Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője, 1911 (2. évfolyam, 12-21. szám)

1911 / 12. szám - A bírósági és ügyészségi szervezet reformja

101 nyel is járna, hogy a birói és az ügyészi kar jogos érdekeinek minden sérelme nélkül válnék lehetővé ügyvédeknek bírákká és ügyészekké kinevezése, a mi kétségtelenül igen üdvös hálással lenne a birói és ügyészi karra, mert új szempontokat hozna be a joggyakorlatba, olyanok révén, a kik az összes életviszonyokat a legkülönbözőbb oldalról a legnagyobb kö/.vctellenséggel ismerik és a kiknek sok­oldalú élettapasztalata csakis kedvezően halhat a jog alkalmazására és kiszolgáltatására. Mivel azonban a birói és ügyészi hivatásra rátermett ügyvé­dekel a javadalmazás csekélysége, még inkább azonban a nyngdíj­lönénynek reájuk nézve sérelmes szab lyai tartják vissza attól, hogy az állam szolgálalába lépjenek: a nyugdíjtörvénynek a közel jövőben várhaló és részünkről is külön előterjesztéssel megsürgetett módosítása kapcsán azt a rendelkezési kellene törvénybe iktatni, hogy az ügyvédi gyakorlatnak éveit beszámítják az állami szol­gálatban töltött időbe, föltéve, hogy ez utóbbi tiz ével mégha hal. Ezt a korlátozási azért tartjuk szükségesnek, nehogy megtörténhessék, hogy valaki 25 — 30 éves ügyvédi gyakorlat után épen csak a nyug­díj biztosítása végett vállalna állami hivatalt, 2—3 esztendő eltelté­vel pedig, mint rokkant, nyugalomba vonuljon. A nyugdíjtörvény módosításáról lévén szó, egyben kérjük annak olyan értelemben is megváltoztatását, kogy minden biró vagy ügyész, a ki a törvényes szolgálati idéít kitöltölte avagy az V. és ennél magasabb fizetési osztályba, tartozók közül, a kik 70. életévüket betöltötték, a törvénynél fogva, nyugalomba menni, hotelesek. Első pillantásra a mai törvényes állapot fönntartásának látszik ez a szabály, valósággal azonban lényegesen más, de nézetünk szerint föl téllen ül szükséges. A nyugdíjtörvény ugyanis akkor, a mikor azt a törvén)es szol­gálati idői megállapítja, számba veszi mindazokat a szempontokat, a melyek itt döntően figyelembe jöhetnek. Magától értődőén azonban abból a tapasztalaiból indul ki, hogy 35—40 éves közszolgálat any­nyira megőrli az illető köztisztviselő egészségéi és szellemi frisses­ségét, hogy nem egész ember többé és nem képes a köznek olyan módon és olyan buzgalommal szolgálni, a mint azt tőle, mint aktiv alkalmazottól joggal meg lehet követelni. Félember, íélmunkaerő tehát csak mindnyájunkat érhető muló természetű akadály esetében tűrhető meg közszolgálatban, állandóan nem, meri ez megsértése annak a kötelességnek, a mellyel az illető a köznek tartozik. Igaz, vannak kivételes emberek, a kik 70. életévükön túl is olyan testi és szellemi erővel áldvák meg. hogy díszei és erősségei maradnak annak a testületnek, a mely szerencsés őket körében tisztelni és jelenleg is van néhány ilyen kiváló főbiránk, a kiről óhajtandó, hogy mennél tovább legyenek a közszolgálatnak megtarthatók. Az ilyen kivételes emberek kivételes bánásmódot teljes joggal igényel hetvén: ezekre azt a rendelkezést javasoljuk, hogy királyi elhatáro­zással legyenek a szolgálatban továbbra is megtarthatok, de azután csakis az 1871 : IX. t.-cz. előírta eljárással a fegyelmi bíróság hatá­rozhasson az illető nyugdíjazásáról, ha ezt maga-maga nem kérte. Ezt a módosítást azért javasoljuk, mert a mai törvényes sza­bály mellett az igazságügyminiszter érthető délicalessebői — csak ritkán tagadja meg annak a főbírónak a kérését, a ki kellő meg okolással kéri szolgálatának folylaihatásál 70. életévén lúlis, hololt az a köz érdekében többé már nem kívánatos. Ennek a kérésnek a meg­nehezítése léhát a miniszter helyzetét is megkönnyíti, meri föltehető, hogy csak valóban kivételes és megokolt esetben fog a miniszter­tanács útján Ő Felségének előterjesztési tenni a szóban forgó biró kérelmének teljesítésére. Viszont az 4874 : IX. t.-cz. alkalmazása azért megokolt, mert a miniszter engedélyével tovább szolgáló biró a miniszter óhajtására bármikor nyugdíjazható lévén: ez a birói íüiígellenségnek nagy sérelme, a mely a legfőbb állásokban leg­kevésbé tűrhető meg. V. Nag) méltóságod a polgári perrendtartásnak a képviselőházban tárgyalásakor 1910. évi no\ember' 21. napján megtartott beszédében kiterjeszkedni méltóztatott a perrendtartás kapcsán hatályba lépő bírósági szervezeti reformokra is. Ezeket, különösen a selectióról, a kir. törvényszéki tanácselnökök kinevezéséről és a kir. járásbíróságok megerősítéséről mondottakat mi is a legnagyobb örömmel üdvözöljük. De bátorkodunk Nagyméltóságod szíves ügyeimét mindezek kapcsán fölhívni arra is, hogy a föntiekben kifejteit reformjavaslatokon fölül még a következő szervezeti reformokat is méltóztassék létesíteni: Az elsőfokú bíróságok vezetői, a mint azt már korábbi elő­erjesztésekben szintén kifejtettük, az elsőfokú bíróságok munkater­héiiek folytonos növelésével napról-napra bővülő hatáskört kapnak, a mi nemcsak tennivalóikat, hanem felelősségüket is nagymértékben fokozza. Az is kívánatos, hogy a föladatának magaslatán álló vezető ebben az állásban mennél tovább megmaradjon. Mindezek a szem­pontok, nemkülönben a vezető állással szükségkép járó, kisebb-nagyobb reprásentativ költség, végül az a körülmény, hogy a kir. járásbiró Ságokhoz a jövőben, igen bölcsen, csaknem kivétel nélkül a VII. fize­tési osztályban levő bírák lesznek kinevezve, csaknem természet­szerűén maga után vonja annak törvény beiktatását, hogy a perrend­tartás hatálybalépésétől fogva a kir. járásbíróságok vezetőit a VI. fize­tési osztályba sorozzák, a kir. ügyészségek vezetői legalább fele­részben szintén ebbe a íizelési osztályba juthassanak, hogy gyakori változások itt is kikerülhetők legyenek. Ez a reform véget fog vetni a járásbíróságok tagjai részéről joggal panaszolt sérelmeknek a VI fizetési osztályba julhalás körül. Hasonlóképen javítandó a vidéki kir. /örvényszékek elnökeinek helyzete is, még pedig olyképen, hogy ezeknek felerészéi a/. V. fize­tési osztályba kell sorozni. Ezzel egyfelől jutalmazható lesz az érdem és a sokoldalú tevékenység, a nélkül, hogy az elnöki állásban gyakori változásnak kellene beállania, másfelől pedig végükei érnék a nevezeti elnökök előlépési viszonyai körül jelenleg fönforgó valóban igen nagy sérelmek, a melyeket az összlétszám vonatkozó adatainak megtekintése szembeötlően megvilágít. A felügyelő munkakörrel járó sokféle elfoglaltságot és igen nagy felelőssége! lehetetlen lovábbra is megkülönböztetés nélkül, egyenlően díjazni a VI. fizetési osztályban működő ama bírák tevékenységével, a kiknek ebből a felelősségből semmi sem jut és mi úgy gondoljuk, hogy elemi méltányosság követelése a vidéki törvényszéki elnököknek előlépési viszonyai! a fönn jelzett módon javítani. Mivel azonban a jogszolgáltatásnak elsőrendű érdeke, hogy a törvényszékek elnökei, a kik mindig a kiváló erőkből kell, hogy kikerüljenek, a jövőben, mikor a törvén)székek, mini felehbezési bíróságok, a maihoz képest aránytalanul nagyobb jelentőséget lógnak kapni, több időt szentelhessenek a bíráskodásnak, a mint ez ma általában lehetséges; mivel ugyancsak elsőrendű igazságügyi érdek, hogy a törvényszék elnöke mint jogász is az első helyet foglalja el birólársai közt és hogy jogászi kiválósága is irányílóan és lelkesí­tőén hasson a vezetése alatt álló bíróság működésére: végre-vala­hára föl kell menteni az elnököket mindamaz igazgatási munkálatok alól, a melyek ma tevékenységükei oly nagy mértékben veszik igénybe. Finnek módja pedig egylelől a számvevőség megfelelő megosz­tása és az, hogy az igazgatási tennivalók (számadás, pénzkezelés, slalisztika stb.) kizáróan a törvényszék irodaigazgatójának tartozzék a hatáskörébe, másfelől pedig a járásbíróságok vezetőinek is nagyobb önállósítása e bíróságok belső és gazdasági ügyvitele körül, az egyéni felelősségnek minden téren és állásban természetes fokozá­sával. Csakis így és az ügyvitelnek lehető legnagyobb egyszerűsíté­sével, rég elmúlt idők elavult maradiságának az ügyvitelből gyökeres kiirtásával, válik majd lehetővé, hogy a törvényszékek elnökei a.jö­vőben inkább legyenek bírák, mint adminisztrátorok, a mit ma csak önfeláldozással, de néha még ezzel sem lehet elérni. De még más szempontból is nagy jelentőségű lenne ez a reform. Abból t. i., hogy az elnökök a járásbíróságok vizsgálatánál is nagyobb súlyt helyezhetnének az igazi birói tevékenység megfigyelésére, a mire a változandó viszonyok és a járásbirósági birói létszám fölemelése mellett különösen szükség leend. Mindaz, 'a mit most a törvényszéki elnökök hatáskörének át­alakításáról és a melléjük osztandó számvevőségi és kezelő személy­zetről mondottunk, megfelelően áll a kir. Ítélőtáblák elnökeire is, a kiknek felügyelő jogköre az elsőfokú bíróságok fokozódó jelentő­ségével természetszerűen amúgy is bővülni fog. Ennek következése lesz az is, hogy a kir. ítélőtáblák mai, meglehetősen aránytalan területeit lehetőleg egyenlősíteni kell, mert különben a lábiák el­nökeit zárjuk el a bíráskodásban való tevékeny részvételtől, a mi­nek — ezt alig kell bőven megokolnunk — a jogszolgáltatás válla na óriás kárát. Viszont ki kell'bővíteni a táblai elnökök hatáskörét a kir. főügyészek évtizedes hatáskörének mintájára — olyképen, hogy az utalványozás és a kezelő személyzet kinevezése körül ön­álló jogkört kapnak, a mi a felügyelet és a munkaerő arányos meg­oszlása szempontjából is rendkívül előnyös lenne. Igaz, hogy ezzel az igazságügym-niszter kinevező jogköre csökken, de úgy gondoljuk, hogy ezenfelül még oly óriás munkakör jut az igazságügyminisz­lerium vezetőjének, hogy alig sajnálkoznék e terhes munkakör el­vesztésén. De különben is, ha a miniszter a bírák nagy részéi is alig ismerheti, még kevésbé ismerheti közvelellcnül a kezelő sze­mélyzet tagjait, a kiknek kinevezésénél tehát az esetek lúlnyomó részében ma amúgy is a felügyelő hatóságok javaslala az irányadó, a jelenlegi helyzet tehát csak alakilag változnék, lényegében alig, de azért a táblai elnökök munkaköre ezzel a változtatással mégis inkább csökkenne, mint bővülne, mert a jelölés sokszor nagyobb munka, mint a kinevezés. A felügyelő hatóságok kapcsán akarunk megemlékezni két nagy­jelentőségű mozzanatról is, a mely a bíróságok belső éleiére vo­natkozik. Az egyik az, hogy ma a birói munkaerő nincsen arányosan, elosztva a bíróságok munkatérbe szerint. Sok bíróságnak löbb a bírája, mint a mennyire az ellátandó birói munka mellett, a leg-

Next

/
Thumbnails
Contents