Déli Hírlap, 1981. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

1981-12-01 / 280. szám

JÁRNI ÉS AUTÓZNI itasd meg a járdádat! • Kinek a kötelessége? • Tiszta sóval tilos • A költségükre elvégeztetik I Hol felfelé lesünk. Tárva a nyakunkba zúduló, nedves hótöm eget, hol a lábunk elé nézünk, kerülgetve a járdán a kásás latyak alá rejtőző mély tócsákat: ilyen a váro­si tél! És még valami: élén­ken szidjuk a köztisztaságért felelős szakembereket. Pedig a „jókívánságokat” nem mindig a megfelelő helyre címezzük... Tanácsrendeletünk egyér­telműen megszabja, hogy ki a járdák gazdája Az épület tulajdonosának személyétől függően, az ingatlankezelő vállalat, a lakásszövetkezet igazgatósága, a társasház- megbízott, vagy maga a ház- tulajdonos. Az ő kötelessé­gük az ingatlan előtt húzódó járdaszakasz tisztántartása, a hó ellapátolása és a só­zás. A kötelezettség alól az sem mentesít, ha az épület és a járda, között széles zöldsáv van. Arról is rendelkeznek, hogy reggel 6 óráig kell letakari- tani a járdákat, s napközben a szükséghez képest többször is síktalanítani; sós-fűrész­poros szóróanyaggal. Tiszta A tegnapi nappal — András napjával — elkezdődött a téli év­negyed — írják a ka­lendáriumok. Ezekben a napokban már hosz- szúra nyúlnak az éj­szakák, ezért az ős­időktől való pogány népszokások emléke­képpen régen a kuko- ricaf osztókban és a fo­nókban ekkor próbál­ták a fiatalok jövendő élettársuk személyét s nevét kitudakolni. A néphagyomány azt is tartja, hogy ha „fehér András — rossz az év”. Nem kell elkeseredni, hogy András napjára hóleplet öltött idén ~z ország: a fenti mon­dás csak néprajzilap érdekes. egyébként nem több egy kis ba­bonánál ... Holnap tartja tanácstag- fogadóóráját Kovács Lajosr,i és Gyöngyösi Dániel terület- pártalapszervezet Marx Ká roly üt 94. sz.. 17 órakor Vindt Márta Brigád u. 18 sz.. 15 órakor. A Ennek a járdának sincs gazdája. Felvételünk a Tanács- köztársaság városrészben készült. sót, vagy ennek tömény ol­datát használni tilos, hiszen ez a növényzetet, ai autók alvázát, cipőnket, ru­házatunkat egy-kettő tönk­reteheti. A járdáról letakarított ha­vat, vagy az út két szélén, vagy a járda szélén kell összegyűjteni — attól függő­en, hogy milyen széles az úttest —, s szabadon kell hagyni a gyalogosoknak legalább egy méternyi helyet. Az úttesten lévő hórakás eltávolítása a Köztisztaság: Vállalat kötelessége. Ami a járdán marad, arról az Ingat­lantulajdonosok gondoskod­nak. A jogszabály büntetésről is rendelkezik: az elsőfokú útügyi hatóság a lusta háztulajdonos, vagy kezelő terhére megrendel­heti a hóeltakarítási mun­kákat. Ezenkívül persze a takarí­tás elmulasztása szabálysér­tés is, így 3000 forintig ter­jedő pénzbírsággal sújtható. Ahogy elnéztük az elmúlt két nap során az utcákon váltakozó, tisztára sepert és bokáig hóval-latyakkal bo­rított járdaszakaszokat, úgy tűnt, az írott jognak kévéssé sikerült érvényt szerezni. Talán gyakrabban kellene ellenőrizni, s büntetni is! A közutak téli tisztántartá­sáról már jó előre elmond­ták az illetékesek, hogy a teljes hó- és latyakmentes­séget a leggazdagabb európai államokban sem követelik meg: meg kell tanulnunk ne­künk is a nehezebb körül­mények között is biztonságo­san autózni. De azt igazán nem mondhatjuk a csúszós, síkos járdán kezét, lábát tö­rő Idősebbeknek; tanuljanak meg jobban járni... (k—ő) Készülnek a kereskedők Hosszú péntek, rövid szombat Tóth Ferencné, a Kereske­delmi, Pénzügyi és Vendég­látóipari Dolgozók Szakszer­vezetének Borsod megyei tit­kára nemcsak háziasszonyi minőségében jár a boltokba. Nemrég az egyik, Széche­nyi úti üzletben közölték ve­le, hogy néhány eladó ott­hagyja a szakmát... De hát, miért? Hiszen január elsejé­től több szabad idő, új mun­karend lesz. Éppen ezért. Ezért? Arat írni Ilyen is van. De ez épp­úgy elenyésző, mint azoknak a köre, akikre — új dolgo­zó gyanánt — a borsodi ke­reskedelem számít szilvesz­ter után. A tervezett, s el­engedhetetlenül szükséges létszámnövekedés alig egy százalékra tehető. A vállala­tok és szövetkezetek önerő­ből oldják meg az áttérést, úgy, hogy a globális nyitva­tartási idő lényegében nem csökken, az árubeszerzés kö­rülményei nem romlanak. Vi­szont majd’ minden üzlet he­ti nyitvatartási menetrendjét át kell írni. — A szakmában foglal­koztatottak majd’ háromne­gyede nő, így a kereskedel­mi átállás sikerét az is be­folyásolja. hogy az új kö­rülményekhez hogyan alkal­mazkodik a gyermekintéz­mény-hálózat, a közlekedés és a posta. De függünk a szállító vállalatoktól is. Nemrég kötöttünk egyez­ményt egy ruházati céggel. Vállalták, hogy a tömegter­mékeknél, azoknál, amelyek­nél stabil az ár, eleve ár­jelzéssel látják el a holmit. Rengeteg időt és energiát vesz el az „árazás**. A ke­MISKOLC TÖRTÉNETE 4 Őskori kőbánya az Avason A miskolciak és az ide láto­gató turisták egyik kedvelt ki­rándulóhelye az Avas tetején álló kilátó. De vajon hányán tudják, hogy miközben az elő! tűk kitárulkozó város látványá­ban gyönyörködnek, lábuk alatt egy több ezer éves kultúra em­lékei nyugszanak? A század elején a mai kilátó helyén, az úgynevezett Pergő 1 Ián egy játszótér állt. Nem messze ettől villát építtetett dr. Piiegler Imre lőorvos. 1928 ban a villa kertjében kerültek elő az első kőtörmelékek, me lyek nyomán megindultak az ő' évig tartó ásatások. A Piiegler- villa kertjéből hamarosan ki- j terjedt az ásatás területe o , Pergolára Is. ahol nem várt , eredmény örvendeztette meg a • kutatókat. Hillebrand lenö szá­mos kutatóárkot ásatott ki, me­lyek nyomán kialakult egy ős­kori kőbánya szerkezete. Az Avas, szemben a Bükk hegységgel. nem mészkőből épül lel, hanem vulkáni ere­detű. A vulkáni tevékenység lezárásaképpen olyan melegvi­zes leitörések voltak, melyek a (özeiből különféle anyagokat . (ioldottak, majd leraktak, és zzokból a hirtelen lehűlés kő- etkeztében üveghez hasonló remény, merev anyag lett. íz az a hidrokvarcit, amelyből előszeretettel készítették eszkö­zeiket az ősemberek és ame­lyet késnek, kaszának, fűrész­nek, majd később tűzkőnek és az üveghutában dúsitóanyag- nak is használtak. A hidrokvarcit bányászása nem volt könnyű dolog. Először át kellett törni a néhol igen vastag vulkáni kőzetet, hogy elériék azt a szintet, ahol ki- sebb-nagyobb foltokban ai üveg szerű közei kivált. Ezt az­után le kellett repeszteni az őt körülvevő kőzetről, méghozzá úgy, hogy ne repedezzen szét. és minél nagyobb darabban maradjon. Az őskor emberéi leleményessége, sok-sok gene­ráción át örökölt tapasztalatai átsegítették a nehézségeken Csalhatatlan szemmel fedezte lel azokat a területeket, ahol érdemes volt árkot mélyíteni, áttörni a felső kőzetréteget. Ehhez nemcsak kezdetleges kőszerszámait használta fel. ha­nem készített magának agancs­ból bányászcsákányt, feszítő- éket, és felhasználta a tűz és i a viz közetrepesztő hatását is A résekbe, hasadékokba tüzet rakott, majd a felforrósodott követ hideg vízzel leöntötte. A hirtelen hideg hatására a kő megrepedt, könnyebb volt az agancscsákánnyal és a kőbal­tával kiemelni a szétrepedt da­rabokat. Magát a hidrokvor. citot nehezebb leheteti kiter­melni, hiszen a tüzet Itt már nem használhatta; tönkretette volna az értékes nyersanyogot. Nagyon kemény és fáradságos munka lehetett egész nap a szűk, alig egy embernyi széles árokban vagy gödörben, néhol térden állva, vagy éppen ha­salva kő- és csontszerszámok­kal fejteni a követ. A bánya­gödrökben és a környékükön talált kőhulladék azonban ar­ról tanúskodik, hogy nagy mennyiségű nyersanyagot tud­tak kitermelni. A kileszitett tömböket ezután a felszínen megtisztították a rátapadt vul­káni kőzet maradékaitól, és el­szállításra alkalmas méretűre tördelték. Az így előkészített nyersanyagot vitték el azután saját telephelyükre, ahol esz­közöket készítettek belőlük, vagy átadták cseretárgyként más, bányászáshoz nem értő csoportoknak. A bánya korát a gödrök kö­rül talált kőeszközök és néhány cserépdarab, valamint az egyik gödörben talált csontváz, amely valószínűleg egy szerencsétle­nül járt őskori bányász föld■ maradványa, egyértelműen meghatározza: a hidrokvarcl- tot az avasi bányában legelő­ször az újkőkor idején, mintegy 5-6 ezer évvel ezelőtt bányász­ták. Hosszú szünet után, a kö­zépkor folyamán ú/ra életre kelt a bánya, mikor talán a kávás puskákba vették Innen a nyersanyagot SIMÁNK ATAltN reskedelmet törvény kötelezi, az ipar viszont hónapokon át szállít a régi címkével. Vásárlási szokások A belkereskedelmi állam­titkár legutóbbi sajtótájé­koztatóján elhangzott, hogy a péntek is bevásárlónap le­het. Azaz pénteken meg­hosszabbodik a nyitvatartás, szombaton viszont megrövi­dül. — Ehhez mindenekelőtt a vásárlási szokásokon kell változtatni. Ez persze pa­rancsra nem megy. Türe­lem. kölcsönös megértés kell hozzá. A program szerjnt szombaton az iparcikküzle­tek 13 óráig, az élelmiszer- boltok 14 óráig lesznek nyit­va. A nagyobb ABC-áruhá- zakat 17 órakor zárják. Rossz háziasszony az, aki a bevá­sárlást szombaton délután 5 óráig nem tudja elintézni... Az itt nyert órák egy része pénteken hasznosítható. Né­hány iparcikküzlet este 7-ig lehet nyitva. Pontosan is­merjük egyébként a csütörö- ki bevásárlónap adatait. Este 7 után alig van forgalom. Néhány helyen egy óra itt is megtakarítható.., Pilla­natnyilag az okoz gondot. hogy mi legyen a szombati bevétellel ott. ahol a posta — éppen az új munkarend miatt — hamarabb zár, mint a bolt. A bevétel az üzlet­ben nem maradhat, a va­gyon véd el mi szempontból megfelelő zsákos begyűjtés költsége viszont a kereske­delmet terheli. Sürget az idő A több malomkő közöN őrlődő kereskedelem dolgo­zóinak nagy hányada biza­kodó várakozással tekint az új munkarend elé. A szak­ma legnehezebbjének számító élelmiszer-kereskedelemben lehetőség nyűik arra. hogy a szabadnapot a vasárnapi pi­henőnaphoz csatolva, szom­baton vagy hétfőn vegyék ki a dolgozók. — Az új nyitvatartási me­netrend 90 százalékban már tisztázódott. A kölcsönös elő­nyök jegyében sikerült egyez­tetni az érdekeket a húsipar­ral. s a vasgyári konzum is partner lesz a kohászatban dolgozó asszonyok bevásárlá­si gondjainak megoldásá­ban ... Nem titok, hogy van még néhány tisztázatlan kér­dés. Sürget az idő. Kevés nap van vissza addig, amíg a pult mögött állóknak is egy nappal rövidebb lesz a hét. (brackó) * Űj látványossággal gazdagodott Miskolc: az Ady utca sar­kán (a Gyöngy cukrászda melletti téren) diavetítő-pavilont állított fel az Interpress Lapkiadó Vállalat. A színes diák reklámcélokat szolgálnak. Délutánonként túbi. órán keresz.ül gyönyörködteti az arra járókat az automatikusan működő készülék. Keresettek a gyiimölcsszörpök Narancsba! belföldre A közelgő influenzajár vány hírére megnő a keres let a C-vitamin-tartalmú j gyümölcsszörpök iránt Mi- I lyen italokat készítenek most j az Erdei Termékeket Feldol­gozó és Értékesítő Vállalat Szentpéteri kapui üzemében? — Elsősorban exportra termelünk. Még az idén 19 vagon meggy- és erdei ve­gyes gyümölcsszörpöt készí­tünk. a Szovjetunió és Len­gyelország megrendelésére — mondotta Szab Sú'időtávé r- egvséavezető Belföldre nét vagon na­rancsitalt állítanak issze ezekben a nanokban az ar; 1 országokból és Görögország­ból kapott sűrftménvből. A rendkívül magas vitamintar­talmú, rostos naranrssűrit- mény minden literéből hígí­tás után 8—10 liter na.ancs- italt kevernek Ezenkívül bel­földi piacra szánnak 4—5 vagon szamóca-, som- és meggyszörpöt is. A tióleael balszetencse? Városi laoács!a;ol tocaióórái Vf

Next

/
Thumbnails
Contents