Délmagyarország, 1910. május (1. évfolyam, 1-7. szám)

1910-05-22 / 1. szám

ь Ш®, I, évfolyam 1, szám Vasárnap, május 22, Központi szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Korona-utca 15. ELŐFIZETÉSI SZEGEDEN : évre 24. félévre 12.—, negyedévre 8.—, egy hóra. 2.—. Egyes szám ÁRAK: VIDÉKEN Ilfl •!Z évre 28—, félévre 14,—, . yedóvre '(.—, egy hóra 2Л0.-(/\ <£XíVf ) fillér. / Szerkesztőség telefonja 836. Kiadóhivatal telefonja 835. interurbán telefon 836. Irta JSíávay Lajos, valóságos belső titkos tanácsos. A közeljövő egyik legaggasztóbb jelen­sége az ellenzéki pártok egyike részé­itől bejelentett szélső obstrukció. Azt hisszük, hogy parlamentáris államban nem igen akadt még párja egy olyan pártnak, amely közvetlenül a választá­sok előtt hirdetni próbálta volna, hogy ő a választások eredményét csak az esetben fogadja el törvényesnek, ha ez eredmény reá nézve kedvező. Az ilyen fogadkozás — ha komolyan veendő — egyenes megtagadása az alkotmányos rendnek, mi több, megtagadása a népakarat megnyilatkozásának, meg­tagadása a többség elvének, mely nél­kül parlament el sem képzelhető. Azok pedig, akik ilyen fogadkozásokkal akar­ják politikai hatalmukat kimutatni, nem tarthatnak igényt arra, hogy mint a nemzeti jogok elszánt előliarcosai ünnepeltessenek, mert hisz ellenkező­leg — pusztán azért, mert egyéni hatal­mukat kielégítve nem látják, — táma­dást intéznek nemzeti jogaink leg­lényegesebbike, a parlament jogrendje ellen. Ezen a tényen miísepi változtat a;: az üres frázisokból táplálkozó okfejtés, melylyel eljárásukat igazolni próbálják, aminthogy józan ember nem fog fel­ülni annak, hogy a választások a kor­mány terrorja alatt folynak, amikor nap-nap után tapasztalhatja, hogy ép a Justh-párt az, amely az alsóbb nép­osztályok felizgatásával, az osztály­ellentétek szitásával, a „mob " -nak mozgó­sításával a választási szabadság sérel­mére a közrendet és közbiztonságot a tömegek utján veszélyezteti. Ilyen előz­mények után és látva az erőszakra való különös hajlandóságot, csak meg­mosolyoghatjuk az efajta kijelentése­ket, hogy obstrukció akkor lesz, ha a kormány erőszaka — a népakarat meghamisításával — a kisebbséget ezen méltó fegyver igénybevételére feljogo­sítja, mi több, egyenesen reákényszeríti. Nem koll . vagy jóstehetség ahhoz, hogy ma nüute: v-ee'y hóval m uj par­irnjenfc dsezej? tételé előtt megjósoljuk, hogy amennyi n a Justh-párt veresé­get szenvedi;; , agy bizonyára nem azt fogja ennek' :-ktiui felhozni, hogy politi­káját az ország többsége helyteleníti, hanem vereségét enyhíteni fogja azáltal, hogy a kormány erőszakáról kötetszámra szólŐ meséket fog föltálalni. Megjósol­hatjuk tehát, hogy', maguknak a válasz­] ¿ások „mikéntjének" 'édeskevés köze | | lesz az ohstrukciós hadjárat meginditá- ] sához, mivel ez Justh fölfogása t чтш&еаязаяваюгйпя щжгоштт — Halló, itt Mikszáth Kálmán! — Itt a szegedi Délmagyarország munka­társa, aki rövid audienciát és néhány sornyi véleményt kór Nagyságodtól. — Szeged! — Kedves barátom, rendelke­zésére állok, mikor óhajt fölkeresni? — Még ma. — Hát délután öt órára várom. * Ez a rövid telefonbeszélgetés előzte meg azt a látogatást, amelyet május első vasár­napján Mikszáthnál tettem. Á nyolcadik kerület egyik legcsendesebb részén, szinte távol a főváros zajától, a Reviczky-téren lakik Mikszáth. Az első eme­let 10. szám alatti lakás külseje is inkább valami vidéki nyugalmas uri kúriához hason­lít. A nagy palóc lakásának ablaka, — a ÍŐvárosban igazán ritka látványosság, — sörü vaspántokkal van védve és mialatt a ssobaleány bejelent, alkalmam van meg­győződni arról, hogy a lakás külsejének ehhez a régi-módi berendezéséhez teljesen alkalmaakodik a belső elrendezés is. j A szök előszobában néhány divatjamúlt' régi bútordarab, egy szar «fogas, fafceretü fénytelen tükör, szekrény, rajta kitömött vízimadarak, a tetejére dobva Mikszáthnak egy portréja, amelyet a festő a nagy palóc birtokán fejteit meg. A szobaleány jelentette, hogy Mikszáth vár, mire beléptem dolgozószobájába. Egy­szerű, majdnem ridegen berendezett helyiség Mikszáth dolgozószobája. Az íróasztalon köny­vek, jegyzetek, papírszeletek és kéziratrész­letek Mikszáthnak egy most készülő regé­nyéből. Mindenütt papír, irás, könyv a három íróasztalon, amely néhány széken kivül csaknem egyetlen berendezése a szobának. Mikszáth ott ült a cserépkályha mellett egy hatalmas karosszékben. — Foglaljon helyet, kedves barátom, — mutatott barátságosan a vele szemben levő karosszékre. Mialatt elmondottam, hogy miért kerestem fel, Mikszáth az elmaradhatatlan Virginiájá­val bajlódott, ügy látszik, a szivar rosszul éghetett, mert fejcsóválva, dühösen forgatta hiányos fogai között, leverte hamuját, szivta, piszkálta, de csak néni „szelelt", míg végre egy gyújtó segített a bajon és Mikszáth derűs arccal hallgatta végig a Débnagyar­szerint — egyesegyedül a választások eredményétől függ. Ha nem sikerül a „lehengerlés" a választási aktusnál, ugy sikerülnie kell a „rombolás" mü­vében, aminthogy ezen felfogás szerint a nyilt abszolutizmus is kívánatosabb egy olyan parlamentnél, amelyben nem Justhék viszik a vezérszerepet. Ezzel az egész nemzetet érintő provo­kációval szemben nem egyes párt ad­hatja meg a kellő választ. Mert nem arról van sző, hogy egyik vagy másik párt hatalmi igényei kielégítést nyerje­nek, hanem arról, hogy egyesek hatalmi tultengésővel szemben a nemzet alkot­mánya, évezredes múltjának legbecse­sebb kincsei megvédessenek. Arról van szó, hogy vájjon a nemzet osztja-e azt a felfogást, amely oly csekélynek érté­keli a nemzet alkotmányát, hogy ezt a csekélységet könnyelműen kockára teszi azért, amiért a nemzet választó­közönsége történetesen nem buzdult fel Justh Gyula agitácionális körútján., Mért abban, hogy a parlament rendjé­nek tervszerű felbontásával, a többségi akarat törvényhozói munkálkodásának meggátlásávai a parlamenten kivül álló • kormányzás útjait egyengetjük, törté­netesen igaza van Justh Gyulának. Ennek az igazságnak felderítéséhez nem is ország tervezett akcióját a magyar sajtó • decentralizációját illetőleg. A nagy palóc mosolygós szeme egy piüa-' natra elkomolyodott, megforgatta ajkai kö­zött a Virginiát és elkezdett beszélni az ő sajátosan zamatos, lassú, palócos előadásá­ban. Egy óránál hosszabb időt töltöttem Míkszáthnál. A nagy író jókedvében volt és egymásután csillogtatta szellemének ragyogó brilliánsait, pompás humorát, józan logikáját, amelylyel rendszer nélkül, a maga eredeti felfogásában beszólt a decentralizációról. * — Az önök programjának egyik lényeges része — mondotta Mikszáth — a magyar sajtó decentralizációjának megkezdése és a vidéken egy kultur-igényeket is kielégítő lapot adni. Igen örülök ennek a törekvésnek, különösen, hogy' az Szegedről indul ki, de legyenek munkájuknál elkészülve nagy kil^­delernro. Magyarországon az ilyen vállalko­zás, fájdalom, bizonyos nehézségekbe ütközik, mert itt minden dolog észszerütleniil egy városban van összetömve. Németországban vagy Angliában, ahol az egyetemek és hirlap­központok ki vannak véve a fővárosból,; könnyebb helyzetük van a nagy vidéki la­poknak, Nálunk a vidéken nagy lapaiakit' ni.­i

Next

/
Thumbnails
Contents