Tőzsdei jog, 1935 (3. évfolyam, 1-11. szám)

1935 / Tartalommutató

TŐZSDEI JOG 1935. évi évfolyama A Tőzsdei Jog előfizetési ára a Tőzsdei Hirdetmények Tára és a Tőzsdei Árjegyzőlap előfizetői részére egész évre 2.— P, mások számára egész évre 3.— P A „Tőzsdei Jog"-ot érintő megkeresések „Tőzsdei Jog" Tőzsdepalota III. emelet címre küldendők A Tőzsdei Jog 1935. évi tartalomjegyzéke: * I. CIKKEK. A m. kir. közigazgatási bíróság ítélete a tőzsde házadómentességéről és jellegéről. (M. Z.) IX. A Budapesti áru- és értéktőzsde új alap­szabályai. ( .) IX. Ií. JOGGYAKORLAT. A) Eljárási jog. 35. Az 1881 : 59. t.-c. 94. § b) pontjának az a rendelkezése, amely szerint a tőzsde­bírósági alávetésnek „írásban kifejezetten" kell történnie, szorosan értelmezendő. Nem érvényes tehát az alávetés akkor, ha az al­peres csak szóbelileg jelentette ki, hogy az előző, ugyanazon felek között, írásbeli for­mában létrejött és tőzsdebírósági alávetést is tartalmazó ügylet összes kikötései ezen újabb ügyletre is alkalmazandók: akkor sem, ha ezen ügylet teljesítése megtörtént és így az alperes a szóbelileg létrejött ügy­letet factum concludenssel utólag is jóvá­hagyta 30. Üzleti összeköttetésre vonatkozó ha­tásköri alávetés hatálya. Mezőgazda és gabonakereskedő közötti üzleti összekötte­tés jellege. A hatásköri alávetésre vonat­kozó szándék megváltoztatásának megálla­pítása a felek magatartása alapján . . . 21. Azt, hogy az üzleti összeköttetés nem szakadt-e meg a felek között, a felek fog­VIII. lalkozásánák, az üzletük, illetőleg foglal­kozásuk tárgyát tevő cikk természetének, az illető időszakban volt gazdasági helyzet­nek és az irányadó összes tényezőknek mérlegelése mellett kell eldönteni. Az ösz­szeköttetés egész tartamára vonatkozó álta­lános hatásköri alávetéstől való utólagos eltérés. A felek változott szándékát igazoló újabb kötlevélben foglalt, a rendes bíróság hatáskörére és illetőségére vonatkozó ki­kötés alakilag nem kell, hogy a törvényes rendelkezéseknek megfeleljen 19. A tőzsdei választottbíróság hiányos megjelölése esetén („Budapesti Áru és Ér­ték") is megáll a tőzsdei különbíróság ha­tásköre, mert nincs más oly bíróság, amelynek elnevezése a kötlevélbe írt ezek­kel a szavakkal kezdődnék 18. Az örökhagyó hitelezője követelését az örökösök ellen a hagyaték birtokba­vétele, vagy bírói átadása előtt érvényesít­heti és nem tartozik az örökösödési eljárás befejezését bevárni, a Pp. 180. §-ának 2. VI. Az arab számok az esetek számai, a római számok a megjelenési hónap számai.

Next

/
Thumbnails
Contents