Déli Hírlap, 1981. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

1981-12-01 / 280. szám

A fantázia minden emberi produkció kezdete East, P. Mobil A tőrök Két kiállítás nyomában Két kiállítás volt a múlt héten, a Vasas Művelődési Központ­ban, s mindkettőnek a szerve­zője, rendezője: Papp László festőművész. Mint a megye (kö­zépiskolai) rajz-szakfelügyelője, szívügyének tartja, hogy az is­kolák számot adjanak vizuális nevelésben elért eredményeik­ről. A földszinti előtérben és a folyosókon álltalános iskolások és gimnazisták rajzórákon ké­szített munkáit láthattuk, míg az emeleten a Vasas amatőr kép­zőművészeti szakkör 28 tagjá­nak a festményeit, grafikáit, szobrait. Mint tanár, a közoktatás talán egyik legnehezebb tere­pén, egy szakmunkásképző in­tézetben dolgozik, ahol etikát, rajzot és történelmet tanít Régóta ismerem, de mindig fiatalnak hittem, láttam. Jö­vőre már nyugdíjba megy Mit fog csinálni akkor? — kérdeztem a műtermében, egy hajnalig tartó beszélgetés során. — Festeni fogok, és veze­tem a Vasasban a szakkört. — A tanítás, a szakfelügye­lösködés, az amatőrmozga­lom, a festés külön-külön is egész embert kíván. Sokan be­érik egy feladattal, s még azt is sokallják. Honnan vesz ennyi erőt? Hogy kezdődött? — Mindig közösségi ember voltam, de tanítani sose akar­tam. Ebbe egyszerűen bele­csöppentem. Jogot hallgattam, és festeni tanultam Imreh Zsigmonditól. Azért nem men­tem a főiskolára, mert azt olvastam valahol, hogy a mű­vészet keserves kenyér, ha abból kell megélni. Csak az vállalja, aki biztos magában, hogy zseniális dolgokat csi­nál. Nem bíztam ebben, ezért mentem jogra. 1945 után, né­hány barátommal népi kollé­giumokat alakítottunk a me­gyében. Magamnak kellett vállalni az egyiknek a veze­tését; így lettem pedagógus. 1948-ban aranykoszorús jel­vényt nyertünk. Meg akartuk váltani a világot. Közben per­Start és Krém ^ Papp László, a Vasas képzőművészkörben a tagok mun­káit korrigálja. A felvétel húsz évvel ezelőtt készült... sze festettem is, képeztem magam. 1947-ben volt az el­ső kiállításom, Miskolcon. De alig van időm festeni, mert fontosabb dolgom is van. — Például? — A rajzoktatás, a vizuális kultúra ügye. Végre vissza­hozták a gimnáziumba a raj­zot, elsőtől a negyedikig,, he­ti egy órában. Az új tanterv jó, de feszített. Igen rosszak a tárgyi és a személyi feltéte­lek. A rajztantermeket el­vették, a megye 18 gimnáziu­mában csak négy szakos (kö­zépiskolai) tanár van. Olyan kicsi az óraszám, hogy egy kis gimnázium egyszerűen nem tud eltartani egy rajzta­nárt. Régebben más szako­soknak is adták, most elértük, hogy ha általános iskolai is, de mindenütt szakos tanár tanítja. Hogy miért fontos a rajz? A műszaki, de az orvosi egyetemen is panaszkodnak a professzorok, hogy a gyere­kek nem látnak a térben. Sok helyen felvételi tárgy a rajz. A tárgyak elemzése, kézbevé­tele, amit ma a ráz jórákon végeznek a gyerekek, fejleszti a megfigyelő-, az alkotókész­séget, a képzeletet, az eszté­tikai érzéket. A fantázia min­den emberi produkció kezde­te. Azért szorgalmaztam ezt a kiállítást — a legszíveseb­ben minden gyerek rajzát ki­tettem volna, ha lett volna hely —, mert ez is képet ad a gyerekekről, mennyi tehet­ség, érték van bennük. — S a Vasas szakköre? Az miért kell? — Hetente kétszer találko­zunk, egy-egy foglalkozás há­rom-négy óra. Egészséges, jő közösség, munkások, diákok, pedagógusok, alkalmazottak. Jól érzik magukat együtt. S ez talán a legfontosabb. (horpácsi) Kitűnően startolt a Start, a Hanglemezgyártó Vállalat új emblémája. Az egy hónapja megjelent East-nagyiemez és a napokban üzletbe került P. Mo­bil-album egyaránt slágernek ígérkezik, s máris a legjobban keresett cikkek közé tartozik. A lemezgyár eredetileg azzal a szándékkal hozta „forgalomba” az új márka­nevet, hogy a tehetséges kez­dő együtteseket, énekeseket ezzel is patronálja, s a tö­megigényeken kívül az ínyen­cek könnyűzenei igényét is kielégítse. Nos, a futó alak emblémával ellátott első két nagylemez szerzői és elő­adói egyáltalán nem tartoz­nak a kezdők közé, hiszen az East együttes már hat éve muzsikál, s a magyar dzsessz számtalan kiválósága fordult meg náluk, a P. Mobil pe­dig nyolc év óta dolgozik a rockszínpadon. A besorolás azonban mégis jogos, hiszen a lemezgyárban még csak most startoltak, pótolva a mulasztottakat. Feltehetően nemcsak rétegízlést elégíte- “*.“**> k>. mivel élőkon- certjeikre a dzsessz-rock és a keményebb rockmuzsika híveinek széles tömegei jár- nak, s az első hetek vásár­lási láza is erre enged kö­vetkeztetni. Valós igények kielégítőjé­nek ígérkezik tehát a Start, akárcsak az ugyancsak most induló márkajel, a Krém. A következő hónapok kiadási tervei azt a látszatot keltik, hogy igyekeznek is megfelel­ni az igényeknek. Még ka­rácsony előtt az üzletekbe kerül egy kuriózum: a Syrius együttes itthon csak kis példányszámban forgalomba hozott ausztráliai nagyleme­ze, Az ördög álarcosbálja. Az ismételt megjelentetést a nosztalgiahullámon túl, az együttes és a lemez zenei értéke is indokolja. Ugyan­csak zenei csemegét kínál Szabó Gábor nagylemeze, a Femme Fatale. A negyed- százada Amerikában élő je­les dzsesszmuzsikus egy ideig szerző-gitárosként szerepelt a Santana együttesnél, szólóle­mezeinek száma tucatnyit tesz ki. Méltó lesz a hazai bemutatkozása: Chick Corea ­val felvett lemezanyagát ad­ja most ki az MHV Pepita márkajelzés alatt. A country műfajában sikereket arató énekesnő, Eszményi Viktória is most mutatkozik be egy nagylemezzel. Üj nagylemeze jelenik meg Katona Klári­nak és a Skorpió együttes­nek. Cz. Gy. vendégmunkások sorsa A busz című török filmet vetítik holnap a Tokaj vem- déglátóházban, a Film és valóság sorozat következő darabjaként. A film egy ége­tő problémáról szól: mi tör­ténik a külföldre csábított, majd pénz és útlevél nélkül magukra hagyott török ven­dégmunkásokkal ? műsor KEDD Kossuth rádió: 12.00: Déli Kró­nika. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.35: Törvénykönyv. — 12.50: A Rádió Dalszínháza. — 13.50: Verbunkosok, nóták. — 14.40: Élő világirodalom. — 15.00: Hí­rek. — 15.10: Andor Éva opera­áriákat énekel. — 15.28: Nyitni- kék. — 16.00: Útközben. — 16.05: Zengjen a muzsika! — 17.00: Hírek. Útközben. — 17.07: Bo­gár Zsuzsika búcsúzik. — 17.31: Virágénekek. — 17.45: A Szabó család. — 18.15: Esti mese. — 18.30: Esti Magazin. — 19.15: Ziehrer műveiből. — 20.00: Eco- mix. — 20.30: Nóták. — 21.02: Szófogadó legyen a gyerek? — 21.32: Magyar előadóművészek. — 22.00: Hírek. Sport. — 22.20: Kanada 1981 végén. — 22.30: Új lemezeinkből. — 23.03: Szakérte­lem. — 23.13: A kijevi Sev­csenko Opera művészeinek fel­vételeiből. — 24.00: Hírek. — 0.10: Kovács Andor gitározik, Oláh Ernő gordonkázlk. Petőfi rádió: 12.25: A Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó új­donságai. — 12.30: Hírek. — 12.33: Melódiakoktél. — 13.30: Éneklő Ifjúság. — 14.00: Kettő­től hatig... — 18.00: Tip-top parádé. — 18.30: Hírek. — 18.33: Beszélni nehéz. — 18.45: Nép­dalkörök pódiuma. — 19.10: Popy: Keleti szvit. — 19.23: Vé­leményem szerint. — 19.33: Csak fiataloknak! — 20.30: Hírek. — 20.33: Magányos utazás. — 20.50: Pofonok és indulatok. — 21.32: Fenntartott hely. — 23.00: Hí­rek. Sport — 23.20: A dzsessz a 70-es években. — 24.00: Hírek. 3. műsor: 13.00: Hírek. — 13.07: Mai magyar szerzők műveiből. — 13.50: Független emberek, — 14.20: Romantikus kórusmflvek. — 15.00: Iskolarádió. — 15.33: Lakmé. — 16.34: Fiatalok Stú­diója. — 16.59: Mi a vélemé­nyed? — 17.19: A Collegium Aureum Kamarazenekar játszik. — 19.00: Iskolarádió. — 19.33: Kapcsoljuk a Zeneakadémiát. — Közben kb. 20.25: Sárvári csip­kék. — Kb. 21.15: Dzsesszfelvé- telekből. — 22.00: Holnap köz­vetítjük. — 22.30: Hírek. Nézze meg, hallgassa meg... Igó Éva ímfőszerephn A Vasas-kör munkáiból Az Avas Táncegyüttes díszelőadása A Kiváló együttes címmel háromszorosan kitüntetett Avas Táncegyüttes fennállá­sának 30. évfordulóját kö­szönti csütörtökön este 6 órakor a Rónai Művelődési Központban; jubileumi dísz­előadással kedveskedik kö­zönségének. Utcaszínház "82 Jövő év január 15-ig je­lentkezhetnek azok az ama­tőr színjátszó együttesek, amelyeket a Miskolci Városi Művelődési Központ megin­vitált meghívásos pályázatá­ra. A tét: "észvétel a nyári miskolci lakótelepi, színházi akcióban. A meghívott együt­teseknek egyórás, másfél órás szabadtéri színház jel­legű eseménysort kell bemu­tatniuk, városunk három ki­jelölt lakótelepén. Igénybe lehet venni társművészeti együtteseket is: zenekart, bábcsoportot és másokat is. Természetesen díjakat is ki­osztanak: Miskolc város nagydíja mellett — ami 10 ezer forintot ér — két első, két második, és három har­madik díjat lehet majd el­nyerni. Március 15-ig van idő a forgatókönyvek kidol­gozására- ... Ma este 6 órától a Chicago együttes felvételeiből hall­gathatunk félórás összeállí­tást a Petőfi adón. A Tip-top parádét pénteken délután a 3. műsorban megismétlik. A tévé ma esti főműsorai — Az Onedin család és a Stúdió ’81 — után Lázár Ist­ván író beszélget Szurovy Géza olajgeológussal. Az in­terjúalany foglalkozásából nem nehéz következtetni a beszélgetés témájára, mely mindannyiunkat érint, így érdekelhet. A „Lesz olaj, az biztos!” című műsor 10 óra­kor kezdődik. Önök kérték és két Hubay- jelenet — ezt ajánljuk a te­levízió holnapi programjá­ból. Az Önök kérték külön­kiadása 8 órakor kezdődik, a közreműködők között van az ABBA együttes, a Hofi— Koós duó, Gálvölgyi János, Kern András, L atinovits Zoltán. Hubay Miklós drá­maíróval Bodnár György kritikus beszélget a Kortár­sunk sorozat szerdai műsorá­ban, majd két jelenetet lát­hatunk, mindkettő főhőse Néró császár. Csütörtökön — Kabaré­csütörtök. A Petőfi rádióban este 9 óra után 8 perccel kez­dődő válogatás szerzői — má­sok mellett: Szilágyi György, Somogyi Pál, Mikes György. Peterdi Pál. A K. F. T. együttes és a Fórum zenekar félóráját I. . 2... 3... start! címmel csü­törtökön este háromnegyed 9 előtt 5 perces kezdettel lát- hatjuk-hallhatjuk. Utána Fórum a labdarúgásról, a nézők kérdéseire Szepesi György, Krizsán József, Mé­szöly Kálmán, Mezei György, Nyilasi Tibor, Radnai János válaszol. A főszerepben Igó Éva. A Miskolci Nemzeti Színház művésznője játssza Josefát Marcel Achard színművének, A bolond lánynak a tévévál­tozatában. Makk Károly ren­dezte a produkciót, amelyet szombaton este 8 óra 5 perc­től sugároz a tévé. Igó Éva partnerei: Huszti Péter, Egri Márta, Balázs Péter. Benedek Miklós, Darvas Iván, Psota Irén, Végvári Tamás. Huszti Péter és Igó Éva A bolond lány forgatásán. Miskolci rádió: 17.00: Hírek, idojárásjeientés. — 17.05: Kultu­rális kaleidoszkóp ... Szerkesz­tő: Antal Magda. — 17.45: Mű­vészportrék, színháztörténeti ér­dekességek . . . Hogyan éltek, hogyan laktak, hogyan ünnepel­ték a karácsonyt a miskolci pol­gárok? Dr. Gyárfás Agnes elő­adása. — 18.03: Észak-magyaror­szági krónika. (Az encsi járási NEB a mezőgazdasági termelő- szövetkezetek szociális, kulturá­lis alapjának képzéséről és fel- használásáról tartott megbeszé­lést. — A Nógrád megyei Tanács V. B. előtt az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtása. — Kis­lakásépítők információs irodáját és bemutatótermét nyitották meg Egerben.) — 18.25—18.30: Lap- és műsorelőzetes. Televízió, 1. műsor: 15.35: Hí­rek. — 15.40: Itália múzeumai­ban. — 16.05: Zeman őrnagy. — 17.05: Gólyavári esték. — 17.40: Csúzli. — 17.55: Egészségünkért. — 18.05: Megújulás a Mekong mentén. — 18.25: Pannon króni­ka. — 18.55: Olvassatok minden­nap. — 19.10: Tv-torna. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-hlradó, — 20.00: Az Onedin család. — 21.00: Stúdió ’81. — 22.00: „Lesz olaj, az biztos!’* — 22.50: Tv» híradó 3. Televízió, 2. műsor: 20.01: Sze­gedi est. — Kb. 21.00: Tv-hir­adó 2. Kiállítások: Miskolci Galéria (10—18): Miskolci grafikai bien- nále. — Szőnyi István-terem (10.30—18): Bér Rudolf festmé­nyét — Herman Ottó Múzeum (10—18): Ember és munka — Ikonok magyarországi gyűjtemé­nyekből — Kiss Miklós dédesr tapolcsányi körzeti állatorvos keménycserép-gyűjteménye — A természet három országa. — Miskolci Képtár (10—18): Két évszázad magyar festészete. — Borsod—miskolci Múzeum (10— 18): Kondor Béla-emlékkiállítás — Megyaszói festett asztalos- munkák 1735-ből — Dómján Jó­zsef Toldi-illusztrációi. — Her­man Ottó-emlékház (10—18): Herman Ottó élete és munkás­sága. — Diósgyőri vár (9—15): A diósgyőri vár története — Pénzek Diósgyőr életében. — Déryné-ház (9—15): A miskolci színészet története. Filmszínházak: Béke (Í4, hn6, 8): A 3. sz. űrbázJs (szí. angol film. 16 éven felülieknek. HL helyár!). — Béke kamaramozi (4): Police Python 357. (francia —NSZK film, 16 éven felüliek­nek, III. helyár!) — (6): A papa mozija (amerikai film). — Kos­suth (f3, hn5): Egy zseni, két ha­ver, egy balek (mb. szí. olasz- francia film, III. helyár!) — (7): A zsarnok szíve (szí. magyar- olasz film. II. helyár, 16 éven fe­lülieknek!). — Hevesy Iván Film­klub (f5, f7): Nemzeti vadászat (szí. spanyol film, 18 éven felüli­eknek!). — Táncsics (4): Moszk­va nem hisz a könnyeknek I—II. (mb. szí. szovjet film, 14 éven fe­lülieknek, dupla helyári) — (7): Bíró és hóhér (mb. szí. NSZK film, II. helyár!). — Táncsics kamaramozi (6): Apokalipszis, most I—II. (szí. amerikai film, dupla és II. helyár, 16 éven fe­lülieknek !) — Szikra (hn5, 7): Kopaszkutya (szí. magyar film, 14 éven felülieknek, II. helyár!). — Fáklya (f5, f7) : A hét mester- lövész (szí. amerikai film. II. helyár!) — Petőfi (f5, f7): Óva­kodj a törpétől (mb. szí. ame­rikai film, 16 éven felülieknek, II. helyér!) — Tokaj vendég­látóház (f8): Vérvonal (mb. szí. amerikai*—NSZK * film, 16 éven felülieknek!) SZERDA Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.20: Mai kulturális programok. — 8.27: Világablak. — 8.56: Be­szélni nehéz. — 9.08: A Stock­holmi Kamarakórus énekel. — 9.44: Kis magyar néprajz. — 9.49: Gyermekkönyvhét. — 10.00: Hírek. — 10.05: Diákfélóra. — 10.35: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 10.50: Orosz szerzők mű­veiből. — 11.30: Magyar művé­szek Johann Strauss operettjei­ből énekelnek. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — 8.05: Kecskés Sándor tárogatón játszik. - 8.20: Kanada 1981 vé­gén. — 8.30: Hírek. — 8.33: Idő­sebbek hullámhosszán. — 9.28: Gvurkovics Mária daljáték-fel­vételeiből. — 10.00: Zenedéleiőtt. — 11.30: Hírek. — 11.33: A Sza­bó család. 3. műsor: 8.57: A kiállítóter­mek programiéból. — 9.00: Ts- kolarádió. — 9.30: Martha Ar­gerích zongorázik. .Tame«: Gal­way fuvolázik. — 10 30: Ül ooe- ralemp^eirkből. — 11.00: Hírek. — 11.05: A ponzene híres szer­zőpárjai. — 11.45: Szimfonikus zene.

Next

/
Thumbnails
Contents