Déli Hírlap, 1987. november (19. évfolyam, 255-278. szám)

1987-11-02 / 255. szám

Gépoyá ri vállalkozás • Net« negativ példának szánjuk, hogy no lám, ilyen jól megy, üldögél­ni is lehet munka­időben? Igen, lehet, mert a dolgozó ke­ze mellett ott von­nak a gombok, s csupán figyelnie kell. Felvételeink a Diósgyőri Gépgyár­ban készültek, még­pedig abban az üzemben, amely­ben elsőként va­lósítják meg a fej­lesztők ötleteit. Mi mindent akarnak megújítani, és ho­gyan? - erről be­szélgettünk a gyár fejlesztési főmérnö­kével. (Cikk a 3. oldalon.) (Fejér Er­nő felvételei) 9 W & I 4 * má f yfflM ' yyz/jFJív. * POLITIKAI NAPILAP * XIX. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM ÁRA: 2,20 1987. NOVEMBER 2., HÉTFŐ FORINT Az októberi forradalom 70. évfordulója aikalmából •• Ünnepi ülés Moszkvában Ma rendeli telefon Sorba álltak a kutaknál A hét végén csak félórás várakozás után tankolhat­tunk a város csaknem vala­mennyi benzinkút,iánál. Ho­gyan győzték a halottak na­pi nagy forgalmat? — kér­deztük Gubancsik Jánostól, a pesti úti üzemanyagtöltő­állomás vezetőjétől. — Mind a négy, 25 ezer fi­teres tartályunkat idejében feltöltöttük, így nem volt fennakadás az ellátásban, csupán tegnap késő este fo­gyott el az extra szuper benzin. Mi általában 20 perces várakozás után min­denkit kiszolgáltunk. A tan­kolás gyorsaságát csupán a technikai akadályok korlá­tozták. Kútjaink ugyanis nem a legkorszerűbbek, per­cenként legfeljebb 50 litert tudunk kiadni. S ha ehhez hozzászámítjuk még a tank­sapka le- és felcsavarását, valamint a fizetés idejét, ál­talában 3—4 percbe tellett egy-egy autós kiszolgálása. Felkészültünk a nagy ro­hamra, a szabadnapos mun­katársakat is berendeltük a hét végére. Ennek köszön­hető, hogy a kellemetlen vá­rakozást leszámítva, különö­sebb fennakadás nem volt a hétvégi forgalomban. f iatalít A nagy októberi szocialis­ta forradalmit 70. évforduló­ja alkalmából, ma megkez­dődött Moszkvában az SZKP Központi Bizottsága, valamint a Legfelsőbb Ta­nács ünnepi ülése. A meghívottak között van a magyar párt- és állami de­legáció, amelyet Kádár Já­nos, az MSZMP főtitkára ve­zet. A küldöttség tagjai: Né­meth Károly, a Politikai Bi­zottság tagja, az Elnöki Ta­temény, vagyis minden for­maság nélkül korunk leglé­nyegesebb kérdéseit vitatják meg. * A Kreml Kata 1 in-termében Andrej Gromiko, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke Kádár Jánosnak, 75. születésnapja alkalmából, az Októberi For­radalom Érdemrendet nyúj­totta át. Enyhül az idő Ma hajnalra megváltozott hazánk időjárásának jellege. Nyugat felől felhőképződmé­nyek érkeztek, s ezek hatá­sára csapadékosabb és a tegnapinál enyhébb lett az idő. Reggel plusz 4 és mí­nusz 4 fok között változott a hőmérséklet. Holnapra ismét visszatér a derült, szá­raz és hidegebb idő. Ma a legmagasabb hőmérséklet 11 fok körül lesz. Ferenczi- emléktáblát avattak Ma délelőtt kezdődött meg a dr. Ferenczi Sándor emlékére rendezett tudomá­nyos ülés, a Miskolci Aka­démiai Bizottság székházá­ban. Dr. Ferenczi Sándor a magyar pszichoanalitika ve­zéralakja volt. Miskolcon született, az anyakönyvi ki­vonat tanúsága szerint a Jókai utca 15. sz. házban. Ezen a helyen leplezték le vasárnap azt az emléktáb­lát, amelyet Fata György tervezett, és a Diósgyőri Gépgyárban kiviteleztek. Az emléktáblát Gápelné Tóth Rózsa, a városi tanács el­nökhelyettese, dr. Aszódi Imre főorvos, valamint Ha­rold Leupold-Löwenthal, a bécsi Freud House igazgató­ja avatták fel. A tudományos emlékülé­sen ma előadások hangza­nak el, külföldi és magyar. előadók tolmácsolásában, dr. Ferenczi Sándor munkássá­gáról, életéről. II oazdssáii-társad:j kibonlalezáséi t A Magyar Szocialista Munkáspárt Miskolc Városi Bizottsága 1987. október 30-án megtárgyalta és elfogadta az MSZMP KB 1987. júliusi - a gazdasági-társadalmi kibontakozás - prog­ramjának városi és városkörnyéki végrehajtására vonatkozó fei- adattervét. Az elkövetkező évek cselekvési vezérfonalaként szolgáló do­kumentum elkészítését és elfogadását széles körű vita, véle­ménycsere előzte meg. Ezeken párttagok és pártonkívüliek, munkások és értelmiségiek százai - a tervezet ismeretében — együttgondolkodásukkal, véleményükkel, s nem kevés számban kritikai észrevételeikkel járultak hozzá az útkereséshez. Ez je­lentős segítség volt ahhoz, hogy városunk vezető politikai tes­tületé a térség gazdaságát és társadalmát jellemző száz és száz sajátos jegyének megfelelő, azokra épülő komplex szemlé­letű válaszokat adjon a megoldásra váró és előrejutásunk fel­tételeit jelentő kérdésekre. A városi pártbizottság köszönetét mond mindazoknak, akik vitapartnerek voltak a fórumokon, és véleményükkel, javaslatukkal segítették a program kialakítását. A tervezet vitáin is egyetértésre talált, hogy a város és kör­nyéke gazdálkodó szervezetei, intézményei számára nincs más út, mint a gazdaság intenzív és szelektív fejlesztése, a gazda­sági növekedés feltételeinek megteremtése, a termelési és a termékstruktúra átalakítása útján. Ennek végigvitele mielőbbi gyakorlati lépések határozott, átgondolt megtételét, a kaoko- dás nélküli cselekvést igényli. Ez átmenetileg - egyént, közössé­geket érintő - növekvő terhekkel jár, s ezzel együtt is csak akkor kecsegtet eredménnyel, ha a cselekedeteinket mozgató gondolkodásunk, szellemiségünk reformját is megvalósítjuk, ha mindannyian aktiv részesei leszünk a megújulásnak. A központi és helyi indíttatású elképzelések mindegyikének fontos eleme, hogy a lehetséges legkisebb mértékre csökkentse az egyensúlyjavítással és a szerkezetváltással járó terheket, ugyanakkor a kiugró egyéni és kollketív teljesítményeket az ed­digieknél nagyobb elismerésben részesítse, hogy szabad teret, érvényesülési iehetőségei adjon a közösségi célokat szolgáló legjobb szándékoknak. A véleménycserékben sokok által meg­fogalmazottakkal egyetértésben határozott törekvésünk a gaz­dasági és az intézményrendszer minden területén oz is, hogy a valóságos teljesítmény, az értékteremtő munka legyen az er. kölcsi-anyagi elismerés alapja és fokmérője, mind a kollektí­vák, mind az egyének megmérettetésénél. Tudjuk, nehéz idők jönnek, de ezen csak a nehézségek le­gyűrésének eltökélt szándéka, s nem az egyes területeden ki­alakulóban levő válsághangulat segít úrrá lenni. Meggyőződé­sünk, hogy gondjaink nem nagyobbak, mint a megoldásukra rendelkezésre álló és mozgósítható erők, de ehhez le kell sze­relnünk a néhány helyen tapasztalható bizalmatlanságot, a gyanakvást, az esetenként megnyilvánuló gáncsoskodást, ami minden új kísérője, mert sérti a régi fenntartásához fűződő ér­dekeket. Több alkalommal is találkoztunk olyan nézetekkel, melyek irreális elképzelésnek minősítették — gazdasági kondícióink mi­att — a feladattervezetben az oktatás és az egészségügy fej­lesztésére vonatkozó helyi terveinket. Azokkal értett egyet a pórt. bizottság, akik nem kerültek a pénzszűke lefegyverző, bénító hatása alá, s azt vallják: a gazdasági-társadalmi kibontakozás, a jövő teljes megalapozása nem képzelhető el jobb felkészült­ségű, kezdeményező szemléletű íiatal nemzedék nélkül, s nagyon fontos társadalmi érden fűződik a lakosság egészségi álapotá- ban tapasztalható kedvezőtlen tendenciák megállításához, meg­fordításához, amihez javítani keli az egyén érdekeltségét, s fe­lelősségérzetét is. Városunk pártbizottsága o helyi viszonyok ismeretében, oz it­teni érdekek képviseletében magasfokú felelősségtudattal, a folyamatokat meghatározó lényegi összefüggésekben gondolkod­va dolgozta ki feladattervét. A mielőbbi gyakorlati lépések alapjaként, katalizátoraként és a feladattere megvalósulása ga­rancia-rendszerének egyik elemeként konkrét feladatokat ha­tározott meg, s kidolgozta a végrehajtás folyamatos ellenőrzé­sének rendszerét is. Annak tudatában, hogy a célok megvolósitása nagymérték­ben múlik azok részletes ismeretén, a pártbizottság úgy dön­tött, e lap hasábjain közzé teszi az elfogadott dokumentumokat. Bízunk abban, ez is elősegíti a közvélemény bizalommal páro­suló egyetértése erősödését, kialakítását, s annak megtalálását, hogy ki-ki a maga helyén hogyan és mit tehet jövőnk formálá­sáért. a KKP Tegnap véget ért a Kínai Kommunista Párt kongres­szusa. Az új Központi Bi­zottság ma választja meg a párt új főtitkárát, a Politi­kai Bizottságot és a Kato­nai Bizottságot. Ugyancsak ma választja meg a Politikai Bizottság a legfelsőbb párt­testületet, az Állandó Bi­zottságot és kijelöli a titkár­ság tagjait, mivel a módosí­tott szervezeti szabályzat ér­telmében ez is a Politikai Bizottság feladata lett. Lényeges személyi válto­zások várhatók. Eleve nem jöhetnek számításba azok az idős párttagok, akik kima­radtak az új Központi Bi­zottságból. Köztük van Teng Hsziao-ping, s példája nyo­mán mások. Teng még a Ta­nácsadó Bizottság névsorá­ban sem szerepel. A mai nap nagy kérdése: megtart­ja-e posztját a Katonai Bi­zottság élén. Teng tekinté­lye azonban változatlan, sőt, tovább nőtt; hiszen ami tör­tént, az az ő akaratából tör­tént. A fiatalításnak is ő volt a legfőbb szószólója. nács elnöke, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára és Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete. A Moszkvai Televízió és Rádió — s reggel 8 órától 12 óráig a Magyar Televízió is — élőben közvetíti Mihail Gorbacsov beszédét, ame­lyet különleges érdeklődés előzött meg. A beszéd tézi­seit nemcsak az SZKP Po­litikai Bizottsága, hanem a Központi Bizottság is jóvá­hagyta. A jelen nagy poli­tikai és elméleti kérdései meliett Gorbacsov értékeli a párt és a szovjet állam tör­ténetét, valamint felvázolja az ország jövőképét. Az ün­nepi ülés holnap ér véget. Szerdán újabb nagyszabá­sú esemény kezdődik Moszk­vában: száznál több kom­munista, szocialista, szociál­demokrata, forradalmi, vala­mint demokratikus párt és mozgalom vezetőinek többna­pos nemzetközi találkozója. Ezen napirend és záróköz­Miskolciak a Himaláján Kilenc magyar hegymászóért aggódtok két hónapon ót csa­ládtagok, barátok, ismerősök. Még augusztusban indultak útnak, hogy feljussanak a Hi­malája egyik riyolcezresére, a 8012 méter magas Shisha Pangma csúcsra. A féltés, az állandó izgalom nem volt túl­zott az ittthonmarodottak ré­széről: az 1983-ban a Shato- pan meghódítására indult csa­patból egyiküket hiába várták haza. 1984-ben a Kiliman­dzsáró expedíció is gyászolta egyik társukat, és 1985-ben a Hintái Cbuli sem adta könnyen magát: ketten feljutottak a csúcsra, de két társuk eltűnt. Aztán megjött a megnyugta­tó hír: ez az expedíció sike­res volt, és mindenki egész­séges, Két miskolci alpinistá­nál jártunk tegnap; képünkön Szabó László családja köré­ben. (Cikk a 8. oldaion.)

Next

/
Thumbnails
Contents