Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője, 1914 (5. évfolyam, 30-41. szám)

1914 / 30. szám

278 A bírógyűlések (Richtertag) jelentőségéről. A «Mitteilungen der Vereinigung der öster. Richter» czímű köz­lönyben : a bírógyűlések (Richtertag) jelentőségéről dr. Engel Frigyes egyebek közt ezeket írja: «Minden külső fényen és pompán felül van azon jelenség, mely világító csillagként a két utóbbi birógyűlésen (t. i. a ((berlini német és nápolyi olasz gyűlésen) kitűnt. Ezt ki lehet fejezni ezek­kel a szavakkal: A régi bizalmatlanság, melylyel tíjabbi időben a bírákkal szemben mindenütt viseltettek és mely rozsdaként az igaz­ságügyi gépezetnek kerekeit tönkre akarta tenni, megszűnt. A külsőleg és belsőleg független, megerősödött, önálló, nagy felelőségének tudatával biró bírói karban nem látnak többé semmi veszélyt az igazságszol­gáltatásra nézve, hanem ellenkezőleg egy jó igazságszolgáltatásnak előfeltételét és biztosítékát. A két bírógyűlésnek ez az eléggé meg nem becsülhető eredménye. A német birodalom igazságügyi állam­titkára a német gyűlésen ezt mondta: A birodalmi vezetőség és kormány csak örömmel üdvözölheti azt, hogy a német bírói egye­sülésben a jogászgyűlés és ügyvédgyűlés mellé még egy közeg he­lyeztetett, mely kész őt (a kormányt) az igazságügyi torvényhozás nehéz feladatában támogatni)). Felhívás az egyesület valamennyi tagjához. A pénzintézetek évenkint közczélokra bizonyos összeget szavaz­nak meg. Felhívjuk valamennyi tagtársunkat, hogy ama pénzintéze­teknél, melyeknél személyi összeköttetéseik vannak, közbenjárni és kieszközölni szíveskedjenek, hogy a közczélokra megszavazott össze­gek felosztása alkalmával a részesítendők jegyzékébe egyesülelünk internátusát is iktassák be. Az építkezési kölcsönök törlesztése, valamint az egyre emel­kedő drágaság akkora terhet ró egyesületünkre, hogy még mindig nem vagyunk képesek a tartási díjakat oly alacsonyra szabni, mint azt a vidéki bírótársaink elbírhatnák. Természetesen ez alkalommal is hangsúlyozzuk mindama szem­pontok megóvását, melyekkel hivatali állásunknak tartozunk. Dr. Elsner Leó. Mint az osztrák bírák hivatalos közlönyéből értesülünk, Elxiier Leó dr., az osztrák bírói egyesület volt elnöke tanácselnökké nevez­tetett ki. Mély rokonszenvvel üdvözöljük mi is Elsner dr. kitüntetését. Elsner dr. úgyis mint bíró, úgyis mint a bírói egyesület elnöke hervadhatatlan érdemeket szerzett magának. Hangverseny internálasunkban. Egyesületünk által létesített internátusban 1913 november hó 29-én lett az internátus növendékei által rendezett első nyilvános hangverseny megtartva. A hangversenyt nagyszámú előkelő közön­ség, melynek soraiban olt voltak biráink és ügyészeink családjukkal együtt, hallgatta végig. Ezután a közönség tánezra perdült és egé­szen a hajnali órákig a legjobb hangulatban volt együtt, A hangverseny programmja a következő volt: 1. (s.A sellők. Svéd népdal. Előadja a kollégium énekkara. -2. Megnyíló beszéd. Mondja Dr. Szörényi József kollégiumi igazgató úr. 3. Alkalmi beszéd. Tartja Ujjady Árpád IV. é. joghallgató úr. 4. a) D'ambrosio: aCansonettet>. b) Burmester-Dussek: <s.Menuetlet>. Hegedűn előadja Lakatos István 1. é. műegyetemi halig, úr, zongo­rán kíséri Kún István I. é. orvostanhallgató úr. 5. Óda. Irta és felolvassa Fóris László I. é. ker. akadémiai halig. úr. 6. Mosz­kowski: iSpanyol tánezoho, négykezes. Zongorán előadják Pén­tek Béla I. é. műegyetemi halig, úr és Fischer Pál VI. é. orvos­tanhallg. úr. 7. Baka-Baitz Irma: aNyár múlásán*. Előadja a kol­légium zenekara. 8. <L Petőfi-dalok*. Ének-kettős. Előadják Micha­lovitz Lajos és Piacsek Ferenc II. é. joghallg. urak, zongorán kí­séri Fricdner Béla I. é. műegyetemi halig. úr. 9. «A krakéler*, monológ. Irta Ábrányi Emil, Előadja Molnár Miklós I. é. joghallg. úr. 10. ((Gaitdeamus igitur. Zongorakísérettel előadja a kollégium énekkara. Az új bírói és ügyvédi egységes vizsga. Az egységes igazságügyi vizsga kérdésében benyújtott azon elő­terjesztésünket, a melynek folytán a törvényjavaslatba felvett az a megszorító rendelkezés, hogy a birói gyakorlat alapján ügyvédi vizsgára bocsátolt Ítélőbíró vagy ügyész, az ügyvédi vizsga sikeres letételétől számítolt 2 éven belül nincs jogosítva az ügyvédi gya­korlatot annak a bíróságnak a területén folytatni, a melynél mint biró vagy ügyész működött, — töröltetett, az alábbiakban közöljük : Nagyméltóságú Miniszter Űri Több ízben volt alkalmunk rámutatni annak a szükségességére, hogy a birói és ügyvédi qualificatio közli különbség eltörültessék. Rámutattunk ezzel arra az anomáliára is, a rnely előáll a különbség fenntartásával Nagyméltóságod ez aggályainkat honorálta is és az egységes qualificatio szükségességét elismerte, a midőn az egységes birói és ügyvédi vizsga tárgyában készült törvényjavaslat tervezetét elkészít­tetvén, azt a legújabban tárgyalás alá is vette. Ezúttal Nagyméllóságod figyelmét a törvényjavaslat egy, a birói kart mélyen érintő hiányára kívánjuk ismételten felhívni és e hiány pótlásának szükségességére indokainkat röviden előadni. A törvényjavaslat nem vette fel azt az általunk több ízben kért rendelkezést, hogy a nem az egységes vizsga által képesített bíró öt, esetleg tízévi gyakorlat után külön vizsga nélkül ügyvédi gyakor­latra képesítettnek mondassék ki. Nagyméltóságod előtt nem kell ismételten hangsulyoztatnunk azt a súlyos sérelmet, mely a birói kart eddig úgyszólván meg­bélyegezte azzal, hogy a birói képesítéshez szükséges birói gyakor­lati vizsgát kisebb értékűnek nyilvánítja annál, melyet az ügyvédi hivatás tényezői az ügyvédi vizsga letételével kimutatni larioznak és a mely azt a képtelen helyzetet teremtette, hogy az Ítélkezésre jogosított ítélőbíró az ügyvédi gyakorlatra csak úgy lesz jogosítva, ha egy hosszabb időre terjedő birói gyakorlat után leteszi az ügy­védi vizsgát. A midőn Nagyméltóságod a qualiGcatio egységesítését a jövőre nézve szükségesnek deklarálja, azt hiszszük, jogsai kívánjuk annak elismerését is, hogy a múltban szerzett hosszabb birói gyakorlat legalább is oly méltatásban részesüljön, mint a kiegészítő vizsga letétele. Mert hiszen az egységes vizsga szükségességének elis­merésével a bírói és ügyvédi hivatás egyenrangúságát iktatjuk törvénybe, ennek az egyenrangúságnak nem szabad, hogy akadálya fennmaradjon — habár csak átmenetileg is — bármely rövid időn át. A biró a vitás kérdés felett ítéletet hoz. Két jogtudós terjeszti a biró elé a kérdést. Az ész és tudás, a gondolkodás és logika min­den fegyverével vitatja mindegyik a maga igazát. Milyen erővel, milyen tudással, milyen óriási gyakorlattal kell annak rendelkeznie, a ki az így eléje terjesztett kérdést megoldja. És eddig eltűrtük azt a képtelen, azt a lehetetlen állapotot, hogy a bíróban nem láttuk a tudás, a képzettség és gyakorlatnak azt a fokát, a mely őt a jogszolgáltatás bármely ágára képesíthetné. A bírói állás tekintélye, autoritása mondhatnók méltósága csorbát szenved, ha — bár rövid időn át — továbbra is azzal stigmatizáljuk a birói vizsgát, különösen pedig a birói gyakorlatot, hogy az nem a legmagasabb képesítési nyujija, a melyet a jog­szolgáltatás gyakorlati (erén az egyén elérhet. És határozottan inconvenientiákra is vezet az az állapot, hogy bizonyos időtől kezdve az egyenrangúság deklaráltassék, a múltra vonatkozólag azonban a különbség fennlartassék. Nincs helye az egy hivatást "teljesítő, egy pályán levők közölt az ilyen különbség erőszakos fenntartásának. Az egységes vizsga és az egyenrangúság törvénybeiktatásával csak átmeneti az az állapot, hogy a birói vizsga nem képesít az ügyvédi gyakorlatra. Az ilyen, aránylag rövid átmenetben az egyen­rangúság elismerése sokkal kisebb veszel) t rejt, mint a mennyi in­convenientiára vezet a társadalom, sőt az állam szempontjából annak a különbségnek fenntartása, a mely a legmagasabb képesítést, a leg­nagyobb lelkierőt és a legkiválóbb tulajdonságot igén) lő birói pályái meghagyta abban az inferioritásában,' a meíyet egv szerencsétlen ötlet teremteti, és pedig meghagyja akkor, a mikor az 1891. évi

Next

/
Thumbnails
Contents