Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője, 1912 (3. évfolyam, 22-25. szám)

1912 / 22. szám - Adalékok a korhatár kérdéséhez a birói és ügyészi karban

206 készítése is kiváló gondját képezi a miniszter úrnak és hogy ezek a munkálatok, a melyeknek előkészítése már évtizedek óta folyik, belátható időn belül befejezést nyerhetnek-e. Nézetem szerint törekednünk kell a birói kar szellemi nívójá­nak és képzettségének fokozására, mert csak ez teheti képessé a birói kart, hogy az anyagi törvények hiányában a hézagos törvé­nyek alkalmazásánál az igazságot megtalálja és a kétségeket eloszt­lathassa. (Úgy van! a baloldalon.) E tekintetben mosl is az a véleményem, és ismét hangsúlyozni kívánom, a mit már az e'őző költségvetés tárgyalásának alkalmával is kiemeltem, hogy gyakorlati jogászoknak a birói karban leendő alkalmazása, a birói kárnak az ügyvédek sorából vett bírák által való felfrissítése kétségkívül jóté­kony hatást gyakorolna az igazságszolgáltatás menetére. Nagyon óhajtanám, hogyha a miniszter úr e tekintetben nemcsak elvileg helyesciné a felhozotlakat, hanem azokat gyakorlatilag meg is való­sítaná. (Helyeslés balfelől.) A birói kar szellemi nívójának (okozása tekintetéből elenged­hetetlen feltételnek tartom a magam részéről a jogi oktatásnak kor­szerű, megfelelő és gyakorlati szempontból kereszlülvilt reformját, valamint a minősítési törvényeknek is revízióját, a mi azonban, nézetem szerint, csak akkor lehetséges, hogyha leszámolunk az eddig már kétségtelenül hibásnak talált rendszerrel és hogyha e tekintetben gyakorlati szempontok által vezéreltetve, szerves egészé­ben létesítjük a reformot. (Úgy van! a baloldalon.) A birák és ügyvédek minősítésének egységesítése kérdésében nézetem szerint kétségtelenül jelentős lépést és haladást jelent az a szervezeti novella, a mely a legközelebbi jövőben — remélhető­leg — a képviselőház előtt fog tárgyaltaim. Én nagyon helyesnek tartom, hogy a bíró jelöltektől is épen úgy meg fogják kívánni a kötelező jogi doktorátust, mint az ügyvédjelöltektől; azt is nagyon helyesnek tartom, hogy a gyakoriali idő úgy az ügyvéd-, mint a birójelölteknél meghosszabbíttatik, hogy a gyakorlat szintén csak a jogtudori lok elérése után kezdődik és az öt évi gyakorlatból két év a vizsga letétele után lesz kitöltendő. Azonban nem tartom he­lyesnek, hogy a miniszter úr még mindig nem szakított a birói és ügyvédi minősítés közti különbségekkel. Nincs semmi elfogadható indoka annak, hogy a teljes gyakorlati és elméleti előképzettség mellett miért tartják fenn a küíön ügyvédi és a külön gyakorlati birói vizsgát. Ennek én a magam részéről semmi értelmét nem látom. (Helyeslés balfelől.) Azt is hiánynak tekintem, hogy nem mondatik ki kötelezően az, hogy a birójelöhek a gyakorlati idő egy részét ügyvédeknél és megfordítva, az ügyvédjelöltek a gyakorlati idő egy részét a bíró­ságnál töltsék. Nézetem szerint az volna a helyes, ha teljesen egy­séges alapra helyeztetnék a két vizsgálat s így egy egységes vizsga adná meg a kivánt képesítést. (Helyeslés balfelől.) T. képviselőház! Sajnos, még nagyon sok bajra reámutathat­nék az igazságszolgáltatás terén (Halljuk! Halljuk! balfelől.), azonban alig hiszem, hogy ez a kormány, a mely a maga főfelada­tának a véderőtörvény keresztülviteléi tekinti (Igaz! Ugy van! a hu/- és szélsőbaloldalon.), az adott viszonyok közt ezekkel az igaz­ságügyi bajokkal komolyabban és behatóbban foglalkozzék s azok orvoslására czélravezető lépéseket tegyen. Nem akarok tehát hosz­szasabban szólani ezekről a dolgokról, aktualitásánál fogva azonban mégis meg kell emlékeznem as igazságügyminiszter úrnak az új polgári perrendtartás életbeléptelésével kapcsolatos azon akcziójáról, a mely sikerülte esetén, meggyőződésem szerint, a közszabadságok egy ik lényeges biztosítékát, a bírói függetlenséget semmisítené meg. (Igaz! Úgy van! a bal- és szélsőbaloldalon.) Az erre vonatkozó javaslat törvényhozási tárgyalása előtt talán nem lenne helyes ebben a tekintetben részletes és beható vitát provokálni, mégis a magyar birói kar reputácziója érdekében ki kell emelnem, hogy mi sokkal érdemesebbnek tartjuk czl a birói testületet, mintsem hogy velük szemben a miniszter úr által terve­zett kivételes és rendkívüli eszközöket, hogy úgy mondjam, statá­riumot, indokoltnak tartanám. (Igaz! Úgy van! a bal- és szélső­baloldalon.) Különben is a mi a birói függetlenséget alkotmányos életünk és a közszabadság egyik lényeges biztosítékának tekintjük (Úgy van ! balfelől.), a meíyct könnyelműen és az állítólagos pillanatnyi szükség kedvéért lerombolni, a melyen rést ütni nem engedhetünk (Úgy van! balfelől.) és az egész birói kart a miniszter úr kényé­nek és kedvének kiszolgáltatni hajlandók nem lehetünk. (Élénk helyeslés a bal- és szélső bal oldalon.) Ha a birói karban vannak olyanok, a kik a változott viszonyok között magas tisztük ellátására képtelenek vagy alkalmatlanok, a létező törvények elegendő alapot es módot nyújtanak azoknak eltávolítására; tessék velük szemben a fennálló fegyelmi törvényeket a legszigorúbban alkalmazni. (He­lyeslés balfelől.) Az ellen azonban, hogy a jelenlegi titkos minő­sítési rendszer alapján a birák sorsa felett a miniszter úr kénye és kedve szerint intézkedhessek (Úgy van! Úgy van! a bal- és szélsőbaloldalon.) és dönthessen, részünkről a leghatározottabban tiltakozunk. (Élénk helyesles a bal- és szélsőbaloldalon.) Ráth Endre: T. ház! (Halljak! Halljak! a szélsőbal­oldalon.) A mikor pártom megbízásának eleget teszek a tekintetben, hogy az igazságügyi tárczára nézve álláspontunkat kifejtem, min­denekelőtt kijelentem, hogy túlságosan sok rózsát nem hinthe­tünk a t. igazságügyminiszter úr lábai elé. (Ugy van! a szélsőbal­oldalon.) A mit azonban leginkább rossz néven veszünk a tárcza jelen­legi képviselőjétől, az az, hogy hiányzik a t. miniszter úrban a bírósági személyzet iránt az a mérhetetlen, olthatatlan nagy rokon­szenv, a mely nem nyugszik addig, a míg kielégítésre nem viszi ügyeiket. A folytonos ígéretek az egész vonalon nem alkalmasak arra, hogy e tárcza bajait azokkal orvosolják. Nem alkalmasak arra, hogy az igazságügy különböző faktorait megnyugtassák, több mun­kára, jobb munkára lelkesítsék. Mindenesetre alkalmas azonban ez a szerep és magatartás arra, hogy a magas helyről vett ígéretekbe vetett hitet meglehetősen alacsony fokra szállítsák. (Ügy van! a szélsőbaloldalon.) Nem is törekedhetnek egyébre, mint arra, hogy a sokszor megbírált és helytelenített és ezúttal is helytelenített sta­tisztikának legalább a külső képe legyen meg, de természetes dolog: ha ezek a viszonyok tovább tartanak, félő, nogy igazi munka­kedvet hasztalanul keresünk. Mi ma az igazságügynek — hogy úgy mondjam — külső képe ? Legtöbbnyire — kevés kivétellel — rozoga, valósággal meg­szégyenítő házakban és odúkban, sőt, hogy a t. igazságügyminiszter úrnak a legutóbbi költségvetés tárgyalása alkalmával tartott beszé­déből idézzek, nem ritkán konyhákból átalakított helyiségekben, fojtó levegőben görnyed egy vagy több ember, az ú. n. biró vagy bíróság, az ú. n. magyar birói helyiségekben és vívja önmagával is lelki lusáját, hogy éhbérért az örök szegénységnek fogadalmával lelkében függetlenül és hozzáférhetlenül ítélkezzék az igazság érde­kében. (Igaz! Úgy van! balfelől.) Az összes komoly jogi körök meggyőződéssel hirdetik és kö­vetelik mindenütt a birói és ügyészi állás sajátos természetének megfelelő, külön birói és ügyészi státust (Helyeslés a baloldalon.), a mit megindokol a birói hivatásnak az állam többi alkalmazottai­nak feladataitól teljesen eltérő jellege és főleg mert egyedül a külön státus teszi lehetővé a bírói és ügyészi javadalmazásoknak meg­felelő emelését és rendezését, mielőbb valósítsuk meg. (Helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.) Ez az egyedüli módja, t. képviselőház, a birói és ügyészi állások helyes javadalmazásának, a mely állások teljesen kizárják bármi néven nevezendő és a többi állami alkal­mazottaknak megengedett mellékjövedelmeknek a szerzését. Csalw a külön státus az, a mely orvosolhatná ezeket a bajokat, mert a mostani jövedelem, méltóztassék ezt teljes súlylyal mérlegelni, félő, hogy nem biztosítja a birói függetlenséget. És a míg a jogi körök ezekkel a kérdésekkel behatóan foglal­koznak és ezt megvalósítandó elvnek tekintik, a t. igazsáügyminiszter úrnak, mint a legutóbbi költségvetésnél elmondotta s úgy látszik, hiszi is, meggyőződése a következő: Az ország bölcsesége gondos­kodott arról, hogy a bírákat valamivel jobb helyzetbe hozza, mint akármilyen más szolgálali ágbelieket. És később hozzáteszi a mi­niszter úr még azt is, hogy: nem lehet tehát azt mondani, hogy az igazsági tisztviselőknek valami igen nagy panaszuk lehet, mert előmeneteli viszonyaik minden más csoportét felülmúlják. Előre kell bocsátanom, l. képviselőház, — mert a magyar par­lamentben ez sohasem árt — hogy a külön státus kívánalma nem­csak ellenzéki kívánság. Az elmúlt tárgyalás alkalmával a túlsó olda­lon is több hang nyilatkozott e mellett. így többek között Nagy Ferencz előadó úr íay szólt: «Nem tartottam soha sem helyesnek, hogy a birói státus a többi közigazgatási státusokkal azonosíltassék, beleillesztessék a nagy hivatalnoki seregbe. Végtére is a birói funkczió egészen más. Jobb szerettein volna, ha megmaradtunk volna ott, a mikor a birák egészen külön státust alkottak, a hová vissza kell térni.» Nem hallgathatom el azt sem, t. képviselőház, hogy igen le­lohasztó hangulatot keltelt a t. igazságügyminiszter úr birói körökben az által, hogy több helyen olyan kijelentést tett, mintha a birák általában nem fejtenék ki a kellő ügybuzgalmat és szorgalmat, mintha kivételes jelenség volna a megfeszíteti munka és levékenjség. Az igazságügyminiszter úr egész tevékenysége alatt azt látjuk, hogy még a rendelkezésére álló költségvetések alapján sem kívánja igénjbe venni az előléptetéseknél mindazokat a kedvezményeket, a melyekel megtehetne, mert a megüresedett állásokat sem azonnal, hanem hosszú, 6—8 hónapra terjedő várakozási idő után tölti be. (Zaj jobb felől.) Abban a helyzetben vagyok, hogy adatokra hivatkozhatom. Az augusztusi kinevezéseknél is több mint hét hónapi várakozási időt kellett az érdekelteknek végigvárniok. (Zaj jobbfelől.) Méltóz­tassanak engem megczáíolni. Ezek indokolják azt, hogy a független-

Next

/
Thumbnails
Contents