Ügyvédi Közlöny, 1934 (4. évfolyam, 1-39. szám)

1934 / Tartalommutató

Tartalommutató az Ügyvédi Közlöny 1934. évfolyamához. Cikkek. Visszapillantás az 1933. évre. — Berend Béla 1 A bírói függetlenség. — Mezey Sándor 5 Az egységes bírói és ügyvédi vizsgáló­bizottság teljes-ülése. — K. D 6 A nagy ügyvédi ankét 9 Az igazságügyminisztériumi ügyvédi ankét programmja 10 A román zugírászati törvény. — Mayer Lajos 11 Új ügyvédi rendtartás vagy novella? — Teller Miksa 13 A zugírászatról szóló törvényjavaslat vitája a képviselőházban 14 A megítélt ügyvédi költségek büntetőjogi védelme. — Sehleiffer Pál 15 A védő. — Medvigy Gábor 23 Szakértők díjazása. — P. R 24 Dr. Klein Ede nyolcvanéves 27 A Nemzetközi Jogi Egyesület 1934. évi kongresszusa 27 Nyugdíjintézeti reform. — Popper Tódor 31 Az Ügyvédi Rendtartás negyedik tervezete 31 Vita a felsőházban a községi jegyzők magán­munkálatairól 32, 36 Az ügvvédi kar harca az álbejegvzések ellen. Teller Miksa 35 Képviseleti közgyűlés. — Kovácsy Dénes 39 Az Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetről. — Oppler Emil 40 Az Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetről. — Popper Tódor 41 Az Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetről. — Braun Ferenc 41 Sichermann Bernát † — Hegedüs Lóránt 43 Központi jogsegélyirodát Budapestnek! 43 Még egy szó az Ügyvédi Gyám- és Nyugdíj­intézetről. — Oppler Emil 44 Képviseleti kisközgyűlés. — Kövess Béla 47 Minden özvegy kap ellátást a Nyugdíjinté­zettől. — Popper Tódor 47 Jár-e kamat a megítélt perköltség után. — Sehleiffer Pál 48 A Budapesti Ügvvédi Kamara évi jelentése. — T. M 51 A Stavisky-ügy és az ügyvédi összeférhetet­lenség Franciaországban. — Kelemen Fri­gyes Ottó 52 A zugírászatról szóló törvény. — vitéz Pé­tery Aladár 55 Ügyvédi költség beszámítása a behajtott tartásdíjba. — Marer László 56 Szerzett jogok kérdése az összeférhetetlen­ség szempontjából. — Bittner Béla 56 «Kereskedelmi meghatalmazotti» — mint perbeli képviselő. — V. B 57 A nyugdíjnovella. — Pap József 59 Néhány szó az ügyvédi összeférhetetlenség kérdéséhez. — Gutman. Lajos 60 A jegyzői magánmunkálatokról. — Oláh Antal (Öcsöd) 61 Vagyontalanok védelme. — Teller Miksa 63 A jelölti gyakorlat hatásosabb érvényesí­tése az ügyvédképzősben. — Vályi Lajos 64 Az ügyvédi összeférhetetlenség tisztán etikai kérdés. — Bittner Béla 64 Vagyontalanok jogvédelme. — vitéz Pétery Aladár 67 A Bécsi Ügyvédek Végrehajtási Irodája. — Braun Rudolf (Bécs) 71 Fittler Dezső †— Medvigy Gábor 75 A megbízás visszavonásának befolyása a ki­kötött jutalomra. — Teller Miksa 79, 88 Az új nyugdíjtörvénvjavaslat. — Popper Tódor 83 Lázár Andor igazságügyminiszter az ügy­védkérdésről 84 A részvénytársasági és szövetkezeti szervek és alkalmazottak jávadalmazásának csök­kentése tárgyában működő döntőbizott­ság előtti eljárásban felmerülő illetékezés kérdéséről. — Pajor Rezső 84 Az ügyvédkérdés az igazságügyi tárca költ­ségvetésének vitájában 87, 96, 100 Fakultatív numerus clausus 96 Juhász Andor felsőházi beszéde 99 Kamaránk újjáalakított székházáról. — Boda Ernő 107 A Budapesti Ügyvédi Kamara és az Orszá­gos Ugyvédszövetség által a Nemzet­közi Jogi Egyesület budapesti konferen­ciája tagjainak tiszteletére tartott dísz­gyűlésen elhangzott beszédek (Pap Jó­zsef, Kövess Béla, Király Ferenc beszédei) 111 Az Ügyvédi Nyugdíjintézet megerősítése. — Popper Tódor 113 Egységes ügyvédi díjszabás. — Koncz­vald. Endre 115 Indokolt-e az egyszerűsítési törvény to­vábbi fenntartása? — Büchler Dávid 116 Vidéki jogélet. — Gombos Ede 117 Juhász Andor. — Teller Miksa 119 Juhász Andor búcsúbeszéde 119 Juhász Andor életrajzi adatai 120 Gyakorlati gondolatok a könyvtárban. — "Boda Ernő 120 Az Ügyvédi Nyugdíjintézet megerősítése. — Menyhárth Gyula 120 Kényszeradós felelőssége az egyességi el­járás előtt indított per költségeiért. — Martos József 121 Osztrák bírák Budapesten 123 Az Országos Ügyvédszövetség IV. Orszá­gos Ügyvédi Értekezlete 121 Kézbesítési bajok. — Pajor Rezső 125 Az ügyvéd kártérítési felelőssége. — V. B 127 Több mint ötven év (Az ügyvédi kar sze­niorai) 131 Az ügyvédi nyugdíjintézet megerősítése. — Székely Adolf 133, 136 Békeügyvéd 134 Az új ügyvédi nyugdíjtörvény javaslata. — Popper Tódor 135 Lefoglalható-e a jelzálog tulajdonosának a megszűnt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezési joga? — Steiner Miklós 137 Amit az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyug­díjintézet reformjavaslatából ki kellene hagyni és ami hiányzik belőle. — Metzler Gusztáv 139 Az ügyvédvilág emlékei. — Boda Ernő 141 «A magyar ügyvédet nem szabad állandóan pellengére állítani» (Petró Kálmán és Váry Albert képviselőházi beszédei) 143 Végrehajtást elrendelő végzés ellen élhet-e felfolyamodással harmadik személy? — Weisz Artlmr 145 Lázár Andor igazságügyminiszter az ügy­védi etikáról és a készülő rendtartásról 147 Dési Géza képviselőházi beszéde az ügyvéd­kérdésről 148 A szegényvédelem túltengése. — Forgács Dezső 148 Tasnádi Nagy András igazságügyi államtit­kár ünneplése a Budapesti Ügyvédi Körbe 151 Dr. Pap József. — Kövess Béla 155 Hírek. Közlemények a Budapesti Ügyvédi Kamara működésétől 65, 76, 96, 107, 128. 132. 142. 156 Közlemények a vidéki Kamarák működésé­ről 68, 71, 80, 108, 117, 128 Közlemények az Országos Ügyvédi Gyám­és Nyugdíjintézetről 80. 86, 89, 90, 97, 101 Közlemények az Országos Ügyvédszövetség működéséről 3. 27, 62, 68, 76, 86, 138, 149, 156 Közlemények az Országos Ügyvédmúzeum működéséről 3, 24, 27, 53, 65, 129, 149, 153, 156 Közlemények az Országos Ügyvédotthon­Egyesület működéséről 28. 49. 52. 125, 156 Közlemények a Budapesti Ügyvédi Kör mű­ködéséről 24, 34, 37, 45, 49, 65, 151 Közlemények az ügyvédi egyesületek mű­ködéséről 4, 7, 24 Közlemények a Magyar Jogászegylet mű­ködéséről 36, 69, 75, 89, 97, 100, 108 Közlemények a bíróságok köréből.. 6, 16, 72 Szemelvények a kir. Kúria Ügyvédi Taná­csának gyakorlatából 25, 28, 48. 53. 58. 66. 69. 73, 77, 81, 98, 109, 114. 122, 149, 153, 156 Szemelvények a kir. Kúriának ügyvédi költ­ség és a VI. Tanács gyakorlatából 22. 25, 28. 37, 58, 62, 66, 70, 74, 77, 81, 102. 122, 146, 154, 157 Indítványok az ügyvédi kar érdekében 4, 7, 26, 29 Az Ügyvédi Közlöny panaszkönyve 16, 77, 138 Panaszok a községi jegyzők magán munká­latai ellen 50, 74, 77. 109 A külföldi ügyvédség hírei 126, 150 Jogegységi döntvények: A kir. Kúria 62. sz. jogegységi határozata 72 A kir. Kúria 63. sz. jogegységi határozata 73 Szemle 4. 8. 12, 26, 38, 42, 53, 112, 126, 129, 146, 150, 157 Sajtószemle 4, 8, 16, 26, 30. 38, 42, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90. 102, 110. 114, 122, 126, 130, 138, 142, 146, 150, 154, 158

Next

/
Thumbnails
Contents