Társadalomtudomány, 1923 (3. évfolyam, 1-4. szám)

1923 / 1-4. szám - A szociáldemokrácia az új Ausztriában

A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA AZ ÚJ AUSZTRIÁBAN. \z entente-államok részéről a világ-háború idejében életbe­/-\ léptetett gazdasági intézkedések sehol a középenrópai álla­mokban nem okoztak olyan nélkülözést és nyomorúságot, mint Ausztriában, illetőleg annak alpesi tartományaiban és legfő­képen fővárosában, Bécsben. Sehol sem volt az élelmezési adag minden tekintetben oly szűkösen megszabva és sehol sem volt a hatóságilag megállapított élelmiszermennyiség oly kevéssé bizto­sítva, mint itten, hol a készletek hiánya miatt előfordult az is, hogy a szűkreszabott és rendes viszonyok közt csak állati táplá­lékra felhasznált őrleményekből készült kenyéradagot máról-hol­napra felére kellett leszállítni és a hatósági élelmezési jegyek nem kerültek beváltásra. A nagyfokú éhséget annál inkább érezhette a lakosság, mert Bécs azelőtt mindig a legjobban ellátott városok közé tartozott, piacának nagyfokú felvevőképessége a legjobb árúkat biztosította neki a monarchia agrár-országaiból. Az átlag bécsi, s itt nemcsak a polgári elemre gondolok, táplálkozásában a háború előtt kétségtelenül nagyobb igényeket elégített és elégít­hetett ki, mint bármely más németországi nagyváros lakója — ha összehasonlításul egy par excellence agrárország lakóit, mint Ma­gyarországéit nem is vehetjük. Annál fokozottabb mértékben kel­lett tehát Bécs és az osztrák ipari vidékek lakóinak a háborúval járó sanyarúságot érezni. A közélelmezés állapota a lakosság nagy részénél jóval előbb kívánatossá tette a háború befejezését, mint a katasztrófa, a frontok összeomlása bekövetkezett. Az átala­kulás Ausztriában, mely a monarchia fennállásából mégis min­dig a legnagyobb előnyöket húzta, minden nagyobb forradalmi mozgalom nélkül, szinte magától ment végbe. A „császárváros" észrevétlenül lett túlnyomórészben köztársasági érzelművé, de lakosságára azután is nagy nélkülözések vártak. A Habsburg-biro­dalom összeomlásával Bécsnek és a Bécs körüli ipari vidékeknek eddigi természetes beszerzési forrásai bedugultak. A 6 millió lakosra megcsonkított új-Ausztria fogyasztása túlnyomórészben behozatalra szorult. Az új szomszédállamok pedig mind szigo­rúbban zárták el határaikat, sőt az állami hatalom tekintélyének

Next

/
Thumbnails
Contents