Tőzsdei jog, 1933 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1933 / 1-2. szám

2 TŐZSDEI JOG 1—2. szám is előadta, hogy H. alatti, illetve 2. és J.—K. alatti nyilatkozatok azért sem elegendők a hatáskör meg­állapítására, mert a felek nem egymással szemben vetették magukat alá a tőzsdebíróság hatáskörének. Alperesnek ez a kifogása is alaptalan. A TÉBE a ta­karékpénztárak és bankok által létesített érdekképvi­selet; egyesület, magánjogi jogi személy, amely műkö­dését az alapszabályokban előírt módon, azt ott meg­meghatározott szervei útján végzi. Ha a felperes nem egy, az alperes által aláírt nyilatkozatra alapította volna a hatáskört, hanem a TÉBE valamely szervé­nek oly rendelkezésére, amelyhez alperes maga ki­fejezetten nem járult hozzá, úgy felmerülhetett volna esetleg az a kérdés, hogy az ily alávetés a törvény által megkívánt kifejezett alávetést pótolja-e. De a jelen esetben egy alperes által sajátkezűleg aláírt nyilatkozat szolgai elbírálás tárgyául, amely hatá­rozott és kifejezett, amelyben az aláíró kifejezésre juttatja azt a szándékát, hogy a többi aláírókkal, a TÉBE többi tagjaivaf pénznemek és külföldi kifize­tések tekintetében üzleti összeköttetést folytat, — és kifejezetten kijelenti, hogy ezen üzleti összeköttetés­ben egyrészt az A.—J. alatt meghatározott anyagi­jogi szabályokat, másrészt a K. alatti azt az eljárás­jogi szabályt kívánja, mint a megkötendő összes ügy­letek kiegészítő részét alkalmazni, mely utóbbi szerint az ezen ügyletekből származó vitás kérdésekben ezen bíróság bír hatáskörrel. A most ismertetett szabá­lyok, különösen a hatáskör kikötésére vonatkozó sza­bály az alperes által a TÉBE tagjaival kötendő szer­ződések előre meghatározott kiegészítő alkatrésze. Azt az akaratát, hogy alperes a külföldi pénznemekre és kifizetésekre vonatkozó ügyletei kiegészítő részé­nek a K. alatti hatásköri alávetést is kívánja, al­peres nem valamely harmadik személy közvetítésével, hanem közvetlenül nyilatkoztatta ki és a nyilatkozat első pontjában foglalt az a kitétel, hogy ezen meg­állapodás a TÉBE tagjai között jött létre, pusztán arra a célra szolgál, hogy az egyes tagok ne legyenek kénytelenek az összes tagokkal szemben külön-külön ily nyilatkozatot kiállítani, hanem nyilatkozatukat az összes többi aláíró TÉBE tagokhoz intézve, egyetlen nyilatkozattal vállaljanak minden egyes többi taggal szemben kötelezettséget az ismertetett anyagi-jogi és eljárásjogi szabályok, mint szerződéstkiegészítő szabá­lyok alkalmazására nézve. Mindaz, amit alperes azzal kapcsolatban, hogy a nyilatkozatokat a felek nem köz­vetlenül váltottak egymással, előadott, alaptalan. Budapest, 1931 december hó 4. Fleissig Sándor, Dr. Koós Zoltán, Fischl Ignác tőzsdetanácsosok, bírák, Dr. Móra Zoltán jogügyi titkár. Budapesti Tábla. P. V. 12.686/1931. Végzés: A kir. ítélőtábla az alperes felfolyamodásának nem ad helyt, a felperes által a felfolyamodásra adott észrevételeket pedig visszautasítja. Indokok: Az eljárt választott bí­róság hatáskörét az 1881 :LIX. t.-c. 94. §. b.) pontja alapján, mindenben helytálló indokokra támaszkodva állapította meg. Alaptalan alperesnek az a felfolya­modásban is felhozott kifogása, hogy az alávetést tartalmazó nyilatkozat a hatáskör megállapítására azért nem alkalmas, mert a felek az alávetési nyilat­kozatot nem közvetlenül egymás irányában tették meg, hanem a Tébe közvetítésével és a törvény 94. §. b.) pontjának második mondata szerint szükséges kézbesítése a 'kikötést tartalmazó megállapodásnak nem történt meg. Az alávetési nyilatkozatot ugyanis a felek, amint azt a választott bíróság is helyesen megállapította, akkor, amikor az azonos tartalmú nyilatkozatot aláírták, egymás irányában közvetlenül tették meg, a Tébének ebben közvetítő szerepe nem volt, így nem volt szükség az okiratok kölcsönös ki­cserélésére sem. Az a körülmény, hogy nem egyidő­ben s nem ugyanazon okiratot írták alá a felek, a kérdés lényegén nem változtat, mert az ily módon történt megállapodással éppen azt kívánták az azt aláírók elkerülni, hogy ne kelljen az összes tagokkal szemben külön-külön s az egyes ügyletek kötése al­kalmával esetenként a tőzsdebíróság hatáskörét ki­kötni. Az ily módon történt kikötés nem szenved olyan alaki hiányban, amelynél fogva az a törvény 94. §. b.) pontjában foglalt kellékeknek meg nem felelne. Lényegtelen az a körülmény is, hogy alperes az aláíráskor nem volt a Tébe tagja, mert a nem vitás tényállás szerint, röviddel azután az lett s az volt a per tárgyát tévő ügylet kötésekor is, tehát ez a hiány is, amely nem volt pótolhatatlanul eredeti érvénytelenséget előidéző ok, utólag pótoltatott, nem volt szükség tehát arra, hogy alperes a Tébe köte­lékébe való belépése után az okiratot újból aláírja, sőt éppen a nyilatkozatának visszavonására lett volna szükség az esetben, ha a már korábban aláírt nyi­latkozatot alperes a Tébe kötelékébe való belépése után magára nézve kötelezőnek fenntartani nem kí­vánta volna. Ez azonban nem történt meg. Ezek szerint alperes panaszai alaptalanok, fel­folyamodásának tehát hely adható nem volt. A fel­peres észrevételeit, mint nem perrendszerű beadványt, vissza kellett utasítani. Budapesten, 1932. évi feb­ruár hó 29. napján. Dr. Kovács László tanácselnök; Dr. Burghardt P. István ítélőtáblai bíró, előadó; Dr. Simon Antal kir. ítélőtáblai bíró. 2. A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930: XXXIV. t.-c. 45. §-ának az a rendelkezése, amely szerint, „ha a felfolyamodás elkésett, vagy oly vég­zés ellen irányul, amely ellen felfolyamodásnak nincs helye, az a bíróság, amely a megtámadott végzést hozta, a felfolyamodást hivatalból visszautasítja" stb., a tőzsdebíróság előtti eljárásra is kiterjed. Az ily felfolyamodásokat maga a tőzsdebíróság utasítja vissza. Budapesti Tábla. P. V. 4655/1932. sz. Végzés: A kir. ítélőtábla a felfolyamodásnak helyt nem ad. Indokok: A tőzsdebíróság előtti eljárásban a felfo­lyamodás határideje általában 3 nap. Ez a 3 nap a sérelmes határozat közlésétől számít. Minthogy alpe­res részére az ítélet, amely ellen a választott bíróság által visszautasított felfolyamodását beadta, 1932. évi áprilishó 2-án kézbesíttetett, az a körülmény pedig, hogy az alperes a határnap elmulasztása iránt iga­zolással is élt, a felfolyamodási határidő számítására befolyással nincsen, nem sértett eljárási szabályt a tözsdebíróság akkor, amikor az 1932. évi április hó 18-ikán benyújtott fel folyamodást elkésettség okából visszautasította. Budapesten, 1932. évi május hó 24. napján. Dr. Kovács László tanácselnök; Dr. Burg­hardt P. István előadó; Dr. Simon Antal bíró. 3. Hatáskör tárgyában hozott tó'zsdebírósági ha­tározatok ténymegállapításainak felülbírálata a fel­folyamodási eljárásban. (Lásd 1881 :LIX. t.-c. 94—96. §-ok.) A. Tanúvallomások mérlegelése miatt az elsőbírói végzés nem támadható meg. 787/1925. V. b. Végzés:

Next

/
Thumbnails
Contents