Törvényszéki csarnok, 1859 (1. évfolyam, 2-43. szám)

1859 / 2. szám

Pest, péntek Jan. 7. 1850. 2. süni Első év. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK, TARTALOM : Ai polgári perrencl. 548. §. értelmezése. — Fötöi-vényszéki Ítéletek I. — II. Egy míis jogesetben. Vegyesek. — Hivatalos tudnivalók. III. Más üdvben. — Jogi irodalom. — A polgári perrend. 548. §. értei mezése­A szériiélyi végrehajtás tanának kifejtésével, tekintve a régibb s ujabb törvényhozásokat Azok részéről, kik a társalmi érdekeket hibásan fel­fogva, a jogviszonyok rendezésében és elintézésében is a philantropia, a kegyelet szavainak óhajtanának eldöntő súlyt s befolyást szerezni; a megtámadásnak s kárhoz­tatasnak egyik legfőbb tárgyául szokott szolgálni a tör­vénykezési jognak a személyi végrehajtásról szóló tana. — Midőn a franczia 1789-ki forradalom ily érzelgések­ben túláradozva az emberiség jogait decretálta, és min­den viszony tekintetéből a tökéletes — de soha sem va­lósitható — egyenlőséget a jogokban s vagyonosságban törekedett megalapítani intézkedéseivel, egyike volt leg­első gondjainak s rendelkezéseinek az is, hogy az 1793. marlius 9-ki törvény által a törvénykezési jogból a sze­mélyi végrehajtást egészen kitörülte — azon intézményt, melyet ott már az 1667-ki és lG73-ki rendeletek szabá­lyoztak s megerősítettek. A hitelezőnek nem volt többé joga bár a legcsalóbb s legroszabb lelkű adósát is bezá­ratás által fizetésre kényszerithetni. Midőn azonban szem­betűnők lettek azon káros következmények, melyeket ezen s hason természetű szabályok előidéztek; midőn a vagyon s forgalom viszonyaira való ártalmas kifolyásaik nagyon is érezhetőkké váltak; mint több más régi jogi intézvény, ugy a kérdésben levő is újra visszaállítatott, nevezetesen a VI. év 15 Germinal VI. 2. cz. által: ,sur la contrainte par corps en matiere commerciale' — mi által a régi személyi végrehajtás újra visszaállítatott, mely az­után a napóleoni polgárjogi és törvénykezési codex által is megerősítetett, és egy 1832-ki törvény által némileg módosítatott s javítatott. A franczia jogba, mint az európai többi államok tör­vénykönyveibe is a jogi hagyományok csatornáján által a személyi végrehajtás intézménye is a római jogból szi­várgott által. Azt nemcsak feltaláljuk a római jogéletben, hanem azt is láthatjuk, hogy az az egész római jogtörté­neten keresztülhuzódik. A XII. tábl. korától kezdve mind a köztársaságnak, mind a császárságnak időszakában lé­tezett s alkalmaztatott. Csak az alkalmazás szabályaiban volt különbség, mint volt a később kifejlődött s átalakult társalmi viszonyok folytán a közélet minden mozzanatai­ban. Mig a régibb római korban, mely az egyéniség kor­látlan uralmának és szabadságának képviselésében s biz­tosításában nyilvánult, ezen irány a törvénykezést is az egyéniség túlnyomó rendelkezési szabadságára fektette, a végrehajtásnak egyedüli eszköze a magok a hitelezők ál­tal gyakorlott s létesített m a n u s i n i e c t i o-a személyi letartóztatás volt, mi a hitelezők által a legszigorúbb ke­gyetlenséggel gyakoroltathatott. Ellenben a későbbi kor­ban ezen joggyakorlat nemcsak tetemesen szel idíletett, ORSZÁGGYŰLÉS KÖNYVTÁRA hanem lassanként oda fejtetett ki, hogy a hitelezők által gyakorlott letartóztatást, szolgaságbavételt, az államnak bebörtönözési joga váltotta fel. Mint átalában az önren­delkezési jog tetemesen meg lett csonkítva, és szigorú kor­latok közé szoritva: ugy a személy lefoglalása körüli jog is összeszorító szabályok közé vettetett. Az egyéni teljes önállást s függetlenséget az állam-hatalomnak túlnyomó uralnia s befolyása váltotta fel. Az egyes állam-polgárok bíráskodási s végrehajtási befolyása helyébea közhata­lom rendelkezései léptek. Es az adós többé rabszolgává nem válhatott, kivel a hitelező tetszése szerint bánhata, hanem a törvény védelme alá lön helyezve, mindaddig, mig tartozását leróva szabadságát vissza nem nyeré. De minden változások daczára a személyi végrehajtást még­is a császárság alatt a legkésőbbi időkig feltalálhatni. — Az nem tesz különbséget, hogy a rómaiak ezen jogi inté­zetet a korunk nézeteitől egészen más szempontból tekin­tették s védették, abból t. i. hogy azt a fizetésre képes adós irányában a leghathatósb eszközül tekintették, azt vélve s feltéve, hogy mindenki mindent el fogna követni, hogy személyi szabadságának elvesztését magáról elhá­rítsa; mig a fizetésre képtelennél abban találták az egye­düli utat arra, hogy a hitelezőnek mégis valami elégtétel nyujtathassék. A római jogból, mint mondottuk, átjött ezen intéz­mény az európai ujabb jogéletbe is. A franczia törvény ismét birja. De birják a többi törvénykönyvek is ; bírják; a németországiak és különösen a porosz is mind a váltó­mind a közpolgári adósságokban. Meg van ez a hitelezők­nek adva A n g o 1 o r s z á g b a n is az u. n. Capias ad satisfactionem alapján, melyben mind a per kezde­tén követelhető biztosítási jog, mind a hitelező kielégítése tekintetéből adott végrehajtási jog benfoglaltatik. Sőt I. Jakab koráig ez Angliában is, mint Rómában a valódi kielégítés eszközéül vétetett ugy, hogy a végrehajtásnak minden más nemét kizárta akkép , hogy az adóssági bör­tönben elhunyt adósnak örökösei többé a hitelező által meg nem tamadtathattak, habár utána örököltek is, sőt az oly adós. kinek egyéni kiváltsága folytán szabadságát vissza kellett adni, azon fogsága által adósságától teljesen megszabadult. Igen természetes tehát, hogy ezen jogintézetnek a reánk kiterjesztett ausztriai törvénykezési rendszerbe is át kellé jönnie. Ez csak szükségképi következése azon ro­konságnak s összefüggésnek, mely a jogélet kifejlődésé­ben az államok s népek között létezik. Hogy pedig ezen az emberiség igényeivel összeüt­közni látszató jogi intézet ennyire elterjedt s meghono­sult az európai jogban, nem azon érdekekben alapszik, melyekből a római s utánok következett juristák indultak ki, hanem egy más elvből, mely egészen korunknak sa­játja. Es ez nem más, mint a személyes hitelnek

Next

/
Thumbnails
Contents