Miskolci jogászélet, 1925 (1. évfolyam 1-12. szám)

1925 / 1. szám

terén —magunk mögött tudjuk. Hisszik, hogy ők is lelkes hívei lesznek vállalkozásunknak, amely tudományos felkészültségük színvonalának emeléséhez és mostoha sorsuk enyhítéséhez megértéssel nyujt segédkezeti Gondunk lesz rá, hogy időnként tartalmas szépirodalmi melléklet is fejlessze irodalmi ízlésüket. " '" A -plátói akadémiának a homlokára az volt írva egykoron: „Ne lépjen be ide — aki nem geométer! Mi is azt írjuk lapunk homlokzatára: ne lépjen be ide, aki nem barátja a jognak, törvénynek, igazságnak... _ Ma a trianoni véres jogtalanság. korbácsütései alatt fokozottabban kell éreznünk, mint valaha, hogy a nemzeti jog kultuszát e téren is előbbre kell vinnünk, mert a Jog ma még többet jelent számunkra mint a multban, mert az eleven jogérzet ma nagy-nagy erkölcsi erőknek a forrása, amelynek megváltó erejében kell, hogy higyjen ez a porig alázott nemzet utolsó lehelletéig.. Az előlegezett, de még korántsem kiérdemelt bizalmat és elismerést hálásan megköszönve, ezekkel az érzelmekkel eltelve bocsájtom utnak e. szakfolyóiratot és kérem vállalkozásunkhoz a jog ász közönség jóakaratú és'megértő támogatását, PUTNOKI BÉLA 'A Miskolci Jogászétet első száma, mely érdeklődési és jóindulatot kérve íme beköszönt, az Eperjesről Mis­kolcra, menekült, jogakadémia egyik régi kedves tervének megvalósítását jelenti. A menekülés szomoru,. időszaka, az elhelyezkedés nehézségei, majd az államsegély elvesztése nyomát, fenyegető válságok jó időre lehetetlenné tették azt, hogy a jogakadémia a sajtó utján is belekapcsolódjék speciálisan Miskolc szellemi és társadalmi éleiébe, most azonban, mikor, talán tulzott optimizmus nélkül várhatunk egy derüsebb és jobb jövőt főiskolánk s annak. ifjúsága ­részére, egy külön jogászifolyóirat megindulása egyenesen hézagpótló s kívánatos. Első terv szerint, a Miskolci Jogászélei tulnyomóan diákszociális kérdésekkel foglalkozott volna és a szépiro­dalomnak' is tág teret szánt, azonban sok szempontot egybevetve, helyesebbnek tünt fel, hogy a folyóirat tudo­mányos jelleget nyerjen, de kerülje a száraz elméleti irányt tudjon érdeklődést kelteni_ nemcsak azokban, kik gyakorlati jogászok, uyymint bírák, vár­megyei, városi tisztviselők, ügyvédek stb., hanem általá­ban minden jogi képzettségü és jogélet iránt érzékkel bíró olvasóban. Ezt a feladatot megfelelően magas fajsulyu jógi tanulmányokkal, dolgozatokkal igyekszik megoldani s a munkából részt enged a jogászifjuságnak is, mint ahogy már eddig is bevezettem, hogy a jogakadémia Almanachja joghallgatóktól is közölt dolgozatodat, amely ujítás tudo­mányos körökben nagy helyeslésre talált. A tudományos célok mellett szolgálni kívánja a Miskolci Jogászélet a diákszociális irányú intéz­mények érdekeit, mert épen a mai szomoru gazdasági viszonyok a diákjóléti intézmények kiterjesztését, a fel­merülő bajok orvoslását stb. égetően szükségessé teszik. Miskolcon e téren még a kezdet kezdeténél vagyunk, de a Miskolci Jogászélet is segítheti átvinni a köztudatba e, kérdések, eminens fontosságát. A Miskolci Jogászélettől várja, ezenkívül az ifjuság, hogy kapcsolatot teremtsen közte és a város társadalma között. Miskolcon még kifejlett jogászélet, mert nem ís lehet; hiányzik hozzá a tradíció s talán a talaj sem egészen kedvező hozzá, de hogy kifejlődhessen, elsősorban mélyülni kell az, összetartozóság érzésének a jogászifjuság között és minél, sokoldalubbá. kell válnia a kapcsolatnak, mely azt össze­fűzi. A jogászfolyóirat e téren is szép feladatot végezhet. A diák turtsztika. felkarolása,, propagálása is, egyik feladata lesz a Miskolci Jogászéleinek. Azzal, hogy a hegyek szeretetét, a téli sportok (sí) megkedvelését: igyekszik a jogászifjuság között általánossá tenni, -a folyó­irat irredenta célokat is szolgál. Csak hegyi háboruval szerezhetjük vissza a Felvidék és Erdély bérceit. Erre a szent hegyi háborura kell az ifjúságot előkészítenünk azzal, hogy a havasoktól megfosztott Csonka-Magyar­ország jövő. nemzedéke ne irtsa ki szivéből a hegyek iránti szeretetet. . A Miskolci Jogászélet lesz a főiskola hivatalos lapja, hirdetései benne látnak napvilágot, azzal, hogy az ifjuság­got minden szükséges tudnivalóról tájékoztatja, annak mintegy jóakaró tanácsadója akar lenni.. Ujabban mind gyakrabban hallható a panasz, hogy a mai ifjuság képzettsége egyoldalu és az annyira szük­séges általános irodalmi kérdések felől nincs kellően tájékoztatva, megállapodott ízlése, ítélete, olvasottsága, nincs. E fogyatkozásokat tette szóvá Szász Károly is az egyetemi ifjusághoz intézett szózatában, mely egyik napilap karácsony számában jelent meg. A hiányok közelmult idők szomoru következményei s némileg segíteni kíván rajtuk a Miskolci Jogászélet ily módon,. hogy időnkint . külön szépirodalmi mellékleteket ad közre, melyben irodalmi beccsel bíró. szépirodalmi munkákat, könyvbírálatokat, könyvismertetéseket közöl.. A szerkesztés fáradságos és nagy körültekintést kívánó feladatát dr. Putnoki Béla vállalta, ami a lap nívójára nézve már magában véve biztosíték. Dr. Putnoki Béla mint főiskolánk jog- és államtudományi állam­vizsgálati bizottságának kültagja, másrészt, mini t. fő­ügyész és a helybeli ügyvédi kar egyik neves tagja és mint egy napilap volt szerkesztője, leghivatottabb' arra, hogy szellemi kapcsolatot teremtsen a főiskola és a város és megye jogásztársadalma között, másrészt széles látó­köre és' ítélete és elismert tolla a szerkesztői tisztség betöltésére mindenek felett hivatottá teszi..,: Ha a Miskolci Jogászélet a kitüzött nagy céljait csak megközelíti, maris előbbre viszi ősi főiskolánk és vele együtt a magyar jogászélet ügyét. .... Dr. BRUCKNER GYŐZŐ., "egyetemi m. tanár, -a miskolci év. jog­' ' akadémia dékánja. MISKOLCI JOGÁSZÉLET

Next

/
Thumbnails
Contents