Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője, 1909-1910 (1. évfolyam, 1-11. szám)

1909 / 1. szám - Az igazgatóság jelentése az 1908-1909. egyesületi évről

7 küldött u karánsebesi és a trencséni osztály; az előbbi ár. F.ndes Mikióit, az utóbbi pedig a nyitrai osztály kiküldötteit bizla meg képviseletével Hegjelentek továbbá a kolozsvári tagtársak közül: Fekete Gábor ilíütlfelai elcck Heppes .Míklav. ts Gél Jeni' >u Ici'iltlai taaiis­elnökök, báró ltudnyánszky lléla törvényszéki elnök, lUuhkur Mihály curiai bíró, Végh Ferenci ítélőtáblai biró, 1'niU György törvényszéki biró és még számosan. 1. Grecsák Károly elnök a közgyűlést a következő, zajos tetszés­nyilvánításokkal és élénk tapssal fogadott beszéddel nyitotta meg: Tisztelt közgyűlés, kedves kartársaim ! A mikor egyesületünk második évi rendes közgyűlésére itt összegyültünk, természetszerűleg az a kérdés tolul ajkainkra, hogy egyrészt mit végeztünk az. elmúlt egyesületi évben, mennyiben felel­tünk meg az alapszabályaink szerint reánk háramló annak a fel­adatnak, a mely kötelességünkké leszi a bírói és ügyészi kar szellemi, erkölcsi és anyagi érdekeinek a megóvását és előmozdítását, és hogy másrészt mit tekintünk e nagy ezél utáni törekvéseinkben a legközelebbi jövő feladatainak. Ha visszatekintünk az elmúlt év ese­ményeire, nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy nem mulasztót ­tunk el egyetlen kínálkozó alkalmat sem, a melyben a birói és ügyészi kar jogosult érdekeiért nyíltan síkra szánhattunk. Ott. a hol lehetett és a hol kellett, őszintén és nyíltan felemeltük szavunkat, hogy reámutassunk létező bajukra és hogy azoknak orvoslását sür­gessük ; és soha nem szűntünk meg abban az irányban működni, hogy jogosult érdekeink megóvása és előmozdításának nagy munká­jában : a jövő feladatait előkészítsük. Nem lehet feladatom e fel­szólalás keretében felsorolni mindazt, a mit cselekedtünk, a köz­gyűlés elé terjesztett jelenlésünkben részletesen számolunk be mű­ködésünkről, de azt előre e helyről is mégállapíthatom, hogy egye­sületünk működése az elnuilt évben nem volt meddő, már is mulat­hatunk fel némi eredményeket, és ha az elmúlt rövid eg\ év alatt törekvéseinkben ügyünket előbbre nem vihettük, annak az okát az I;ID rovulstge mellett kereshetjük talán a politikai viszonyok küsz dt­ságában. a melyek minden komolyabb törvényhozási actiót majd­nem lehetetlenné lettek, kereshetjük abban a természetszerű idegen­kedésben, a melylyel minden felvetett új eszmével szemben az embereknek a régi felfogásokhoz, a régi szokásokhoz, a régi hagyo­mányokhoz a veliikszületelt eonservativ hajlammal ragaszkodó nag\ többsége viseltetik, de igazságosan nem kereshetjük a magunk mulasztásában ; mert lehel, hogy a mi erőnk csekélysége nem tudott lépési tartani az idők követelményeivel, lehet, hogy tévedtünk törek­véseink módjának és időrendjének megválasztásában, de azt nem lehel tőlünk elvitatni senkinek, hogy a legjobb akarattal, a legna­gyobb buzgósággal, kitartó fáradsággal, cs a mire különös súlyt helyezek, mindig a birói és ügyészi testülethez méltó komolysággal és önérzettel láttunk hozzá feladataink teljesítéséhez. És most engedjék meg, hogy a jövő feladatairól is röviden nyilatkozzam. A közeljövőben reánk váró feladatok részint szerve­zetiek, részint jogszolgáltatásiak és részint társadalmiak. Helytelen ugyan ezeket természetük szerint külön osztályozni, mert egyik a nnsikkil u§\ összefügg hegy külcn-kübn önmagukban semmik; p nem szolgálnák azt nagy czélt. a mire törekszünk. A birói szerv ezet helyes megállapítása, a jogszolgáltatás milyenségére természetszerű kihatással van, és a birói és ügyészi kart érdeklő társadalmi kér­dések helyes megoldása a birói szervezetre is visszahat. Megfelelő jogszolgáltatást csak olyan birói szervezel mellett biztosíthatunk, a melyben a bírónak teljes függetlensége mindenkivel szemben ér­vényre jut. A bírónak úgy erkölcsi, mint anyagi függetlenségé pedig csak akkor lesz igazán biztosítva, ha függetlenségének intézményes biztosítása melleit a biró oly megfelelő társadalmi intézményekre is láinaszkud hátik, a melyek őt oly időben és oly viszonyok közöli is függetlenítik a lelki depravaliónak birói működésére is reánehezedő veszedelmeitől, a melyben rendkívüli események béníthatják meg az ő tetterejét és az ő munkakedvét A birói szervezet egészséges alapra csak akkor lesz fektetve, a birói függetlenség nagy eszméjének csak úgy fog valóban szol­gálni, ha érvényre jutnak benne azok az irányelvek, a melyeknek már a tavalyi közgyűlésen is hangot adtunk: ha megteremtjük az automatikus előlépés intézményét az elsőfokon egyrészt, és ha magának a birói karnak megfeleld befolyást biztosítunk a kine­vezésekre másrészt. E keltő nélkül bármilyen birói szervezetnek bármilyen megállapítása biztosíthatja talán az ügvek elintézését, de nem biztosíthatja a jogszolgáltatás megfelelő voltát. A magyar biró. a reája bizolt hatalom egész súlyával és minden erejével mindig arra törekedett, hogy a reája bízott ügyben az igazságot érvényre juttassa. A magyar biró mindig tudatában volt annak, hogy az eléje terjeszteti ügyben a tételes jogszabályoknak alkalmazásában tért kell hogy engedjen az uralkodó közfelfogásnak, és tekintettel kell lennie a fennálló életviszonyokra is. mert a magyar biró mindig szem előli tartotta, hogy a birói halalom letéteményesének az D feladata, hogv az éleinek szolgáltasson igazságot. Az igazság nem egy elvont foga­lom, hanem az életviszonyok különböző alakulatainak helyes meg­ítélése. Az élei követelményeinek megfelelő igazságnak szolgáltatása, egy oly nagy és magasztos feladat, a mely egész embert követel. A kinek Ítélkezésében mindezeket a szempontokat a legmesszebb­menő figyelemmel és éberséggel és a legscrupulosusabb lelkiisme­retességgel kell érvényre emelni, az kell. hogy teljes testi és szel­lemi erőben, kellő nyugalommal, minden gondoktól menten, minden mellékiekinletek nélkül egyesegyedül csak ennek a nagy hivatásának élhessen. A kitől azt kívánjuk, hogv az emberi tökély legmagasabb fokán Ítélkezésében egész lelki és szellemi erejét csakis az eléje terjesztett jogesel elbírálására fordítsa, attól nem lehel, nllol nem szabad követelni, Hogy e fet<adalát testi és szellemi erejét elsor­vasztó mértékben gyakorolja. A bírónak nem lehet feladata ügye­ket elintézni, a bírónak az eléje terjesztett esetet kell elbírálni. Nem az elintézett ügvek száma adhatja meg a kellő mértéket a birói működés eredményének a megítélésére, hanem egyedül csak ilél­kezésének helyes és megfelelő volta. Egy oly birói szervezet, a melyben a birói munkásság a felügyeleti hatóságok által bekivánl láblás és nem táblás kimutatásokban foglalt számadatok tömkelegé­ből lesz megbírálva, egy oly birói szervezet, a melyben ennek kö­vetkeztében a miinkabajszának egy eléggé meg nem róható neme kezd lábra kapni, egy ilyen szervezetben a jogszolgáltatás soha nem lesz a szó valódi nemes értelmében : igazságszolgáltatás. A bírónak, ha birói feladatának úgy akar megfelelni, a hogy annak minden cselben és minden körülmények közölt megfelelnie kell. megfelelő idő és nyugalom is kell. hogy rendelkezésére álljon ; és jaj annak az ítélkezésnek, a melyben a munkával túlterheli biró. hajszolva az ügyek elintézésére, azt is szem előtt fogja tartani, hogy a hozzá utal! ügyeket minél előbb és minél nagyobb számban elintézze. Az Ítélkezés alaposságát meg kell minden körülmények közölt őrizni, meg kell őrizni még akkor is. ha az az igazságszolgáltatás gyor­saságának a rovására menne. A mi igazságügyi kormányaink a birói túlterheltség megszüntetésére irányuló törekvéseikben egy saj­nálalos irányba tévedtek. Kiadatott a jelszó a bíróságok tehermen­tesítésére. Először tehermentesítették a kir. ítélőtáblákat és túlter­helték vele az elsölölyaniodású kii', törvényszékekéi Azután teher­mentesítették a Cltriál és túlterhelték vele a kir. Ítélőtáblákat. A be­vallolt czél a bíróságok tehermentesítése volt, de hogy n jogorvos* 1 lati rendszernek ily önkényszerű megváltoztatása és korlátozása magára a jogkereső közönségnek egyedül irányadó igényeire mily kihalással lesz. arra csak abban a jellemző kijelentésben történt utalás, hogy hál azok a bizonyos kisebb anyagi érdekekel érintő ügyekben, a jogorvoslat minden nagyobb baj nélkül megszorítható. Hát ez egv eléggé meg nem róható kijelentés ebben a mi korunk­| ban, a mely a társadalmi egyenlőséget a maga ellenállhatatlan ere­jével ki fogja küzdeni bármilyen tényezők ellenállásával szemben is; egy eléggé meg nem róható szempont, a mely csak a nagyobb gazdasági erőknek látszik kellő jogvédelmet biztosítani, oly időben, a melyben a mindenütt uralkodó közfelfogás az. hogy éppen az államhatalom az. a mely a gyengébbeknek megfelelő alkalmat kell hogv adjon az erősebbeknek kizsákmányolása ellen. Ilyen felfogások­ból táplálkozó jogorvoslati toldozfoldozgalásokkal az igazságszolgál­tatásban észlelhető bajokon nem fogunk segíteni. Ilt csak gyökeres reform segíthet, mely nem csupán egyoldalulag a birói túlterhelt­séget, hanem egyúttal és kiváltképen az igazságszolgáltatás nagy érdekét tartja szem előtt. /// csnk u birói szervezet és a peres­ei járás kapcsolatos, együttes, gyökeres reformja segíthet. Ha a birói feladatokból kikapcsoljuk mindazt, a mi nem áli elválasztha­tatlan összeköttetésben magával az ítélkezéssel, ha beszüntetjük a felesleges munkát, ha a bürokratismusnak az igazságszolgáltatásban is mindinkább felburjánozó kinövéseit kiirtjuk, akkor még a birói létszám apasztásával is el fogjuk érni nem csak a jó. hanem a gyors igazságszolgáltatást is. Kezdik most már mindenütt mindinkább felis­merni, hogy azzal a felfogással szakítani kell. a mely az ügy ek szaporodá­sával szemben csak is az örökké' meg nem csinálható létszámemelésben kereste és találta az egyedüli orvoslást. Kezdik most már mindenütt belátni és hangoztatni, hogy ebből az Ítélkezés alaposságál veszélyez­tető, tarthatatlan állapotból csak úgy menekülhetünk, ha n: ítélke­zés súlypontját uz elsöbiróságokra ruházzuk. Az elsőbiróságokal kell. hogy megerősítsük, ha azt akarjuk, hogy legyen jó és gyors igazságszolgáltatásunk. Ezt azonban nem érhetjük el azzal, hogy fenntartunk egy olyan birói szervezetet, a melyben az elsőbirósá­goknak minden valamire való bírája, a ki Ítélőtáblához való kinevez­tetésre kell hogy aspiráljon, a melyben épen a legjobb elsőfolya­modású bírákat beviszik ehhez a közbeneső második fórumhoz, a melynek legalább a mai alakjában való fenntartását én már ]-l évvel ezelőtt czélszerűtlenhek jelentenem ki és annak tarlóm ina is. Ha a birói szervezet, a peres eljárás reformjának megalkotásánál az. elmondottakra figyelemmel leszünk, ha az Ítélkezés súlypontját az

Next

/
Thumbnails
Contents