Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője, 1913 (4. évfolyam, 26-29. szám)

1913 / 26. szám - A nyugdijtörvény

IV. évfolyam. Budapest, 1913 február 21. 26. szám. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI ÉS ÜGYÉSZI EGYESÜLET FELELŐS SZERKESZTŐ Dr. LÁNYI MÁRTON AZ EGYESÜLET TITKÁBA HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE KIADÓTULAJDONOS AZ ORSZ. BÍRÓI ÉS ÜGYÉSZI EGYESÜLET Szerkesztőség: I. Báth György-u. 20. sz. Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4, sz. Megjelen évenkint legalább hatszor. Előfizetési dij : Egész évre 4 korona. Az egyesület tagjainak ingyen jár. Igazgatósági ülés. Egyesületünk elnöke külön meghívó úlján egyesülelünk igaz­gatóságát 1913 márczius 2-ára d. e. 9 órakor internátusunkban levő helyiségünkben (1., Ráth György-u. 20.) tartandó ülésre össze­hívta. Kértük továbbá, mint specziális kari óhajt: 1. külön birói és ügyészi status megalkotását; 2. az ügyvédi gyakorlat teljes beszámítását: 3. a korhalár elértével a bíró vagy ügyész szükségszerű nyug­díjba helyezését; 4. végül hogy a bíró legyelmi úton fegyelmi büntetés gyanánt nyugdíjazható legyen. Birói vacsora. 1913. márczius 1-én este 8 órakor tartja a budapesti osztály rendes havi vacsoráját a Deli-féle étterem (Dunapart, bejárai a Wurm-utcza felől) külön termében. A vacsorát megelőzi a mosón) i-ulczai rendőrlaktanya és tolonczház megtekintése. Találkozás d. u. VaS órakor a Calvin-téri villamos megállónál. Tagjainkat úgy a vacsorára, mint a megtekintésre okvetlen elvárjuk. Tagdíjaink. Központi pénztárunk a vidéki osztálypénztáros urak közvetítése utján megkezdette az 1913. évi tagdíjak, valamint az esetleges hát­ralékos tagdíjak beszedését. Összes tagjainkat kérjük, hogy a tagdíjakat pontosan és lehető sürgősen fizessék be, mert nem akarunk élni az igazgatóságtól nyert ama lelhatalmazással, hogy a nemfizető mgok névsorát közzé­tegyük és így nyilvánosságra hozzuk. jf^ A nyugdíjtörvény. Egyesületünk régi és állandó törekvése nyert megvalósítást a nyugdíjtörvény megalkotásával, mely immár életbeléptelve lénye­gesen javította a birói kar nyugdíjának összegét a lakbér megfelelő beszámításával, továbbá tisztességes megélhetést biztosított az özve­gyek és árvák részére. Mindannyian ismerjük egyesületünk munkásságál, melyet a nyugdíjtörvény megalkotása érdekében kifejlett. Az' ismertetni tehát nem szükséges. Azt óhajtjuk csak megemlíleni, hogy egyesületünk a törvény országgyűlési tárgyalását megelőzően 1912 márczius 10-én külön előterjesztéssé; fordult a magyar királyi pénzügyminiszterhez, mely­ben kérte: 1. a nyugdíjjáruléknak kisebb százalékban'való megállapítását; 2. a szolgálali díj eltörlését; 3. azt, hogy a hivatalvesztésnek soha se legyen oly következ­ménye, hogy az állami alkalmazott, vagy nyugdíjas teljesen elve­szítse a végellátásra megszerzett igényeit; 4. hogy az özvegy temetési járulék gyanánt térje teljes javadal­mazásában 3 hónapon át meghagyassék; 5. hogy a már nyugdíjas alkalmazónak, árvák és özvegyek végellálását legalább annak az összegnek felével emeljék fel, a mely­lyel az gyarapodnék, ha a végellátás a javaslat lörvénynyé válta ide­jében következett volna be. Továbbképzéseink. A budapesti osztály úgy mint eddig, ezután is rendszeresen folytatta havonkénti megtekintéseit, melyek minden egyes alkalom­mal vacsorával voltak összekötve. Megtekintette az osztály a budapesti gázművek részvénytársa­ságnak gyártelepeit, a m. kir. Operaházat és felszereléseit, a buda­pesti közúti villamos vasút Pálfy-téri villamos áramtelepét, a Központi tejcsarnok szövetkezet Rotlenbiller-ulczai telepét. Az 1913 márczius 1-én délután fél 5 órakor pedig a Mosonyi-utczai rendőrlaktanyát és tolonezházat fogja megtekinteni. Minden megtekintésünk alkalmával az egyes intézmények vezetői részéről a legnagyobb fokú előzékenységgel találkoztunk, miért is nekik ez alkalomból újból őszinte köszönetet mondunk. A budapesti osztály ösztáli/ülesein foglalkozott a törvénykezési szünet és a bírósági ügyvitel kérdéseivek Legközelebbi ülésén pedig dr. Ladányi Béla járásbiró a birói rendtartás kérdéséről fog ismer­tető előadást tartani. A budapesti osztály a törvénykezési szünet kérdésében, mint­hogy ellentétes nézetek merüllek fel, érdemben nem döntöli, hanem a döntés elhalasztása mellett loglalt állást. A bírósági ügyvitel kérdésében dr. Réoay Bódog törvényszéki biró ismertelte a tervezetet, azokra a vonatkozásokra fektetvén a fősúlyt, a melyeket a bírósági belső szolgálat szempontjából kieme­lendőknek tartott, így legelső sorban is reámutatott az uj ügyviteli szabályok által teremtelt arra az előnyös helyzetre, mely szerint a kir. járásbíróságok perbirái ezentúl majd teljesen föl lesznek szaba­dítva a munkaerejüket eddig nem csekély mértékben igénybevevő, részben perelőkészítő, részben folyó munka (u. n. currentia) elintéző tevékenységtől. így majd működésük, tisztán és egészben, az érdem­beli (contradiktórius) tárgyalások szellemi vezetésére és ezen tár­gyalt ügyekben az Ítéletek meghozatalára fog szorítkozni. E részben tehát az a tényleges állapot fog beállani, a mely a művelt nyugat államaiban már kivétel nélkül fönnáll. A jogkereső nagyközönség szempontjából egyike a leglényege­sebbeknek az az újítás, hogy az uj szabályzat folytán meg fognak szűnni azok az állapotok, melyek az úgynevezett és közösmert: «tömegnapok» intézményével voltak eddig jobbára összekapcsolva. A jövőben — a tervezet intézkedéséhez képest — ezek a tömegnapi «felhívások», az egész bíróságot illetően, egy biró kezében lesznek összpontosítva az u. n. közös iroda ügykörével kapcsolatban. Ez a tömegnapi biró (többnyire a járásbíróság vezetője) az állnia, vagy hozza beosztott önálló jegyző által lefolytatott «íölhivás)) után, a tárgyaláson együtt jelenlévő peres feleket az ügy nyomban ki ­jelölt előadó-bírájához fogja utasítani (signálá&i rendszer), a ki, vagy kik bizonyos előre meghatározott ügyrendi csoportosításban, e végből már rendelkezésre lógnak állani s a kik a hozzájuk utalt ügyeket nyomban — érdemben — tárgyalni lógják. A bíróságok belső ügykezelése szempontjából az alábbi meg­említendő intézkedések fognak életbelépni. így a teleionon nyerhető értesítés az ügyek állása felől. Viszont a bíróság is felhívhatja rövid uton a feleket, bizonyos hiányok pótlására. Nagy könnyebbség ;i bírák számára az ítéletek írógépbe mondása. Előadásában előadó arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy az uj ügyviteli szabályok üdvös reformjai daczára sem fognak minden bajt és kezelési hibát egy csapással kiirtani. Be kell tehát várni a gyakorlati kipróbálást.

Next

/
Thumbnails
Contents