Politikai hetilap, 1865 (1. évfolyam, 1-26. szám)

1865 / 1. szám

4 magyarázhatja magának, ha el nem felejtette, hogy az itteni püspök Á gymnasiumban a vizsgák szép eredményt mutattak föl , de az egyházlátogatók ez alkalommal aligha nem vették észre egy oly szel­lem gyenge suhogását, mely ha erösebb lengéssé válnék, bizonyára lehűtené nemcsak a kerület, de legközelebb magának a városnak is gyámolító rokonszenvét ez iskola irányában. Szolgáljon e néhány tény annak bizonyságára, hogyha az egy­ház-látogató superintendens e völgyzugokban talál is itt-ott ellenséges elemekre, ezek csakis egyes zugokra fognak szorítkozni, csak igazság és türelmesség gyökerezzék meg lelkünkben, csak erély és ildom kar­öltve vezéreljék lépteinket. Bécsi levelek. Bécs, jimhiB, 30. Valami tizennyolcz évvel ezelőtt Bécsbe vetődvén, nem keveset csudálkoztam, midőn ittuton útfélen ugyanazon ado­mákkal találkoztam, melyek minálunk is forgalomban vol­tak, csak azon kis különbséggel, hogy, a hol mi „svábokat" mondtunk, az itteniek „magyarokat" mondtak. A „regnum unumet indivisibile" kétfélének mindegyike, a mi bolondot, bárgyút kigondolni képes volt, kárörvendő önelégültséggel ráfogta a másikra. Ugy éltünk mi egymás mellett, mint a két szomszéd kalapgyártó Freytag „Elveszett kéziratában; kitértünk egymás elől, a mennyire csak lehetett; midőn pe­dig nem lehetett és az érintkezés mellőzhetlenné lőn, kicsi­nyeltük, gúnyoltuk, lenéztük egymást. A közös érdeknek, közös érzületnek, legalább a túlnyomó többségnél, semmi nyoma nem volt. Az „atyai" kormány e mellett igen jól érezte magát; a közbenső vámsorompó nem csak kereske­delmi , lianem politikai korlát is volt ; a Lajta melléke nem csak vízválasztót képezett, hanem népválasztót is Nevezetes, hogy 1848 után merőben ellenkező ut ugyanazon czél felé vezetett; Metternich kormánya, mely a birodalom Ret lelet mesterségesen tavuuua ci vgfuu&vwx, . x*o«i,_"b-rtr­mány, mely e részeket mesterségesen össze akarta forrasz­tani, ugyauazon eredményt szülte, azaz a birodalom népeit elidegenité egymástól, sőt Bach alatt a siker még teljesebb volt. Hogy is ne! Az ember akkor vágyódik leginkább a szabadságra, a mikor be van zárva, és nincs alkalmasabb eszköz az együvé tnrtoiás érzetének megsemmisítésére, mint az együvé kényszerítés. Szerencsére a-kor iránya hatalmasabb nem csak az em­berek akaratánál, hanem még hibáiknál is; heves durranás közben robbantá szét e hatalmas szellem 1848-ban a mester­séges eltávolítás, 1859-ben a mesterséges összeforrasztás rendszerét; az éveken át egymástól elidegenitett népek együttes erőmegfeszitéssel semmisíték meg 1848 ban az el­különítő, 1859-ben a központosító absolutismust. Négy év előtt kísérlet tétetett az együvé kényszerítés rendszerét, más diszitvények mellett és más szereplőkkel újból szinre hozni, de e kísérlet — hála az égnek erőszakos megrázkódás, bár nem lassan dúló károk nélkül — mint kivihetlen abba ha­gyatott és a birodalom sorsa most uj válponton áll. A két fél helyzete közti összefüggés azonban itt is érezhető lőn. Miként Schmerting hivatalba lépte maga után vonta az „ ok­tóberi" férfiak kiválását, ugy Éajláth György kanczellárrá kineveztetése a Schmerling minisztérium fenállását tette le­hetlenné. E kölcsönös hatás pedig nem csak a személyek változásában nyilvánul, hanem azon mély benyomásban is, melyet e változások a birodalom nyugati felében tettek és mely lényegesen különbözteti meg a mai kort attól, a midőn az örökös tartományok lakójának legkisebb gondja is na­gyobb volt annál, hogy vájjon ki a magyar kormány feje? Ne kicsinyeljük e benyomás fontosságát hazánk sor­sára nézve is. Bécs nem csak földiratilag, hanem szellemi­leg is közelebb áll a nyugathoz, mint Magyarország, és ez idő szerint nincs ország, melynek helyzetére az európai közvélemény nagy hatással ne volna. E közvélemény pe­dig hazánk ügyeiről rendesen nem első kézből szokta ma­gát informáltatni és 1861-ben is a nagy juris processus-t, ámbár a ioff a mi részünkön volt, csak azért vesztettük el, mert elleneinknek sikerült azon meggyőződést terjeszteni TTWópában, mintha saját követeléseink az osztrák biroda­lom fenállásával és szabadelvű' fejlődésével megférhetlenek volnának. E pillanatban ránk nézve a dolog nem áll oly kedve­mire nézve valamennyien egyetértünk. Ma az adó nagyságához még valami jött, mire nézve egyetértünk, & az azon legfelsőbb határozat helyeslése, melylyel a bécsi miniszterek lemondása elfogadtatott. S Ön bátran ezt is, mint a közvélemény nyilatkozatát jegyezheti fel. Miután régtől fogva tudtuk, hogy a nagy patiens ily krisis nélkül nem épülhet ki, nagy megnyugvásunkra szolgál, hogy az végre bekö­vetkezett, s ámbár falusi ember létünkre aminister candidatusok sorát ismerni szerencsénk nincs, s így azokra nézve a kik bejönnek még nincs ítéletünk, azokra nézve, a kik mennek, tisztában vagyunk, 8 bátran elmondhatom, hogy ez egyszer e ministeriurn lépéseit legalább nálunk általános helyeslés követi. %" Mi vár ezután reánk, az iránt a vélemények ismét eltérnek, s conservativ szomszédom, ki az uj cancellár kinevezése után már az Ígé­ret földjén látja magát, eddig senkit sem győzhetett meg nézetéről, hogy tulajdonkép már nincs is hátra semmi, mit józanon kívánnunk lehetne. De örülünk, hogy legalább a kezdéshez hozzá fogtak, hogy oly embert látunk a kormánypolczon, kivel talán nem egyezünk meg sok nézetben, de kivel megegyezünk a tiszteletben, melylyel minden jóra­való magyar a törvény iránt viseltetik. — S miután a minister nem fogja többé mondani, hogy várhatunk, épen azért csak most kezdünk várni. Talán még ismét írok, többet hallunk, s tisztábban ítélhetünk a történtekről, s akkor majd én is többet irhatok. Az Aurora-kő r. 1823—1830. (Irodalomtörténeti raj z.) Kisfaludyhoz sokan jártak ifjú és idős írók. De az ugy nevezett Aurorakört csak Vörösmarty, Bajza, Toldy, Zádor és Helmeczy alkot­ták. Volt a körnek két németje is, mint Bajza megjegyzé tréfásan, Pa­ziazzi Mihály és Tretter György (később Járy), amaz egy oláhországi nemes ifjú, ki Magyarországba telepedett, egy pár bécsi és pesti né­met lap dolgozótársa, emez egy pesti születésű szintén fiatal német iró. Mindketten nagyon tisztelték Kisfaludyt s örömest foglalkoztak a ma­gyar szebb költemények német fordításával. Ez ifjú irók sokszor gyűltek össze Kisfaludy szállásán. A szíves házi gazda, a pipadal költője, elő­ször is pipával kínálta meg őket, aztán szünet nélkül folyt a beszéd, leginkább irodalmi dolgokról. Kisfaludy volt a legidösb köztök, kivéve a vele egy vivásu Helmeczy t. Az ifjabbak közül senki sem tegezte Kis­faludyt, sőt egymást sem mindenik. Vörösmarty Toldyval és Bajzával csak 1830 körül kezdett tegeződni. Kisfaludy mint hiresb iró, tapasz­taltabb ember nagy tekintélyben állott elöttök. Egész életében egyetlen kritikát sem írt ugyan, bár folyvást készült hozzá, de barátai körében szeretett elmélkedni Goethéről, Sliakspeareröl, a romantikáról s hallatta ítéletét mindenről, a mi a magyar irodalomban megjelent. E kis kör egymásra hatva fokozta saját hatását az irodalomra. Az Aurora dol­gozni kényszerité őket, a közönség tapsai ösztönzék, barátságuk egy­mást mivelte. Kisfaludy sarkalta barátait, hogy az Aurorába kisebb müveik legjavát adják. De midőn a szerkesztési idő közeledett, senki sem volt készen, maga a szerkesztő legkevésbbé, ki örömestebb fes­tett, olvasott vagy nagyobb drámai müveinek terveibe mélyedt, mintsem zsebkönyve számára kisebb müveket dolgozzék. Ekkor aztán össze­szedte magát az egész kör s megírta a mi eddig csak eszmében élt lel­kében vagy töredékben hevert íróasztalán. Ily kényszerűségben irta Vörösmarty Egert, Teleki József gróf történelmi rajza után, a mely mellé még oda adta neki Kisfaludy Fessler munkáit. így irt néhány költe­ményt az Auróra képeihez, melyek rajzát Kisfaludy készítette. Lyrai költemény, eposz, dráma mindig csak kikerült valahogy, de beszélyek dolgában néha annyira megszorultak, hogy Paziazzinak vagy Tretter- <í nek kellett írni német beszélyt, melyet aztán lefordítva mint magya* * eredetit adtak ki. Tárgyakat szolgáltattak egymásnak, sőt ugyanegy egy tárgyról irt költeménynyel is versenyeztek egymással. így irta Vörö s­marty Cserhalmát Kisfaludy figyelmeztetésére, igy versenyeztek egy­mással a Bánkódó Férjben, igy írtak ketten Ilosvay Toldiáról két külön­böző fajú költeményt. Felolvasták egymásnak müveiket és megbírálták. Azonban Kisfaludy müveiről vele szemben tartózkodva mertek szó­lani, mert a mint Bajza írja egyik levelében Toldynak, az ócsárlás hamar kedvét szegte. A bíráló megjegyzésekből vita keletkezett, melyben nagy szerepet játszott a nyelv, verselés, a különböző, ki­vált a modern műfajok elmélete, a nemzeti és romantikái elem. A nyelvészeti vitákban Helmeczy vitte a főszerepet. Ő volt a legter­mékenyebb s legmerészebb szócsináló, kitől Kisfaludy nemcsak nyelv-

Next

/
Thumbnails
Contents