Telekkönyv, 1914 (19. évfolyam, 1-12. szám)

Melléklet: Telekkönyvi iskola

2 is, akiknek még nincsenek alapos telekkönyvi ismereteik, de azokat megszerezni óhajtják, ilyenekre szert tehessenek: telek­könyvi iskolát nyitunk.* Különösen szükségük van erre az is­kolára azoknak, akik a telekkönyvi vizsgára készülnek. Nem fog azonban kárba veszni azok ideje és fáradsága sem, akik csupán a végből olvassák el ezt a „Telekkönyvi iskola" fel­iratú részt, hogy telekkönyvi ismereteiket felfrissitsék, mert az ilyen felfrissités a törvények és rendeletek alapos tudásához elkerülhetetlenül szükséges. Valóságos hézagot fog tehát pótolni ez a rész, amelynek megirását évek óta már annyian sürget­ték s amelyet, mint a telekkönyvi törvények és rendeletek ala­pos megértéséhez nélkülözhetetlent, előre kell bocsájtanunk. Megkezdjük tehát melléklapunkban második könyvül kö­zölni a fennebb emiitett munkálatokat „Telekkönyv, telek­könyvi átalakítás, betétszerkesztés" cim alatt 5 kötetben, mindegyiket külön időrendes és betüsoros mutatókkal. Az első kötet-ben lesz a „Telekkönyvi iskola", ahol elő fog adatni minden, ami a telekkönyvi ismeretek alapos elsajá­títására szükséges. Ez az iskola például bemutatni, ismertetni és kimerítően tárgyalni fogja a telekkönyv fő- és melléklapjait, a telekjegyző­könyveket és a telekkönyvi betéteket. Megismerteti röviden a Magyarországban és az erdélyi részekben keresztülvitt teiek­könyvi helyszinelést. Részletesen és kimerítően tárgyalja és magyarázza a magyarországi és erdélyrészi telekkönyvi rend­tartásokat. Megismerteti a telekkönyvi ügyviteli szabályokat, a póthelyszinelést, a térképpótlást, a betétekbe föl nem vett in­gatlanok telekkönyvezését, a telekkönyvezést Fiúméban, a pin­cék telekkönyvi felvételét, a telekkönyvek kiegészitését a ma­gyar határőrvidéken. Megismerteti továbbá a telekkönyvi átala­kítást, a betétszerkesztést, a telekkönyvi helyesbítést és az összpontosított telekkönyvezést. Előadja a telekkönyvi anyagi jogot és a telekkönyvi intézmény történetét. Egyszóval ez az iskola megtanít mindenre, amit tudni elkerülhetetlenül szüksé­* A telekkönyvi iskolát tulaj donképen újból nyitjuk meg; mert azt 17 évvel ezelőtt, 1896. október 1-ón „Telekkönyv" cimü folyóiratunk I. év­folyamának 6 ik számában már egyszer megnyitottuk és 5 éven át 1901 decem­ber végéig nagy áldozattal fenn is tartottuk, de folyóiratunk kellő pártolásá­nak hiánya miatt már 1902. január l ón kénytelenek voltunk a további előadást megszüntetve iskolánkat becsukni,

Next

/
Thumbnails
Contents