Déli Hírlap, 1981. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

1981-12-01 / 280. szám

Ki söpörjön f Tegnap készült (elvételünk igazolja, hogy az avasi lakóte­lep lépcsősorát gondosan meg­tisztították a hótól. Sajnos, nem minden városrészben dolgoztak ilyen rendesen a lapátok, sep­rűk. Pedig az érvényes tanácsi rendelet egyértelműen meg­szabja, hogy ki a járdák gaz­dája. Tévedés ne essék, nem mindig a köztisztasági vállalat a ludas, ha hóban, jégen csúsz­kálunk, vagy bokáig latyakban járunk! A Kinek a kötelessége? - kérdésre keressük a választ, a 3. oldalon levő cikkben. XH1. EVFOtYAM. 280. SZAW 1981. DECEMBER 1., KEDD ! 1: m FORINT Ma reszeli telefon Az utakról — percre készen... A téli hóesésben hosszú útra induló autósok aggódva hallgatják a rádió hajnali híreit, böngészik a reggeli újságokat: vajon milyen in­formációra lelnek az utak állapotáról? Aki valóban percre kész, pontos adatokhoz akar jutni, s nyugodt lélekkel útnak in­dulni télen is, az jobban te­szi, ha a KPM szakemberei­hez fordul. A vonal végén Simon Péter, a KPM infor­mációs szolgálatának ügye­letese : — A megyei úthálózat ál­lapotáról. az időjárási körül­ményekről a 34-551-es tele­fonon kaphat felvilágosítást bárki. Ha az országos jelen­tésekre is kíváncsi, akkor az Utinform telefonszámát kell tárcsáznia, a 227-052-est. A mi szolgálatunk 24 órás: éj­jel-nappal rendelkezésére ál­lunk az érdeklődőknek, no­vember 15-től március 15-ig. Megyénk területén a főmér­nökségek az egyes térségek gazdái, ők gyűjtik össze a helyi adatokat, jelentéseket. Ezenkívül az utakat járják munkatársaink. fcJRH-adóve- vővel felszerelt autóikkal, jelentve a legkisebb válto­zást is. Adataink így tényleg percre késznek mondhatók. Kistermelők Sajóbáboüykm A kistermelői te<véke*»ység segítésével, szervezésével kapcsolatos feladatokról tár­gyaltak Sajóbábony nagy­község Tanácsának ülésén, tegnap délután. Emellett szó esett a végrehajtó bizottság munkájáról, s megvitatták a tanács jövő évi munkater­vet is. Tervezgetünk, ké­szülődünk, hogy a szeretet ünnepére a családtagoknak, a barátoknak milyen ajándékot vegyünk. A kedveskedés lis­tavezetője a könyv, ezért legelőször a Kazinczy könyves­boltból kértünk né­hány ajánlatot. A fenyőfa alá termé­szetesen más meg­lepetések is kerül­nek, ki-ki pénztár­cájának megfele­lően. Úgy tűnik: fel­készült a vásárlók ostromára a keres­kedelem. Ajándék­böngésző kőrútun­kon az volt a cé­lunk, hogy néhány ötlettel segítsük a néha nem is olyon könnyű választást. (Cikk az 5. oldalon.) (Kiss jázsef felvétele) Elutazott a ciprusi államfő Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára tegnap délelőtt az MSZMP KB székházában találkozott Szpirosz Kiprianuval, a Cip­rusi Köztársaság elnökével, s a szívélyes légkörű megbe­szélésen véleményt cseréltek a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, különös tekintet­tel az európai biztonság és együttműködés erősítésének iy^yéne. Kádár- János a ciprusi ál­lamfő látogatása alkalmából nyilatkozatot adott a ciprusi televíziónak. A Külügyminisztérium Má­tyás király úti vendégházá­ban tegnap magyar—ciprusi egyezményeket írtak alá. A délutáni órákban elutazott Budapestről a ciprusi állam­fő és kísérete. A látogatásról kiadott közleményt a ma reg­geli lapok részletesen ismer­tetik. Ml a varsái tizslis/ti iisloiál A lengyel rmmsztestanács a belügyminiszter indítvá­nya alapján tegnap íetosztet- ta a warsói tűzoltó'tiszri fő­iskolát, miután a Bzolidan­Pécsett elkezdték... Megújuló tanárképzés Genf: zárt ajtók mögött Parti Henry Nitze nagykö­vet, a genfi szovjet—ameri­kai tárgyalásokon részt vevő amerikai küldöttség vezetője tegnap délután rövid nyilat­kozatot olvasott fel a fon­tos eseményre Genfbe érke­zett újságírók előtt. Az ame­rikai delegátus ebben beszá­molt arról, hogy hétfőn dél­előtt a genfi szovjet misszió vezetőjével. Jurij Alekszand- rovics Kvicinszkij nagykövet­tel, és 90 perces, szívélyes, tárgyszerű eszmecserét foly­tatott vele a soron következő tárgyalások technikai módo­zatairól. Figyelembe véve kormányaik ide vftnatkozó ajánlásait, a két nagykövet megállapodott abban, hogy tekintettel a tárgyalások rendkívül fontos és bizalmas jellegére — azokat zárt aj­tók mögött, a nyilvánosság kizárásával folytatják. Nitae nagykövet bejelen­tette, hogy az európai nuk­leáris fegyverzetekről folyó szovjet—amerikai tárgyalás- sorozat első plenáris ülését ma délelőtt tartják a genfi amerikai misszió épületében. táshoK tartozó polgári túrta­tok és a hallgatók jelentős résae napok óta sztrájkol. A kormány biztosította a ta­nulmányok folytatásának és befejezésének lehetőségét azoknak a hallgatóknak, akik november 30-án estig elhagy­ták a főiskola épületét, és nyilatkozatban kötelezték magukat a szolgálati szabály­zat tiszteletben tartására. A belügyminisztérium ha­táskörébe tartozó főiskolán a tűzoltók Szolidaritás-szerve­zetének határozata nyomán kezdődött okkupációs sztrájk, amelynek az a célja, hogy az intézményt vonják ki a belügyminisztérium fennha­tósága alól. A főiskola terü­letén több varsói nagyüzem Szolidaritás-szervezetének számos tagja tartózkodik. Az épületet rendőri egységek vették körül, hogy megaka­dályozzák illetéktelen sze­mélyek további beáramlását. Ünnepség soroaat kezdődött tegnap Alsózsolcán, a tele­pülés fennállásának 71)0. év­fordulója alkalmából. A köz­ségi tanácsháza dísztermében helytörténeti kiállítás nyílt. Egyidejűleg felavatták Bró- dász Dezső szobrászművéi»- nek, a község négy evvel ez­előtt elhunyt szülöttének pa­rasztembert ábrázoló tnefi- szoórak. amelyet: a múwesv. özvegye ajándékozott a te­lepülésnek. Javítják a felüljárót Holnap reggel 8 órakm kezdik meg a munkát és efö relathatolag 10—14 nap aiaé végzik el a miskolci Gömb- ri-felüljárón a dilatáció! szerkezetek javítását. Ez idő re forgalomkorlátozás lej életbe, sebességkorlátozással A KPM Közúti Igazgatósági azt kéri a járművezetőktől hogy az említett szakaszon i közúti jelzéseknek megfelelő­en közlekedjenek, ami s munkálatok és a forgatott biztosítása szempontjából el­engedhetetlen. Hétszáz éves szomszédunk A Pécsi Tudományegyetem és a Tanárképző Főiskola össze­vonásáról, s az — űj nevén — Janus Pannonius Tudomány- egyetem Tanárképző Karának létesítéséről a napokban ho­zott törvényerejű rendelet a felsőoktatási rendszerünk kor­szerűsítését célzó törekvések jegyében, e folyamat egyik el­ső, kísérleti állomásaként szü­letett. A pedagógiai tudományos kutatás műhelyeiben, s az állami igazgatás fórumain most formálódnak azok az elképzelések, amelyek a ha­zai oktatás átfogó, tartalmi és szervezeti továbbfejleszté­sét hivatottak megalapozni. Jelenleg ugyanis az általános iskolai oktatókat a tanár­képző főiskolákon, a közép­iskolai szaktanárokat pedig az egyetemeken képezik, s a két intézménytípus eltérő jellegű tudásanyagot nyújt, készségeket alakít ki a hall­gatókban. Az újonnan végzett taná­rok azonban — a közoktatás igényeivel szembesülve — gyakran diplomájuk jellegé­től eltérő állás választására kényszerülnek. A középisko­lai tanárok jelentős hányada, főként Budapesten és a na­gyobb városokban, általános iskolában tanít, az ország más vidékein pedig főiskolát végzetteket alkalmaznak a középfokú intézmények tan­testületeiben is. A szakem­berképzés és -szükséglet el­lentmondásai nyomán szüle­tett az elképzelés, hogy a felsőoktatás olyan pedagógu­sokat formáljon, akik alkal­masak a 10—18 éves korosz­tály életkori sajátosságaihoz igazodó nevelési és módszer­tani feladatok megvalósítá­sára. + Sitze nagykövet „az év sajtókonferenciáján Újabb havazás, havas eső Ma kezdetben kissé csök­ken a felhőzet, később or­szágszerte borult idő vár­ható. Sokfelé lesz havazás, eső, a déli, délnyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmér­séklet plusz 1 és plusz 6 fok között lesz. A környező országok határ menti körzeteinek várható idő­járása holnap reggelig: Ausztria: túlnyomóan borult idő, sokfelé esővel, havas eső­vel, a magasabb hegyekben ha­vazással. A hőmérséklet ma ko­ra délután 2—7, szerdán ha inai­ban o—5 fok között várható. Csehszlovákia: túlnyomóan bo­rult idő, sokfelé esővel, hava­zással, havas esővel. A hőmér­séklet ma kora délután 2—1, szerdán hajnalban 0—5 fok le­het. Szovjetunió: időnként erősen megnövekszik a felhőzet, több­felé lesz eső, havas eső, a ma­gasabb hegyekben havazás. A hőmérséklet ma kora délután 0—5, szerdán hajnalban —3—la fok között alakul. Románia: időnként erősen megnövekszik a felhőzet, sok­felé lesz eső, havas eső, a ma­gasabb hegyeken havazás. A hő­mérséklet ma kora délután 1—6, szerdán hajnalban —2—3 fok kö­zött lesz. Jugoszlávia: időnként erősen megnövekszik a felhőzet, több­felé lesz eső, havas eső, a ma­gasabb hegyeken havazás. Ma kora délután 2—7, szerdán haj­nalban 1—6 fok közötti hőmér­séklet várható.

Next

/
Thumbnails
Contents