ia tengeren. Idegen földeket hagyott el, ö'smeretlen sor­NEUMANN M. Kérjen árjegyzéket. cs. és kir. udvari és kamarai szállítónál részére kaphatók Szeged, Kárász-utca 5

Next

/
Thumbnails
Contents