Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője, 1914 (5. évfolyam, 30-41. szám)

1914 / 30. szám

IV. évfolyam. Budapest, 1913 deczember 30. 30—31. szám. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI ÉS ÜGYÉSZI EGYESÜLET FELELŐS SZERKESZTŐ TTlTíiT^iT f\ O T\ i ^ T í\ TT^ KIADÓTULAJDONOS DrL^lLMjLroN UlVAlALUö EltlESUOJE «ORS^^I?ÜGVÉSZ' Szerkesztőség: L Ráth György-u. 20. sz. ! , Előfizetési dij: Egész évre 4 korona. Kiadóhivatal: ív. Egyetem-utcza 4. sz. Megjelen evenkint legalább hatszor. ^ egyeBÜlet tagjainak iDgyen jár. Külföldi birói nagygyűlések. I. Az osztrák birák egyesülete 1913 deczember 7-én ta/íotla Wienben nagygyűléséi. Ez alkalommal egyesületünk táviratilag üdvö­zölte az osztrák collégákat. II. Az olasz birák egyesülete 1913 szeptember 18 tői 22-ig Nápolyban tartotta nagygyűlését, a melyen az összes külföldi birói egyesületek kiküldöttek által képviseltették magukat. A gyűlést az olasz igazságügyminiszter (Fmochiario-Aprile) meleg szavú sürgöny­nyel üdvözölte és magát Cosenza titkos tanácsos, nápolyi semmitő­széki elnökkel képviseltette. III. Az osztrák birák tiroli osztálya (Innsbruck, Trient, Bozen) 1913 októbar 12-én Sterzingben népes közgyűlést tartott. IV. A német birák 1913 szeptember 12 én és 13-án tartották népes gyűlésüket (Richtertag) Berlinben. Ugyancsak Berlinben tar­tottak a bajor birák is (Bayerischer Richterverein) közgyűlést. A Deutscher Richtertag-on dr. Leeb Landgerichtsrat (Augs­burg) elnökölt. A német birógyűlés tiszteletére a gyűlésen meg­jelentek: a biroJalmi kormány nevében dr. Lisco államtitkár, való­ságos titkos tanácsos, a birodalmi igazságügyminiszter nevében Del­brück geheimer Oberregierungsrat, a porosz igazságügyminiszter nevében dr. Mügel államtitkár, továbbá líéinrolh Kammergenchts­prhsident, Sitpper Generalstaalsanwalt, dr. Ripp egyetemi tanár, tilkos igazságügyi tanácsos, a jogi egyetem dékánja, Dove titkos igazságügyi tanácsos a Handelskammer zu Berlin képviseletében, dr. Rattenau a «Recht und Wrrtschafb) képviseletében és így tovább. A most felsorolt, megjelent előkelőségek a legmelegebb han­gon hosszas beszédben üdvözöltek a német birógyűlésen egybegyűlt birákat különösen hangsúlyozva ezen birói gyűléseknek igazságügyi politikai jelentőségét. A gyűlésen a német birodalom minden részéből több száz biró vett részt. A napirendre két kérdés volt kitűzve: 1. Hogyan lehetne a nép által a polgári perrendtartás ellen jogosan emelt panaszokon segíteni. (Előadó: dr. Lobé Reichs­gerichtsrat, Leipzig.) 2. A biró és a büntettmeggátlás az új büntetőjogban. (Előadó : dr. Max Rumpf Landrichter, Mannheim.) Mind a két kérdést nagy érdeklődés közepette számos felszóla­lás keretében tárgyalták.* A Richterlag a következő határozatokat hozta: Az első kérdésben: A Richtertag elismeri, hogy a nép panaszai a polgári perrend­tartás tekintetében alaposak és jogosak; ezért a peres eljárás bizo­nyos fokú átalakítása szükséges. Ezen czél elérése szempontjából kívánatos: 1. a peres ügyeknek a perenkívüli ügyektől való szigorú el­választása és ez utóbbiak részére a gyors, olcsó és egyszerű fize­tési meghagyásos eljárást (Mahnverfahren) kötelezővé tenni; 2. a perek elkerülését előmozdító előzetes eljárások kiépí­tendők ; 3. a törvényszék előtti eljárásban bizonyos esetekben egy, az egyes biró által vezetett előzetes eljárás (Vorverlahren) abból a cél­* A Deutscher Richtertag részletes tárgyalásai a Deutsche Richterzeitung 1913 okt. (Nr. 17) és 1913 okt. IS-i (Nr. 18) számában találhatók. ból, hogy az ügy a nyilvános tárgyalásra a birói collegium elé job­ban előkészítve jusson; 4. hogy az esküt a felek eskü alatti kihallgatása pótolja. A második kérdésben: mint általános elveket: 1. a büntettmeggátlás csak akkor lehet eredményes, ha az önálló és öntudatos bírónak ruganyos és a kor követelményeinek meg­felelő büntetőtörvény áll rendelkezésére; 2. ha a törvény bízik a bíróban, úgy ennek, úgy a tény- mint a jogkérdésben teljesen azonos hatáskört kell biztosítani; 3. a jövendő büntetőtörvényeknek az individualisszabadságot fokozottabb mértékben kell biztosítani, de egyúttal nagyobb gondot kell arra fordítani, hogy az államérdek, a minden büntettéssel szem­ben hatásosan alkalmazandó büntetőgondozás daczára sérelmet ne szenvedjen. Felhívás a perselyek visszaküldésére. Az igazgatóság többszöri levélnem felhívása daczára még mindig vannak osztályok, a melyek a részükre gyűjtés végett megküldött perselyeket központi irodánkba nem küldötték be, sem a beküldés akadályáról jelentést nem teltek. Felhívjuk tehát ez úton utoljára a késedelmes osztályokat, hogy vagy a perselyeket kiürítés végett haladék nélkül igazgatóságunknak (I. Ráth-György utcza 20) küldjék vissza; vagy a mennyiben a gyűjtés eddig eredményre nem vezetett, ezt a körülményt jelentsék, a gyűjtést pedig kezdjék meg. Ha ezen felhívásnak a kellő eredménye nem lenne, az igaz­gatóság kényszerülve lesz arra a sajnálatos eljárásra, hogy a per­selyeket azoktól, a kiknek nevére azokat elküldötte, bírói -jogsegély igénybevételével követelje vissza. Továbbképzéseink. a) Budapesten. Egyesületünk és az Ügyvédi kör által együttesen rendezett továbbképző tanfolyam immár véget ért. Örömmel tekintünk végig azokon a magas színvonalon álló előadásokon, melyek a felolvasások során hallhatók voltak és megelégedéssel konstatáljuk, hogy az elő­adások iránt úgy a birói és ügyeszi, mint az ügyvédi kar megfelelő érdeklődést tanúsított. Reméljük az előadásokból levonható tanulsá­gok buzdítani lógják tagjainkat arra, hogy a továbbképzés eszméje iránt továbbra is hathatós érdeklődést tanúsítsanak. Az előadások szövege Hivatalos Értesítőnkben a rendelkezé­sünkre álló hely korlátai között közölve lesz. A közlést már mai számunkban megkezdjük. b) Vidéken. A kecskeméti osztály 1913 szept. 17-én az ottani gyümölcs­conservgyárat megszemlélte és ott a tagok a mindenre kiterjedő ismertető előadáson felül még hasznos gyakorlati ismeretekhez is jutottak. Elhatározta az osztály, hogy a polgári perrendtartást ismer­tető előadásokat most már beszünteti, e helyett 1914 márczius 15-től kezdve heti 1—1 ülésben a polgári perrendtartást életbeléptető tör­vényt fogja ismertetni. Végül elhatározza az osztály, hogy Kecske­méten a jogakadémia, az ügyvédi kamara, és a városi tisztviselői kar közbejöltével önálló jog- és államtudományi továbbképző tan­folyamot szervez. A tanfolyam még ez évben megindulna. A szer­vezés eszközlésére két tagú bizottság küldetett ki.

Next

/
Thumbnails
Contents