Telekkönyv, 1914 (19. évfolyam, 1-12. szám)

Melléklet: Telekkönyvi iskola

Felsőbirósági határozatok rendszeres gyüjteménye. Az 1909. évi május hónapban „Telekkönyv" cimü folyóira­tunk XIV-ik évfolyama 5-ik számának mellékletéül jelent meg a „Felsőbirósági határozatok rendszeres gyüjteménye" első ive, amelyen megkezdettük a végrehajtási törvényre vonatkozó, sok év óta összegyüjtött felsőbirósági határozatokat keletkezésük idejének sorrendjében rendezve — a kir. Kuria döntvényeit kövér betükkel, a másodbiróságok döntvényeit és a határozat­tárba felvett határozatait pedig cursiv betükkel kiemelve — a végrehajtási törvény (1881: LX. te. ) és a végrehajtási novella (1908: XLI te. ) "teljes szövegükben ciceró betükkel szedett §-ai alatt közölni. Ennek befejeztével kiegészítettük azt a végrehaj­tási eljárásra vonatkozó többi törvénnyel — és rendelettel — s az egészet elláttuk kimeritő mutatókkal. Folyóiratunk melléklapjában a folyó 1913. évi szeptember hónapban befejezett e munka első könyv gyanánt külön lenyo­matban is megjelent és a könyvpiacra került. Megkezdjük immár a telekkönyvre vonatkozó, több mint harminc év óta gyűjtött felsőbirósági határozatoknak ugyan­olyan rendszerben való közlését, mint azt a végrehajtási eljá­rásra nézve tettük, kiegészítve azt a két (a szorosan vett ma­gyarországi és az erdélyrészi) telekkönyvi rendtartásra vonat­kozó többi törvénnyel és rendelettel, továbbá a telekkönyvi átalakításra és a telekkönyvi betétszerkesztésre vonatkozó tör­vényekkel, rendeletekkel és utasításokkal; ellátva mind kime­rítő mutatókkal De mielőtt ezt tennők: a végből, hogy azok az olvasóink Kaplány:,, Felsőbirósági határozatok rendszeres gyüjteménye" A,, Telekköny" cimű folyóirat melléklapja. Második könyv. Első kötet.,, Telekkönyvi iskola " 1

Next

/
Thumbnails
Contents