Magyar külpolitika, 1926 (7. évfolyam, 1-23. szám)

1926 / 1. szám - Apponyi Albert gróf a Magyar Külügyi Társaság feladatairól. Külpolitikai feladataink lényege: függetlenségünk kivívása

MAGYAR KÜLPOLITIKA A MAGYAR KÜLÜGYI TÁRSASÁG ÉS AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ MAGYAR CSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA Politikai, közgazdasági és szociálpolitikai lap 88 Megjelenik minden hónap 1-én és 16-án. Budapest, 1926 VII. évf. 1. szám Január 1 Apponyí Albert gróf a Magyar Külügyi Társaság feladatairól Külpolitikai feladataink lényege: függetlenségünk kivívása FŐBB CIKKEINK: Apponyí Albert gróí: A Magyar Külügyi Társasig fel­adatairól — Cseh hangok a felvidék autonómiája érdekében — Nagy Emil, Kállay Tibor és Temesváry Imre nyilat­kozata a közgazdasági feladatokról — A kisebbségi szerződések hiteles magya­rázata — A Külügyi Társaság Hajdú­szoboszlón — A Külügyi Társaság igaz­gatósági ülése — (bj.) A radikális párt válsága — Az Interparlamentáris Unío magyar csoportjának új ügyrendje — Diplomáciai élet — Idegenforgalom — Egyiptom küzdelme az alkotmányért — Nemzetközi Egyetemközi Mozgalom. Hajdúszoboszló városa falai között fogadta a Kül­ügyi Társaság vezetőségét és lakói szomjas füllel vették be azokat az igéket, amelyeket az illusztris elő­adók küldtek szívükön keresztül az értelmükhöz. Hajdúszoboszló évszázados di­csőséges múltja és hagyománya kelt új életre, mikor az Ahmed Szejdi basa ellen hadba indult háromszáz vitéz hajdú utódaiként háromszáz hajdúsági magyar ült az iskola padjaiba, hogy megszerezze azokat a fegyvereket, amelyek nélkül nem­zeti függetlenségünk visszaszerzése, sárbatiport jogainknak kivívása el nem képzelhető. Az ismeretlen mélységekből elő­bukkant szoboszlói csodakút le­gyen szimbóluma annak a hőforrás­nak, amely a közömbösség jeges kérgét felolvasztva a síkság tős­gyökeres magyarságát osztályosává teszi annak a nemzetmentő munká­nak, amelyből részt kérni föld­munkásnak és szellemi munkásnak egyaránt kötelessége. És miként Hajdúszoboszló év­századokon át adta a főkapitányo­kat a hajdúsági kerületnek, akként legyen biztató jele a minapi dísz­ülés is annak a jobb jövőnek, amelyben az Alföld lakói veszik át a szellemi vezetés terén azt a sze­repet, amelyet elvesztett terüle­teink lakossága töltött be egy év­ezreden keresztül annyi sikerrel és annyi dicsőséggel. Apponyi Albert gróf, a Ma­gyar Külügyi Társaság el­nöke, felkérésünkre a követ­kezőkben volt szíves ismer­tetni azokat a feladatokat, amelyek a társaságot életre­hívták s amelyeknek szol­gálatában áll lapunk is: A Magyar Külpolitika, minden önállóságának fenntartása mellett is, amelyre mi épp oly súlyt vetünk, mint maga a szerkesztőség, a dolog természete szerint szoros össze­köttetésben van a Magyar Kül­ügyi Társasággal, mert ugyanazo­kat a célokat szolgálja, természe­tesen azzal a nagyobb agilitással, amely egy gyakran megjelenő folyóiratot egy nehézkesen mű­ködő nagy testülettel szemben ki­tüntet. Ha tehát a Külügyi Társa­ságról beszélek, akkor nagy vonat­kozásokban ennek a folyóiratnak a feladatait is ecsetelem. A Külügyi Társaság pedig egy kísérlet mindazoknak az erőknek az összefogására, amelyek nem­zeti nagy érdekeinket külügví vonatkozásaiban tanulmányozzák abból a célból, hogy innen egy kül­politikai közvélemény kialakulása eredjen s így a bennünket leg­közelebb érintő külügyi problé­mákban egységes nemzeti állás­foglalás készíttessék elő. Hogy e tekintetben ez a nemzet, amely egyébként más politikai vo­natkozásokban, főképen pedig al­kotmányjogának kiépítésében a legtöbb európai nemzetet megelőz­te, némileg elmaradt — ez köz­tudomású tény — e ténynek ere­detét könnyű levezetni az utolsó századok történetéből, alkotmá­nyos küzdelmeink történetéből, abból a defenzív helyzetből, amely­be a magyar nemzet magát szorí­tottnak érezte, s amely egyebek között az önkormányzatnak azt a sajátságos szervezetét is eredmé­nyezte, hogy inkább a központi állami akarat érvényesülésének lassítását, esetleg megakadályozá­sát szolgálta, mint annak feltétlen és gyors hatályosságát. Alkotmány­védelem, sajnos, kiváltságvédelem alakjában volt nemzetünk politikai történelmének évszázadokon át majdnem egész tartalma. Hogy ezt reánk erőszakolták, hogy tehát ebből elődeinknek szemrehányást nem tehetünk, éppoly biztos, mint ahogy biztos az is, hogy a nemzeti fejlődésnek és haladásnak hátrá­nyára volt. Külpolitikára pedig gondolni alig lehetett. Azt a gondot és ezt a feladatot őseink majdnem kizáró­lag a királyi hatalomra hagyták. Vannak ugyan törvénykönyveínk­is politikai kikötések, nevezetesen a törökkel kötendő békét illetőleg a rendek maguknak több törvény­cikkben fenntartották a beleszólást, de a törökveszély háttérbe szoru­lásával ezek a fenntartások is min­den jelentőségüket elvesztették. Később az országgyűlésnek a kül­ügyekhez való hozzászólása jófor­mán csak abban nyert kifejezést, hogy az újoncok megszavazásának kérdésénél az országgyűlés két házának bizalmas felvilágosításo­kat adtak a külpolitikai helyzetről az újonckérés megokolása céljából. Ez azonban alig volt több ama for­malitások egyikénél, amelyek al­kotmányos küzdelmeink során oly nagy szerepet játszottak és ame­lyek — ez is szokás volt — a for­mai jogot megóvták akkor is, ami­kor annak minden tartalma el­párolgott volt. Hogy ennek a helyzetnek évszá­zados fennállása a nemzetnek még vezető köreiben is bizonyos ata­visztikus idegenséget eredménye­zett a külpolitikai problémák iránt, azt kifejteni alig szükséges. Az 1867-ikí alkotmányos beren­dezés megnyitotta ugyan a kül­ügyekhez való alkotmányos hozzá­szólásnak kapuit részint a delegá­cióban, részint az országgyűlésnek ama jogkörében, amely a miniszter­elnöknek a külügyek vezetésére biztosított törvényes befolyásán alakult. Ámde a közjogi helyzet azt eredményezte, hogy voltaképen mindig az Osztrák-Magyar Mo Ára: 2500 korona

Next

/
Thumbnails
Contents