Magyar külpolitika, 1926 (7. évfolyam, 1-23. szám)

1926 / 1. szám - Cseh hangok a Felvidék autonómiája érdekében

MAGYAR KÜLPOLITIKA l\fZb. január 1. narchia külpolitikájáról lehetett szó, illetve annak magyar szem­pontból mérlegeléséről, tehát egy összetett szellemi munkáról, mely nem volt alkalmas arra, hogy a közvéleményt széles rétegeiben, ahol csak szimplista eszmekörök idézhetnek elő életerős áramlato­kat, következetes érdeklődést és állásfoglalást idézzen elő. Hiszen egyszer állt az Osztrák­Ma gyar Monarchia külügyeinek élén egy lángelméjű magyar állam­férfiú, egyszer érvényesült magyar gondolat az európai politika meze­jén és a nemzet őt meg nem ér­tette; jóformán ő volt a monarchia külpolitikájának egyetlen vezetője, aki magyar részről erélyes oppo­zicióval találkozott. Maga ez a tény köteteket mond. A dualiszti­kus éra tehát nem végezte el, leg­alább is elegendő sikerrel a ma­gyar nemzet külpolitikai kiképzé­sének nagy feladatát. E feladat teljesítése a változott viszonyok között legsürgősebb és legfontosabb teendőink közé tar­tozik. Soha súlyosabb körülmények kö­zött a magyar nemzet nem élt mint most. Megcsonkítva, erőforrá­sai nagy részétől megfosztva, a nemzeti kultúra számos tényezőjé­től is elszakítva, ellenségek közé szorítva s a legyőzött nemzetek vae victísével terhelve, még pedig valamennyi legyőzött nemzet kö­zött a legsúlyosabban, formai füg­getlenségben, de tényleg a leg­lealázóbb alárendeltségben kell neki útját megtalálni a friss leve­gőhöz, a megélhetés lehetőségéhez, a fejlődés esélyének újból való megnyitásához. Függetlenségről beszélnek, sőt vannak itthon is a régi jelszavak bűvkörében élő gondolkozási lom­haságtól terhelt elmék, amelyek a trianoni függetlenséget megelége­déssel hasonlítják össze azzal a függetlenséggel, amely kölcsönös és paritásos volt. Én pedig azt mondom, hogy éppen ma, kül­politikai feladataink összessége abban a két szóban foglalható ösz­sze: függetlenségünk kivívása, de nem jelszóval, hanem azoknak az erőtényezőknek belső ismeretével és komoly mérlegelésével, amelyek formai függetlenségünket tényleg elnyomják és viszont azoknak az erőknek szemmel tartásával, ame­lyek a függetlenség kivívására esélyt és segítséget nyújthatnak. Szóval külügyi tudással, külügyi gondolkodással kell, hogy telítve legyen politikai életünk, ha azt akarjuk, hogy abban az ütemben, amelyet a világviszonyol" engednek, de rendszereser tosan haladjunk a feltámadás felé. Én vagyok az utolsó, aki tagadná vagy kétségbevonná, hogy egészsé­ges belpolitikai viszonyok terem­tésében találhatjuk csak annak a külpolitikai akciónak biztos alap­ját. Hiszen magam számtalanszor mondtam, számtalanszor hangoz­tattam ezt az igazságot. De ennek a feltételnek a teljesítése egész külön feladatkört alkot, melynek kellő teljesítése éppen olyan nél­külözhetetlen, de semmiesetre sem nélkülözhetetlenebb, mint magának az egyenesen külpolitikai irányú feladatoknak a teljesítése. Midőn erre törekszünk, annak a nagy Cseh hangok a Felvidék autonómiája érdekében A prágai nemzetgyűlés három plenáris ülést tartott mindössze, s aztán karácsonyi szabadságra osz­lott szét, úgy, hogy legközelebbi ülése csak január 12-én lesz. Ez a három ülés a leghallatlanabb botrányok közben folyt le, élénk bizonyságot téve arról, hogy a cseh centralizmus végnapjait éli. Száz­ötvenkilenc, hat pártban megoszló kormánypárti képviselővel nem le­het száznegyven ellenzékivel szem­ben ezt a centralizmust fenntartani. Svehla miniszterelnök a szünidőf arra akarja felhasználni, hogy új alapokra fektesse le a koalició munkarendjét, minthogy a három ülésen eléggé kitűnt, mennyire nem egységes, még fő elvi kérdé­sekben sem, a kormány koalíciója. Kramarz, a nemzeti demokrata­párt vezére, szombaton olyan be­szédet tartott, amely teljes ellen­tétben áll az eddigi koalíciós prog­rammal. Svehla kormánynyilatko­zatában határozottan kijelentette, hogy az Ausztriától örökölt orszá­gokban is a nagymegyerendszert akarja bevezetni arra a mintára, amint azt a Felvidéken megcsinál­ták. Kramarz ezzel szemben, bár­mennyire az egységes cseh-tót nemzet délibábját űzi is, jogos kö vetélésnek mondta a Felvidék autonómiáját, melyhez pártja is hozzájárul, ha nem is abban a for­mában, ahogy a Felvidék őslakos­sága kívánja, hanem tartományi autonómiaként, aminő Cseh- és Morvaországban van. Politikai körökben Kramarz bé­kés beszédéből arra következtet­nek, hogy a miniszterelnök őt bizta meg, hogy közeledést hozzon létre a csehek és a tótok között. Teljesen ellenzéki hangon be­szélt a szociáldemokrata, tehát a ilicióhoz tartozó, Necsas erdős­pátokbeli képviselő is, akinek nemzeti politikának egyik elága­zását képviseljük, mely a maga egészében van hivatva jövőnket biztosítani. A Külügyi Társaság tehát össze­foglalása akar lenni a külpolitikai közvélemény megerősödése körül működő erőknek és örömmel üd­vözli, hogy a nehéz feladatának teljesítésében egy munkatársa akadt abban a folyóiratban, amely olvasóközönségünknek a szüksé­ges folytonos tájékozódást fogja nyújtani. Nagy hivatással indulnak tehát útjukra ezek a lapok, Isten áldása kisérje őket. pártja egyébként a Felvidéken szembehelyezkedett a csehország­beli pártszervezettel és szintén az autonómia követelését fogadta el határozati javaslatban. Az agrárius Sztanek vezetése alatt álló szárnya hasonlókép fellépett a Hodzsa vezetése alatt álló agrárius frakció ellen, úgy, hogy most már a cseh szociáldemokraták, az agráriusok egy része, a nemzeti demokraták és a cseh néppárt, tehát a koalíció­nak legalább is a fele, Hodzsáék ellen foglalt állást, vagyis a Fel­vidék autonómiájának kétségteh­nül nagy parlamenti többsége van Akármennyire nem a pittsburgi szerződés szerinti is ez az autonó­mia, de mégis csak egy jelentékeny lépés, melyet ha egyszer Prága megtett, egykönnyen vissza nem csinálhat, viszont a Felvidék ős­lakossága ezzel a lépéssel meg nem elégedve, tovább fogja folytatni küzdelmét a Felvidék teljes auto­nómiájáért. A kormány egyet nem értő tábo­rára legjellemzőbb Horsky Rudolf dr.-nak, a cseh néppárt, tehát a koalició nagyságára nézve második pártjának, egyik vezetőembere tol­lából megjelent fejtegetés a hiva­talos pártlapban, a Czech-ben. Horsky fixa ideának nevezi a cseh centralistáknak egész felfogását a felvidéki kérdésben. Első fixa idea az, hogy a tótok a cseh nemzetnek egy részét alkotják s így semmiféle nemzetiségi autonómiára nincs jo­guk. A második fixa idea az, hogy a centralizmus egyedül lehetséges formája a cseh állam vezetésének és éppen ezért el kell távolítani mindent és mindenkit, ami és aki a centralizmus útjában áll. A har­madik fixa idea a legkényesebb: t. i. hogy a Felvidék cseh gyarmat, ahol elsősorban a csehnek van előnye, másodsorban pedig a rene­gátnak, az úgynevezett „cseh­szlováknak', azaz annak a tótnak, aki saját nemzetét megtagadta.

Next

/
Thumbnails
Contents