Tőzsdei jog, 1937 (5. évfolyam, 1-11. szám)

1937 / Tartalommutató

TŐZSDEI JOG 3 latélettani és takarmányozási kísérleti állo­másnak az áru minőségére vonatkozó iga­zolványát kézhez vette, úgy a minőségi ki­fogásolás elkésett. Ha a budapesti áru- és értéktőzsde szokásai vannak kikötve, az aruüzleti szokások 53. §-ának rendelkezései értelmében a minőség elbírálása az áru­üzleti szakértőbizottság hatáskörébe tar­tozik 18. A Magyar Királyi Vetőmagvizsgáló Ál­lomás véleményének a felekre nézve köte­lező ereje van, midőn a felek a szerződés­ben azt kötötték ki. hogy a tisztítás végett átadott aru minőségének megállapítására a felek által közösen pecsételt mintát az árut tisztíltató fél a Vetőmagvizsgáló Állomásnak vizsgálat céljából beküldeni jogosult. A közös mintavétel módját a felek maguk állapíthatják meg legjobb belátásuk szerint és utóbb nem hivatkozhatnak arra. hogy a mintavétel rájuk nem kötelező 20. A vevőnek nincsen joga azon az ala­pon megtagadni a közös mintavonást, hogy az árut \isszautasítandónak tartja: ez a jog akkor sem illeti meg őt. ha igazolást nyert, hogy az arut jogosan utasíthatta vissza. A vevőnek nincsen joga ahhoz, hogy a birto­kában levő vételi mintának az eladó kezé­hez való kiszolgáltatását megtagadja és ez­zel az eladót megakadályozza abban, hogy közös evpertiz hiányában legalább egy­oldalú expertizt tartson 37. Minthogy Hamburg tőzsdei székhely, az oda érkezett áruból a szokások 51. §-a értelmében a hamburgi tőzsde útján kell mintát vetetni. A hiteles alakban való minta­vételnek nem lehet akadálya az. hogy az áru hajóba való átrakás alatt állott I. \z aruüzleti szakértőbizottság vélemé­nyének felülbírálása 3. II. Az áruüzleti szokások 60. §-a szerint a fizetést a vevő saját veszélyére és saját költségére azon a helyen köteles teljesíteni, ahol az ügylet megkötésekor az eladó keres­kedelmi telepe, vagy ilyennek nemlétében la­kása volt , 5. A továbbeladási haszon elmaradása folytán előálló kárt csak akkor lehet köve­telni, hogyha a vételi és a továbbeladási ügylet feltételei a teljesítési idő tekintetében azonosak és így az eladó mulasztása szük­ségképpen maga után vonja azt, hogy a vevő saj.it vevőjével szemben szállítási késede­lembe esik és oly kárt szenved, amelyet nincs módja a rendes kereskedő gondossá­gával elhárítani 24. A továbbeladási haszon iránti igény az áruüzleti szokások 65. §. d) pontjában meghatározott kártérítési igény jogcímén ér­vényesíthető. A elmaradt haszon igénvlése tehát nem eltérés a választási jogtól, ha a szerződéshez hü fél korábban a 65. §. d) pontjára utalva emelt óvást 27. Megállapítási kereset. Midőn vala­mely meghatározott napon mutatkozó piaci arak alapján a késedelmes fél ellenfelének bizonyos árkülönbözetet jóváírt, ezzel elis­merte azt. hogy az őt terhelő árkülönbözet megállapításánál az ezen a napon létezett II. árak az irányaaók és lemondott arról a jo­gáról, hogy kifogást emelhessen az ellen, hogy ellenfele a póthatáridök engedélyezése és az óvások felvétele körül a szokásokban foglalt alaki rendelkezéseket megsértette . VI. 39. A lözsdebíróság állandó gyakorlata szerint az elmaradt haszon megítélésének egyik lényeges feltétele az, hogy a szerző­déshez hú fel kellő időben közölte légyen a késedelmes féllel azt, hogy a szállítandó árut nyereséggel eladta. ..Kellő idő" alatt olyan idő értendő, amelyben a késedelmes fél még gondoskodhatott arról, hogy az áru a kikötött teljesítési határidő alatt le­szállitlassék X. 42. A szállítási nehézségekre való hivat­kozás nem jelenti az ügylet teljesítésének megiagadásat XI. 13. Az utólagos teljesítési határidő adása a szerződésnez hü félnek csak joga, de nem kötelessége 35. Az áruüzleti szokások 67. §-ában fog­lalt rendelkezések csak akkor nyernek al­kalmazást, ha a szerződéshez hü fél a másik fél kérése nélkül egyoldalulag tüz pót­határidőt 25. I. Az áruüzleti szokások 4. §. b) pontjára alapított (az ügylet írásbeli elis­merésének megtagadása) kártérítési köve­telés aem esik a 70. §-ban szabályozott kü­lönleges 30 napos elévülési idő alá . . - V­6. Az aruüzleti szokások 71. §. értelmé­ben, ha az egyik szerződő fél a teljesítési határidő lejarta előtt kijelenti, hogy telje­síteni nem fog, a szerződéshez hu félnek választási joga van az ott felsorolt jogok közül és az esetben, ha választási jogát nem gyakorolja, az ügylet továbbra is érvény­ben marad I­17. Fedezeti vétel szabályszerű eszközö­lésénck időpontja; áruüzleti szokások álta­lános rész 73. § Hl. 19. Az áruüzleti szokásokban nincsen oly intézkedés, hogy a szerződéshez hü fél a mulasztásban levő félnél tartozik magát fedezni. Ilyen kötelezettségnek a szerződés­hez hü féire való hárítása méltánytalansá­got jelentene IV. 32. Mncsen oly szabály és a szokások sem tartalmaznak oly intézkedést, hogy a szerződéshez hü fél a mulasztásban levő félnél tartozik magát fedezni. Ily kötele­zettségnek a szerződéshez hű félre való há­rítása méltánytalan volna, mert a szerző­déshez hü félnek nincsen biztosítéka arra nézve, hogy a szerződést szegő fél a fede­zetként kötött újabb ügyletet teljesíteni fogja. Az áruüzleti szokások 73. §-a értel­mében a szerződéshez hű felet csak az a kötelezettség terheü, hogy a fedezés a napi ár figyelembevételével történjék .... VII. D) Egyéb vonatkozású ítéletek. 41. A kereskedelmi forgalomban minden­kor megkívánt jóhiszeműséggel, hűséggel és méltányossággal ellenkezik "az. hogv ha az egyik szerződő fél, aki az általa jól is­mert rendelkezéseit a tőzsdei szokásoknak

Next

/
Thumbnails
Contents