Tőzsdei jog, 1935 (3. évfolyam, 1-11. szám)

1935 / Tartalommutató

2 TŐZSDEI JOG pontjára alapított pergátló kifogás tehát alaptalan. Pergátló kifogás gyanánt nem hozható fel az a körülmény, hogy a hagya­ték a perben törvényesen nincs képviselve. Nem pergátló körülmény az, hogy felperes elmulasztotta az ismeretlen örökösöknek és az özvegynek perbeidézését. A tőzsdebíró­ság hatáskörére vonatkozó kikötés átszáll az örökösökre is. Az alávetés nemcsak egy bizonyos, határozottan megjelölt peres kér­désre, hanem valamely állandó és folytonos üzleti összeköttetésből származó összes pe­res kérdésekre is érvényes. A tőzsdebíróság hatáskörének való alávetés alakszerűsége kizárólag az 1881. évi LIX. t.-c. 94. íjában foglalt rendelkezések szerint bírálandó el . V. 15. Az alapügyletben foglalt hatásköri kikötés érvényét az esetleges stornómeg­állapodás nem érinti III. 9. Mikor áll fenn számadási kötelezettség a Pp. 130. § 2. bekezdés keretében . . III. B) Anyagi jog. Áruüzleti szokások* Általános tész. 32. Ha az ügylet a felek között létrejött, pusztán abból az okból, hogy az egyik fél által elküldött kötlevélpéldányt a másik fél illetéktelenül módosította, nem illeti meg a szembenálló felet az elállás joga. Ily eset­ben a vevőnek előbb meg kell kísérelni az eltérés tisztázását VIII. 37. A szerződés értelmezése abban az esetben, amikor a kikötés szerint „600 q rozs, augusztus, szeptember és október hó­ban szállítandó". Az áruüzleti szokások 25/a. §-ának alkalmazása X. 2. Rendelkezés. Áruüzleti szokások 25/a. §-ának viszonya a 17. §-hoz. Határidő szá­mítása, ha a teljesítési nap ünnepnapra esnék I. 3. Rendelkezés. Áruüzleti szokások 25/a. § I. 44. Ha a rendelkezés elkésetten érkezett is, köteles az eladó a szerződést teljesíteni abban az esetben, ha az eladó a rendelke­zést kifogás nélkül átvette és a vevőtől a szállítási határidő meghosszabbítását kérte. Akkor is alkalmazandó ez a szabály, ha a vevő a határidőmeghosszabbítás iránti ké­relmet nem teljesítette XI. 46. „Paritás Budapest, ex Budapest" ki­kötés értelme XI. 20. Paritásos eladás esetén az a fuvar­díjkedvezmény, amely nem a vevőt, hanem a vevőnek címzettként megjelölt vevőjét illeti, nem vehető figyelembe a fuvardíj­különbözet elszámolásánál VII. 8. Hűségnyilatkozat. Ha az ügylet vala­mely paritásos állomás megjelölésével jött létre és a kedvezményes díjtétel alkalma­zása attól függ, hogy a felek valamelyike vállalta-e a vasúttal szemben azt a kötele­zettséget, hogy úgy a részére érkező, mint a tőle elszállítandó összes árut 30 km-nyi távolságon túl nem fuvaroztatja közúton —, a szerződő felek között a szerződés­szerű fuvardíjelszámolást — tekintet nél­kül arra, hogy fennforognak-e a kedvez­ményes díjtétel alkalmazásának feltételei (hogy tehát a hűségnyilatkozat megada­tott-e vagy sem) s hogy ehhez képest ezek a díjtételek alkalmaztattak-e, ezen kedvez­ményes díjtételek alkalmazásával kell meg­ejteni. Közömbös tehát az, hogy a malom a hűségnyilatkozatot tényleg megadta-e a vasútnak vagy nem II. 22. Hűségnyilatkozat. Ha az eladó szí­vességből vállal a vevő részére egy oly te­vékenységet, amelynek célja kedvezményes fuvardíjtétel biztosítása, és ha e tevékeny­ség körében rendes gondossággal jár el, úgy őt nem lehet felelőssé tenni azért, hogy a részére nyújtott téves felvilágosítás kö­vetkeztében a vevő a fuvardíjkedvezményt tényleg nem kapta meg VI. 10. A Kontrollbürónál őrzött minták az expertizbizottsági vizsgálat céljára tartalék­minta gyanánt felhasználhatók-e? . . . III. 5. Ha a felek annak ellenére, hogy az ügylet pecsételt vételi minta alapján jött létre, elmulasztották a vételi minta lepe­csételését, úgy ebből az következtethető, hogy peres felek a szerződésben foglalt fenti kikötéstől utóbb eltértek és az ügyletet nyitott minta alapján létesítettnek kíván­ták tekinteni. Nyitott minta melletti vétel esetében az eladó a nyitott minta átadása által önmagára hárítja a minta netaláni vi­tássá válható azonosságának bizonyítását II. 12. Minőségi kifogásolás darabáru szállí­tása esetén. Mustravétel a felek együttes jelenléte esetén. Mustravétel az eladó távol­létében III. 13. A jogos kifogásolás esetén sem köte­les az eladó a vevő részére több költséget téríteni, mint amennyit a szerződésellenes áru bemutatása a rendes üzleti forgalom­ban okozni szokott Hl. 43. Elkésett kifogásolás XI. 20. 1. Az áruüzleti szokások gabona­neműekre vonatkozó különös határozatai­nak 14. §-a olyképpen értelmezendő, hogy 200 dkg-ot meghaladó súlyhiány esetén az értékmegtérítés mértékét a bíróság saját szakértelmével szabadon állapíthatja meg. 2. Ha a fajsúlyhiányon kívül a szakértő­bizottság egyéb minőségi hiányokért érték­kevesbletet állapít meg, úgy a minőségi hiányért 'járó bonifikáció is, épúgy mint a fajsúlyhiányért járó bonifikáció, az eredeti vételárból vonandó le. 3. A vevő még jogos kifogásolás esetén sem háríthatja át az eladóra a saját vevő­jével eszközölt mintapecsételés költségeit. 4. Ha a vételár fizetési helye gyanánt Budapest volt kikötve, az a körülmény, hogy a vevő az eladót más helyről szólí­totta fel a vételárhátralék megfizetésére, nem jogosítja fel a vevőt a szerződésben * Az esetek a lehetőség szerint az áruüzleti szokások szakaszainak sorrendjében vannak csoportosítva.

Next

/
Thumbnails
Contents