Törvénykezési lapok, 1858 (2. évfolyam 79-104. szám)

1858 / 79. szám - A házastárs törvényes örökjoga

Pest, 1858. — 79 — Július 3-án. TÖRVÉNYKEZÉSI LAPOK, Megjelennek e lapok hetenkint egyszer: szombaton. Szerkesztési és kiadói iroda : Belváros , Kalap-utca , 10-ik szám. Előfizetési díj —helybenés vidéken • a július-decemberi félévre 3 fp. Előfizetés e lapok 1858-ik évi julius-decemberi folyamára — helyben és vidéken eásyiránt, félévre 3 pft. — Megjelennek, július elejétől kezdve, hetenkint egyszer — szombaton. |Jgf Az eddigi egész folyam 1—78. teljes számai kaphatók 7 pftért. TARTALOM : A házastárs törvényes Örökjoga. — A f. évi június 20-án kelt cs. rendelet. — Törvénykezési csarnok : Balázsy Antal védbeszéde a budai cs. kir. orsz. törvényszék előtt. — Könyvészet. — Kinevezés. -— Pályázat. — Csődnyitások. — Csőd-megszünteté­sek. — Felhívások. — Gondnokság alá helyezés. — Szerkesztői üzenet. A líázaslárs törvényes öröKjop. Az Aptkv. 757. §-a bír a törvény fő­kellékeivel, mert világos, önmagát fejtvén meg: magyarázatot nem igényel. A meny­nyiben mégis gyakorlati téren e §-t hely­telenül alkalmaztatni tapasztaltam: annak alkalmazása körűi nem látom fölöslegesnek a fejtegetést. Véleményem szerint legkönnyebb és legbiztosabb ezen §. alkalmazása ott, hol a hagyatéki ingatlan vagyonok természet­ben megtartatván, a törvényes örökösök nevére bekebeleztetnek, az illető negyed­vagy gyermekrész a túlélő házastárs hasz­nálatára kijelöltetik, vagy a házastárs az örökségnek az örökösökkel együttes hasz­nálatában meghagyatik. Legbiztosabb azért; mert bekebelezésnél fogva az örökösök tu­lajdoni jogot nyervén: e joguk a haszon­élvező házastárs által nem veszélyeztetik, s a törvény ime rendeletének : „tulajdona a gyermekeké maradván" teljesen elégtéte­tik. Kényesebb feladat ott, hol a hagyaték pénzből, vagy elárusított hagyatéki vagyo­nok pénzértékéből áll; mert ily esetben a házastárs az élvezetére eső pénzösszeget csak biztositék mellett veheti kezelése alá: köteleztetvén a tőkét, mint gyermekei tu­lajdonát, halála esetére is fenntartani. És habár a törvény e tekintetben eléggé vilá­gos : tudok mégis esetet, hogy az ily ha­szonélvezettel terhelt gyermekrész az árva­bizottmány által az özvegynonek készpén­zül , minden biztositék nélkül adatott ki, s az örökösök — pedig jobbára kiskorú örö­kösök ! — örökrészök örökre elveszthetése veszélyének tétettek ki. Hol van ily eljá­rásban a „tulajdon" biztositéka? Igaz ugyan, hogy a haszonélvezeti összeget a házastársak — kivált nők — biztositni sok esetben nem képesek; de eb­ből épen nem következik, hogy tehát kor­látlan kezelésök alá bocsátassék az; mert ez által a törvény játszatnék ki. Személyileg véve föl, három tekintet alá esik a többször emiitett 757. §.t. i. vagy teljeskorúak az örökösök, vagy kiskorúak, vagy mindkettő vegyesen. Ha az örökösök mind teljeskorúak: akkor a házastárs az átveendő élvezeti részt tartoznék ugyan biztositni; de ha ezt nem tehetné vagy tenni nem akarná: a teljes­korú örökösök tartoznak ily esetben a há­zastárs részére az illető élvezeti összeg ka­matait, vagy az ennek megfelelő évi járulé­kot biztositni. Itt — kivévén az egy ezke­79

Next

/
Thumbnails
Contents