Tőzsdei jog, 1936 (4. évfolyam, 1-11. szám)

1936 / Tartalommutató

1936. évi évfolyama. A Tőzsdei Jog előfizetési ára a Tőzsdei Hirdetmények Tára és a Tőzsdei Árjegyzőlap előfizetői részére egész évre 2. — P, mások számára egész évre 3. — P A Tőzsdei Jog"-ot érintő megkeresések,, Tőzsdei Jog" Tőzsdepalota III. emelet címre küldendők Tőzsdei Jog 1936. évi tartalomjegyzéke: I. CIKKEK. A bécsi tőzsdék választott bíróságainak 1935. évi tevékenvsége II. A prágai terménytőzsde választott bíró­ságának 1935. évi ügyforgalma... VI. II. JOGGYAKORLAT. A) A M. Kir. Közigazgatási Bíróság ítéletei. A M. Kir. Közigazgatási Bíróság ítélete a tözsdebíróság előtt felmerülő jogügyleti illetik tárgyában V. A M. Kir. Közigazgatási Bíróság pénz­ügyi osztályanak 252. számú jogegységi megállapodása IX. B) Alaki jog. 30. A hatáskör fennforgasának kérdése az ügyletet létesítő és a különbíróság hatás­körét kikötő felek személyéhez és nem ma­gához az ügylethez fűződik. Aki a szerző­déskötéskor nem teszi felismerhetővé, hogy másnak a nevében jár ei. a szerződés alap­ján maga van jogosítva és kötelezve... 29. A tőzsdebíróság hatáskörén mit sem változtat az a körülmény, vajjon a felek személyesen, vagy meghatalmazott által kö­tik-e meg az ügyletet és a meghatalmazott vetette magát írásban kifejezetten alá a különbíróság hatáskörének. Fogalmilag VII. nincs kizárva az, hogy az ügynök nemcsak közvetítésre, hanem az ügyletnek a meg­bízó nevében való megkötésére is felhatal­maztassék és ez esetben az ügynök által ki­állított kötjegyben foglalt hatásköri alávetés az ö megbízóját is kötelezi VII. 31. „Arbitrage und Bedingungen der Bu­dapester Waren- und Effektenbörse" érvé­nyes hatásköri kikötés IX. 7. Üzleti összeköttetésre vonatkozó alá­vetés. A perbeli nyilatkozat elmulasztásá­nak következménye oly esetben, amidőn a mulasztó félnek a nyilatkozat előkészítésére megfelelő ideje volt. Az üzleti összeköttetés nem tekinthető megszakítottnak, ha a felek között a téli hónapokban, tehát a gabona­kereskedelem szempontjából leggyengébb forgalmú hónapokban nem jött létre ügylet I. 22. Ha valamely bíróság hatáskörének hiánya jogerős ítélettel ki van mondva, az utóbb eljáró bíróságok oly ok miatt, amely a korábbi ítélet alapjával ellenkezik, az ügyet hataskörükből el nem utasíthatják. IV. Az arab számok az esetek számai, a római számok a megjelenési hónap számai. TŐZSDEI JOG A

Next

/
Thumbnails
Contents