Telekkönyv, 1901 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1901 / 1-2. szám

2 A glogováczi eset Glogovácz község jegyzője a következő esetet közölte velünk. R. J. glogováczi lakos elhalván, a hagyatékához tartozott világosi szöllőt az aradi kir. járásbiróság örökösének, R. Anná­nak adta át, megkeresvén a világosi kir. járásbíróságot, mint tlkvi hatóságot, a világosi szöllőre R. Anna glogováczi lakos örökös javára a tulajdonjognak s egyszersmind a kir. kincstár javára 45 frt örökösödési illeték erejéig a zálogjognak bekebebelezése végett. A világosi kir. járásbiróság, mint tlkvi hatóság a megkere­sést teljesítette, de elmulasztotta a telekkönyvben egyszersmind azt is bejegyezni, hogy R. Anna glogováczi lakos. R. Anna a világosi szöllejére bekebelezett 45 frt örökösö­dési illetéket ki nem fizette, mert soha erre nézve felszólítást vagy megintést nem kapott. Evek hosszú során át birta és hasz­nálta R. Anna glogováczi lakos világosi szöllejét békésen és háboritlanul, míg egyszer csak a mult évben arra a szomorú valóra ébredett, hogy bíróilag kimozdították őt annak birtoká­ból s egy árverési vevőt helyeztek abba be. R. Anna ámult-bámult. Sehogy sem tudta elhinni, hogy őt kilökték. Föllázadt minden csepp vére §s kétségbeesve átkozó­dott. Miféle törvény, miféle jog és miféle igazság ez — így kiál­tott fel — amely mellett lehetséges, hogy engemet, aki soha még csak fizetési meghagyást sem kaptam, aki soha semmiféle végrehajtási végzést vagy árverési hirdetményt kezemhez nem vettem, a kir. kincstár szöllőmből kitétet és azt más embernek adatja át?! Hiszen nekem — szólt tovább zokogva — sejtel­mem sem volt arról, hogy ellenem a kir. kincstár végrehajtást vezet és hogy világosi szöllőmre birói árverést kért! R. Anna glogováczi lakos szomorú esete így történt. A kir. kincstár a világosi szöllőre bekebelezett 45 frt örö­kösödési illeték behajtása végett R. Anna világosi lakos ellen fordult és vezetett végrehajtást, aki Világoson ismeretlen lévén, képviseletére ügygondnok lett kirendelve. Az ügygondnok tahin nem tudakozódott, nem nyomozott képviseltje iránt s a tlkvi be­jegyzési iratokat bizonyosan be nem tekintette; mert különben a tulajdonjogi és zálogjogi bejegyzések alapjául szolgált hagyaték­átadó végzésből mindjárt megtudhatta volna azt, hogy R. Anna nem ismeretlen, hanem glogováczi lakos s ezt a körülményt a biróságnak azonnal bejelentette volna s ez a helyes kézbesítés iránt azonnal intézkedett volna. Ámde ez nem történt. Minden végzést — a glogováczi községi jegyző szerint mintegy 15—20 darabot — az ügygondnok, vagy mint az említett községi jegyző mondja, az ügygondnokok vettek kézhez. A vége az lett, hogy a szöllőt 1894-ik évben elárverezték. Ez a szöllő ekkor csekély értékű volt; mert a phylloxera által el lévén pusztítva, parlagon hevert. A birói árverésen 26 frtért kelt el. Az árverés jogerőre emelkedése után a vevőnek bíróilag átadatott — nem R. Anna

Next

/
Thumbnails
Contents