Ügyvédi Közlöny, 1933 (3. évfolyam, 1-48. szám)

1933 / 1. szám

III. évfolyam. 1. szám. Megjelenik minden szombaton. Budapest, 1933. jan. % • X XX ÜGYVÉDI KÖZLÖNY A JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA A MAGYAR ÜGYVÉDSÉG EGYETEMES ÉRDEKEINEK SZOLGÁLATÁBAN Szerkesztőbizottság: Elnök dr. Kövess Béla; dr. Erdély Sándor, dr. Gerlóczy Endre, dr, Kovácsy Dénes, dr. Kórody István, dr. Teller Miksa, Szerkesztőség: Budapest, V., Szalay-u. 3. Telefon: 20-3-95. | Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-u. 4. Telefon: 85-6-17. jj ÜGYVÉDI IIETIREND. I JANUÁR 9—15. ! 9 l Hétfő Va7. A «Budapesti Ügyvédúniói> heti Z összejövetele. • Va7. A «Bibáry-csoport» heti össze-1 jövetelé. ; Va7. Az «Ügyvédek Turista Egyesületet ; heti összejövetele. 7. Az Ügyvédi Közlöny szerk.-biz." ülése. Z iio : Kedd Va7. Az «Ügyvédek Beformszövetsége» Z heti összejövetele. ; jll • Szerda i/s7. A «Civiljogászok vitatársasága» I előadása. Szirmai/ Zsolt «Közigaz- Z gatási tilalmak magánjogi hatálya ». • (Ügyvédi Kör.) ­jl2 • Csütörtök Va7. Az «Ügyvédek Szilágyi Dezső Z Köre» heti összejövetele. Z 8. Az Országos Ügyvédszövetség és ™ a Budapesti Ügyvédi Kör inn- • vacsoráju. Előadó: Kövess Béla Z «Az optánskérdés időszerű pro- Z blémáiróln. (Ügyvédi Kör.) • Í13 : Péntek 7. Az «Ügyvédek Független Pártjai) Z heti összejövetele. Í14 ! Szombat d. u. 1/4$, Az ÜTE sl-tanfolyama. Z Vezető: Budinszky László. I Vasárnap l/a9. Az ÜTE sí-tanfolyama. Vezető:! Budinszky László. ™ Vaí). Az ÜTE sí-túrája Hűvösvölgy—­Nagyszénás —Piliscsabára. Z Vezető : Oláh Gyula. Z 9. Az ÜTE gyalog-túrája J Guggerhegy—Hármashatárhegy— • Óbudára. Vezető: Nemes Zsigmond. ­Boldog újévet nem kívánni, hanem építeni kell. Eakni az alapját, hordani a téglát, kifeszíteni a tra­verzeit. Nem szóval, hanem munkával ; nem elkeseredéssel, hanem nekigyürközés­sel; nem a rezignáció bénultságával, hanem az akarat lendületével. Ami volt, múljon el. Ami fájt, felejtsük el. Ami gátol, hárítsuk el. Gyöngeséget, dacot, félreértést és kishitűséget, mi ma­gunk vesztét: tapossuk el. Ügyvédek vagyunk. Milliók hangja és milliók ereje. Az el­esettet mi vesszük karunkra. Az üldözött­nek mi adunk otthont, békét, hitet és nyu­godalmat. A jogtalan jogát mi emeljük fel a sárból és a jog hfíbérurait mi vezetjük vissza az emberi egyenló'ség betemetett út­jára. A becsületet mi védjük meg, a csa­ládi tisztaságot mi oltalmazzuk, a hatalom kezét mi szoktatjuk kegyelemre, az igaz­ságtalanságnak mi ütjük ki kezéből a bár­dot. Vagyunk a rend ó'rei ; vagyunk a ha­ladás zászlósai ; vagyunk, akiknek lennünk hivatásunk : vezetó'i a társadalomnak és bordái a jogra és igazságra épített állami szerkezetnek. De vagyunk a társadalom minden bajá­nak hordozói is. A világot gyötrő szerencsét­lenség hullámai két oldalról bennünket ver­nek. Eomló exisztenciák között a miénk elromlik. Talpunk alól, míg a másét védjük, kisiklik a rög. Szánk elől, mely a mások jogáért harsog, eltűnik a kenyér. Ajtónkon, míg a mások otthonának szentségét őriz­zük, a nyomorúság kilincsel. Áldozatvivői a magas eszményeknek : áldozatok vagyunk. Miért? Miért van ereje és lelke az ügyvéd­nek ahhoz, hogy a mások életét szolgálja és virágossá tegye, s miért nincs ereje hozzá, hogy a maga sorsán is lendíteni tudjon? Miért épít agyunk, vérünk, lelkünk és tudá­sunk csak másoknak és önmagunkat miért hagyjuk el? Hiszen ha napról-napra a mi erőnkből épül fel vagy épül .újra annyi elet jó sorsa ós szűnik meg annyi szerencsétlen kálváriája : akkor ennek az erőnek lennie kell, mert a munkája bizonyítja, hogy van. Álljon meg hát ez az erő egy pillanatra, amíg felismeri önmagát. Amíg felismeri a tényt, hogy egy ország hatezer ügyvédjének lelki ós szellemi energiája nemcsak arra való, hogy másoknak rakja körül bástyákkal az életét, hanem arra is, hogy az ügyvédi kar jövendőjét felépítse. Hatezer ember seny­vedő áldozat addig, míg muzulmán meg­adással várja sorsa beteljesedését, de a sorsán győzedelmeskedő hadsereg mihelyt egységes akarattal követeli helyét és mun­káját abban a társadalomban, amely immár természetesnek találja, hogy lelke és tudása elhasznált erejéért a hálátlanság koldus­tarisznyájával jutalmazza. Egységet az akaratban, erőt az egység­ben ós csak annyi lelkiismeretességet a ma­gunk dolgában, amennyi odaadást nyújtunk a másokóban: s akkor nem fog bennünket megcsalni az új esztendő, ha már a régiben minden reményünk összeomlott. Mezey Sándor. Budapesti Ügyvédi Kamara. A Budapesti Ügyvédi Kamara választ­mánya az Ügyvédi Tanács ügyvéd tagjai és a vizsgálóbizottság tagjai nevében Ba­racs Marcel üdvözölte január 1-én Pap Józsefet, a kamara elnökét, aki az üdvözlő beszédre következőképpen válaszolt : Tisztelt Barátaim! Fogadjátok hálatelt szívvel őszinte köszönetemet, hogy szívesek és kegyesek voltatok ezidén is felkeresni engem az újév reggelén. A Ti megjelenése­tekből a bizalomnak a jelét vonom le. A hűséget, a szeretetet látom kisugározni a Ti magatartástokból és azokból a nagy­szerű szavakból, amiket szónokotok szíves volt hozzám intézni. Talán nincs a karnak egyetlenegy tagja sem, aki jobban tudná értékelni és meg­becsülni ezeket a nagy tradicionális kin­cseket. És én sokat gondolkoztam a mult felett és mindig arra az eredményre jutot­tam, hogy nem volt kár majd 50 évig küz­deni az ügyvédség terén, 50 évig foglal­kozni az ügyvédség gyakorlati ós elméleti kérdéseivel és legyetek meggyőződve arról, hogy én ezeket a drága kincseket nagyon tudom méltányolni, meg fogom azokat őrizni és iparkodni fogok, hogy méltó ma­radjak a ti bizalmatokra, ragaszkodásotokra és szeretetetekre. Az újév egy fordulópont : a múltba te­kintünk, a jövőbe tekintünk. Ha a múltba tekintünk, valóban csak szomorúságot hi­tünk, nagy nyomort, nagy szenvedést itt, Magyarországon, de mindenütt a világon. Ha pedig a. jövőbe nézünk, még nem mutat­koznak azok a pirkadások, amelyek objek­tíve igazolnák a jobb jövő hasadását. Világ­krízis közepette élünk. Itt van a búza tra­gédiája, a vasgyárak, az ipari üzemek tra­gédiája, de az ügyvédi irodák írógépeinek és kalamárisainak a 1 ragédiája is. Olyan viszonyok között vagyunk, hogy valóban a szó legszorosabb értelmében közelharcot kell folyta (ni a mindennapi kenyérért. És ez így van a külföldön is. S az a legszomo­rúbb, hogy olyan jelek mutatkoznak, mini ha stabilizálódnék ez az állapot. Az ügyvéd­ellenes hagulat nemcsak hogy nem szűnt meg, hanem erősen (ártja magái és éppen

Next

/
Thumbnails
Contents