Társadalomtudomány, 1944 (24. évfolyam, 1-3. szám)

1944 / 1-3. szám

KÖNYVISMERTETÉSEK: HELLER FARKAS: A közgazdaság elméleti története. Abay Gyula ... 146 NIEMEYERG.: Law without force. Szabó József — 150 GOLDSCHMIDT H. L.: Der Nihilismus. H. J. ~ — 156 NEUBAUER GYULA: A világgazdaság válaszúton, ifj. Boér Elek ... 159 HAMVAS BÉLA: A láthatatlan történet S. G _... - - 164 BISZTRAY GYULA: Iró és nemzet. Sz. Gy 166 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE - _ 170 A TÁRSULAT ÉLETE... _ - 171 A folyóirat következő száma 1944 őszén jelenik meg. TÁRSADALOMTUDOMÁNY A MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRSULAT FOLYÓIRATA Szerkesztik: SZOMBATFALVY GYÖRGY és TRÓCSÁNYI GYÖRGY. Szerkesztőség: Budapest, V., Sziget-utca 40. Telefonszám: 121-839. Kéziratok, ismertetésre szánt könyvek, cserepéldányok, folyóiratok ide küldendők. Kiadóhivatal: Budapest, IX., Angyal-utca 9. III/2. Telefon: 130-234. A kiadóhivatal vezetője, egyben a Társulat pénztárnoka dr. ÁFRA NAGY JÁNOS, akihez az előfizetési díjak, tagsági díjak, megrendelések, felszólalások, hirdetések küldendők. Főtitkár: dr. HEGEDŰS JÓZSEF Budapest, VI., Szondy-utca 95. Telefon: 329—832, akihez a tagfelvételi kérelmek, valamint az egyesü­let tudományos működése körébe tartozó levelek küldendők. A TÁRSADALOMTUDOMÁNY előfizetési díja: évi 20 pengő. Megjelenik évente négyszer. A Magyar Társadalomtudományi Társulat tagjai az évi 10 pengős tagsági díj fejében kapják a folyóiratot. A Magyar Társadalomtudományi Társulat postatakp. csekkszámlájának száma: 24. 077.

Next

/
Thumbnails
Contents