Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője, 1909-1910 (1. évfolyam, 1-11. szám)

1909 / 1. szám - Az igazgatóság jelentése az 1908-1909. egyesületi évről

«; •tál, a melytől -- a mint az 1907 • I. és 1008 : VI. tczikkek is tanúsítják — nem tagadható meg az az elismerés, hogv a bíróságok és ügyészségek személyi iiiiycin :i lörvényes lehetőség keretén belül nagy jó indulattal iparkodik javítani, bár kétségtelen, hogy valamivel több erélylyel nagyobb eredmények is lennének elérhetők. A joggyakornokok helyzetének és a bírósági jegyzők előlépte­tési viszonyainak javítása érdekében is igen bőven megokoll elő­terjesztéssel fordultunk az igazságügyministerliez. Kire ugyan nem kaptunk még írásos elintézést, de magánúton azt az értesítést nyer­tük, hogy a díjtalan joggyakornokok intézményének fokozatos meg­szüntetése elhatározott dolog, hogy a jövő év költségvetése a díj­talan joggyakornokok szániát esökkenti, a joggyakornoki állások egy bizonyos hányadát jegyzői állássá szervezi át. hogy a kir. Curiánál és a kir. ítélőtábláknál is a tanácsjegyzőkül alkalmazott bírák helyébe fokozatosan jegyzőket fognak alkalmazni, a IX. fizetési osztályba sorozott állások szántál pedig gyarapítják. Ezek a kérdések különben mai közgyűlésünk határozatainak is tárgyai lesznek. Ezeknek végrehajtásaképpen újból előterjesztéssel elünk majd az igazságügyi kormánynál a kérdés kielégítő megoldása érdekében és reméljük, hogy sikerül majd olyan eredményi elél­nünk, a mely a jegyzők és joggyakornokok jogosult és méltányos egyéni érdekeit összhangba bírja majd hozni a jogszolgáltatás és a birói szervezet általános érdekeivel, valamint az ország pénzügyi helyzetével, a mely Ivei minden kénlésnél és kérésnél föltétlenül szá­molnunk kell. Mihelyt a félév óla húzódó kormányválság véget ér és állandó kormányunk lesz, előterjesztéssel élünk majd a vidéki törvényszéki elnökök előléptetési viszonyainak megjavítása és a kisegítő birói intézménynek a kir. Curián megszüntetése értlekében — mindkét óhajtás általánosan ismert két nagj igazságtalanság orvoslását rzé­lozza. Ugyanakkor megismételjük majd azt a kérésünket, hogy a kir. Curia, a budapesti és a marosvásárhelyi kir. Ítélőtábla birái hivatali helyiségeket kapjanak, mert ma ezek a birák saját költ­ségükön kénytelenek otthonukban hivatali helyiséget fölszerelni, fönn­tartani, fűteni és világítani. A kormány megígérte kérelmünk orvos­lását, mivel azonban ez eddig elmaradt: megsürgetjük A magy. kir. államvasutaktól kértük, hogy családjaink (<i<jj<ii számára ugyanakkor, a mikor arczképes igazolványainkat megújítják, adjanak három-három igazolványt, a mely a M. A. V. vonalain egy éven belül bármely irányban utazásra jogosít. Evvel nemcsak a ma­gunk érdekét akartuk szolgálni, hogy ihképpen sürgős utazás ese­tén családunk tagjainak is kéznél legyen a féláru jegy váltására jogosító igazolvány, hanem könnyíteni és egyszerűsíteni akartuk a vasút munkáját is. Kérésünket «mint a fönnálló szabályokba ütkö­zőt* nem teljesítették. Meg lévén azonban győződve annak czél­szerüségéről, a melynek kedvéért a fönnálló szabályok módosíthatók is lennének, megújítottuk kérésünkéi a kereskedelemügyi miniszterhez intézett beadványnyal, a melyhez az Állami lisztviselők Országos Egyesülete is támogatóan csatlakozott. Evvel kapcsolatosan jelentjük, hogy minden kérdésben, a mely a birói és ügyészi karnak nem sajátos ügye, keresni fogjuk a most nevezett egyesülettel való együttes eljárást és örömünkre szolgált, hogj ezt a szolidaritást az állami lisztviselőknek az imént Kolozs­várott megtartotl országos kongresszusán is. a melyen egyesületün­ket küldöttség képviselte, megfelelő alakban kifejezhettük. Állandó munkálkodásunk tárgya " birák és ügyészek gyer­mekei számára elsősorban a fővárosban, majd a vidéken interná­tusoknak létesítése, nemkülönben családi házaknak építése oly módon, hogy azok költségéi a lakáspénz törleszsze. E munkálatok lolynak és alapos a reményünk, hog) az 1910. év folyamán ked­vező eredményinél fognak járni. A legközelebbi egyesületi évben ezeken felül elő akarjuk készí­teni tagjaink belegsegélyző ügyét, figyelemmel mind a családos tagok, mind pedig nőtlen tagjaink sajátos körülményeire. Mindezeknek a tervben vett jóléti intézményeknek olcsó pénz­ügyi fellételekkel létesíthetése végett és azért, hogy az azokból esetleg eredő anyagi előnyök i« csak tagjainknak jussanak: egy pénzintézet szervezéséi vettük tervbe, a melynek részvényei! túlnyomó számban tagjaink kőiében kell azonban elhelyeznünk, nemcsak a mosl emitt lett két ozél érdekében, hanem azért is. mert törvényeink értelmében bíró és ügyész pénzintézet igazgatásában részi nem vehetvén, ily módon kell gondoskodnunk arról, liogv annak igazi vezetése a mi kezünkben maradjon. Ezen az úton is kérjük eszménk fölkarolását a részvények sürgős és tömeges jegyzésével annál inkább, inert itt fellétlenül biztos tőkebefektetésről van s/n A mai közgyűlés dönt majd az egyesület hivatalos lapjának kérdéséről is, a melyet egyelőre az egyesület hivatalos értesítőjének alakjában javasolunk kiadni, a melyei minden tag ingven kapna kéz­hez. Ennek az értesítőnek a kiadása alig járna nagyobb költséggel, mint a mennyibe eddigelé nyomtatványaink kerültek, ellenben lelic­iő\e lenne, hogv minden tag azonnal és követetlenül értesülne az egyesület belső éleiének minden mozzanatáról. Ez az értesítő szol­gálna az igazgatóság és az osztályok összes közléseire is. Ennyiben számoltunk be a lefolyt évben kifejlett munkássá­gunkról és vázoltuk egvben azt, a melyet a közel jövőben szándé­kozunk kifejteni. Kérjük a t. közgyűlést, méltóztassék ezl a jelen­tésünket tudomásul venni. Kell Kolozsvárolt. az egyesület igazgatóságának 1909. évi október hó 9-én tartott üléséből. Greesák károly s. k. Dr. Márkus Dezső s. k. elnök. tölilkár. Jegyzőkönyv a: Országos Birói és Ügyészi Egyesület 1909 október 10-én Kolozsvárott tartolt rendes évi közgyűléséről. Jelen voltak: Az igazgatóság részéről: Greesák Károly kir. curiai biró elnök, őr. Bubla Ferencz budapesti kir. ítélőtáblai tanács­elnök és Bary József nagyváradi kir. törvényszéki elnök, társelnökök, őr. Márkus Dezső kir. curiai kisegítő biró, főtitkár, őr. Rálh-Végh lsl:';)i cumi taníccjegyzj jmsbirc ts di Lztny. Wáilon budip: ii ilélsublai tan iu'jc;-;v7.a titkárok di Eenyeuis Lajsi turm tinacs­jegyzd törvényszéki birc pénztáros. Wíitstun Gyula kir. : un u biró, Gaiger Dezsó soproni kir. törvényszéki elnök, Pap Domonkos dévai kir. törvényszéki elnök, Wütich József brassói kir. törvényszéki elnök, Somlyódy István szegedi kir. járásbiró, Hubert Ottó beretlyóujfalusi kir. járásbiró és Gáthy Bálint debreczeni kir. ügyész, igazgatósági tagok. Az osztályok részéről: Csupay Ferencz kir. ügyész (Balassa­gyarmat), Kende fi Domonkos törvényszéki elnök (Besztercze), Koril­sánszky József járásbiró (Beszlerczebánya), Balázsovich József curiai biró, Láng Ferencz ítélőtáblai biró, Saly Dezső törvényszéki biró, Füzesséry Zoltán törvényszéki biró, Ladányi Béla járásbiró, Révay Bódog járásbiró (Budapest), Almay Ferencz törvényszéki biró, Móricz feivsr. jmsbirc (De< . Asy Uberl törvényszéki : Inák Vvgh Albert ítélőtáblai biró (Erzsébetváros), Szenttamási Mik/ás törvény­széki biró (Fehértemplom), Piukovich János ítélőtáblai biró (Győr), Bartha Győző ítélőtáblai biró. Szongotl Vilmos törvényszéki biró (Gyulafehérvár), őr. Szűcs Zoltán törvényszéki biró, dr. Mándi Ede törvényszéki biró (Kalocsai. Szendrődy Dénes járásbiró (Kaposvár), Bellus Zsigmond ítélőtáblai biró (Kecskémén, dr. Endes Miklós törvényszéki biró, /Uniók József járásbiró (Kolozsvár . Zakariás István törvényszéki biró (Eugos), dr. Lázár Sándor törvényszéki biró (Máramarossziget), dr. Csiky hál mán törvényszéki biró (Maros­vásárhely), dr. Jékey Dániel Ítélőtáblai biró (Marosvásárhely), l/­földy Ede törvényszéki elnök. Szilágyi Lajos törvényszéki biró i Nagv becskerek), Gödri Sándor törvényszéki biró (Nagyszeben), fmrik Péter táblai biró. dr. Csulyok Béta törvényszéki biró, dr. Encsi/ Kálmán törvényszéki jegyző (Nagyvárad), Dobdk Géza törvényszéki birc Simonffy Gyula törvényszéki bír:; (Nvilrai A. :.-; /•; #ef járás­biró, Derzsi Zoltán törvényszéki jegyző (Nyíregyháza), ///•. Porfftt Miksa ítélőtáblai biró. Peitler Imre törvényszéki biró (Pécs), Ferencz;/ Sándor törvényszéki biró (Sátoraljaújhely), dr. Csizmadia Géza ' törvényszéki jegyző (Szekszárd), dr. Borsos Endre albiró (Székes­fehérvár), dr. Félix Antal törvényszéki elnök, dr. Islvánffy Gyalu táblai biró. Gajzágn Miklós törvényszéki biró szolnoki, '//•. I'rai/­berger Vi/icze törvényszéki biró (Szombathely), Fehér Antal tör­vényszéki biró, Menczer Rezső törvényszéki biró (Temesvár), dr. tjeárossi/ Mddós törvényszéki biró, Dózsa Ferencz törvény­széki bír:: lord Hehák I .- . ilrlélahhi biri iljvidék) dr S •}« Gerő ügvész (Zalaegerszegi, Faluvégi Albert törvényszéki jegyi* Szántó Gyula törvényszéki jegyző iZilabj. Külön képviselőt nem

Next

/
Thumbnails
Contents