Magyar külpolitika, 1925 (6. évfolyam, 1-2. szám)

1925 / 1. szám - A Külügyi Társaság vidéki akciója

2 MAGYAR KÜLPOLITIKA 1925. december 1. kérdésnek nemzetközi rendezése, érvényesítése — minden csak idő kérdése. Németország megjelenése a nemzetek Szövetségében, a nyu­gati kérdések nyugvópontra jutta­tása az európai politika súlypont­ját a rendezendő kérdések sor­rendjében egyre jobban és jobban kelet és középeurópa felé nyomja. De a kérdésnek ilyen formális rendezése, mely csupán az élet­nek jogát hagyná meg vagy tarta­ná meg az erdélyi magyarok számára, van egy másik és re­ménytkeltő része. Ez pedig Romá­nia nemzetközi pozíciójának kér­dése. Mindez Oroszország támadó politikájával, á francia külpolitika legújabb szláv orientációjával együtt a besszarrábiai kérdés fel­vetésével válik aktuálissá. Itt van Nagyrománia Akhilles sarka és itt van erdélyi magyar jövendőnk nagy problémája is. Addig szenvedni, tűrni kell. Ak­kor az erdélyi kérdés újra nem­zetközi érdekű lesz és a magyar nemzetem fog múlni hogy Erdély sorsának intézését újra kezébe ve­gye. Vannak a történelemnek lát­hatatlan, belső erői is. Azzal, hogy Marúu elmulasztotta az erdélyi kérdés rendezését az erdélyi autarkia százados gondolata alap­ján, a kérdés vissza adatott az im­perialis rendezésének. A magyar nemzet életerejének kérdése lesz ekkor Erdély jövője. KÜLÜGYI TÁRSASÁG A Külügyi Társaság vidéki akciója A Magyar Külügyi Társaság alapszabályszerű programmjához hiven mindent elkövet abban az irányban, hogy a magyar közön­ség külpolitikai tájékozottságát fejlessze és a külpolitikai kérdé­sek iránt való érzéket azokban a körökben, amelyek erre eddig nem igen mutattak, hajlandóságot, fel­keltse. Ennek a munkájának igen jelentős mozzanata az az akció, amelyet másfél évvel ezelőtt indí­tott meg a vidék nagyobb centru­mainak a Társaság munkájába való bekapcsolása érdekében. A társaság vezérkara elnökével, Ap­ponyi Albert gróffal az élén, szá­mos magyar városban tartott már ünnepi ülést, amelyek az ottani intelligens közönség széles réte­geinek őszinte, megértő érdeklő­dését keltették fel és ezeknek a társaságba tagul történt bekapcso­lását eredményezték. Ez az akció tavaly tavasszal Pécsett kezdődött, majd sorra ke­rültek a vidék többi nagyobb vá­rosai: Szegecl, Debrecen, Szombat­hely, Gvőr, Sopron, Kecskemét, Székesfehérvár, Hódmezővásár­hely, Békéscsaba, Gyula, amely vá­rosok közönségének nagy érdeklő­dése közepette folytak le ezek a szervezkedő ülések. A főispánok mindenütt nagy lelkesedéssel fo­gadták a társaság ezírányú meg­kereséseit és a városok polgárT mesterei, nemkülönben az alispá­nok a maguk hatáskörében is sokat búzgólkodtak a siker érdekében. Ennek tulajdonítható, hogy a tár­saság ma már nemcsak Budapest­re korlátozza a munkásságát — amint ez régebben történt — ha­nem belevonta abba az egész csonka-ország intelligens társa­dalmát és ezt a munkáját ezentúl is fokozatosan folytatja. A Külügyi Társaság az idei évadban az első ilyen ülést októ­ber közepén tartotta Nyíregyhá­zán, ahol Kállay Miklós főispán rendkívül körültekintő gondosko­dásával és szervező ügyességével, valamint az ottani irányadó körök megértésével a társaság velső fel­lépése valóságos politikai és. kúl­túrális eseménnyé lett. Ez alka­lommal a Társaság delegációját Berzeviczy Albert elnökhelyettes vezette, aki a megyeháza nagyter­mét zsúfolásig megtöltő előkelő közönség előtt Magyarország kül­politikai helyzetéről tartott mind­végig lebilincselő, előkelő színvo­nalú előadást. Utána Praznovszky Iván, meghatalmazott miniszter, Magyarországnak volt párisi kö­vete, a háborús bűnösség eszmé­jét fejtegette meggyőző érvekkel, majd Eöttevényi Olivér nyug. fő­ispán, a társaság ügyv. alelnöke tartott magvas előadást Nemzeti­ségi törvényeink és a nemzetiségi szerződések címmel, melyben ezt a kérdést a teljes anyag feltét­len uralásával fejtette ki. A nyíregyházi mozgalom sí­kerét mutatja az, hogy onnan 'számosan jelentkeztek tagokul a társaságba, jelesen maga Nyíregy­háza r. t. város alapító tagként lépett be, azonkívül pedig pártoló íagokul jelentkeztek a követke­zők: Bodor Zsigmond, Brenner Mihály, Ben­kő András, Bencs Kálmán dr., Forgách Balázs gróf, Füredi Lajos dr., Gutlmann Zsigmond dr., Hrstein Sándor, Humck Emil, Imre János, Krasznay Sándor, ,Klek­ner Károly dr., Kovács Pál, Kállay Mik­lós dr., Lengyel Nándor, Molnár Béla, Moravszky Ferenc, Mikecz István, Nagy Kálmán, Névery János dr., Olchváry Pál, Ozory István, Pisszer János, Práger Ká­roly, Puskás Rezső, Rigó Alfonz, Reviczky László, Somogyi Gyula, Stessel Szilárd, Spanyi Géza dr., Steiner Vilmos, Sasi Szabó László dr., Szarka Sándor dr., Szirmai Lajos, Ungár Béla, Vietorísz Ist­ván dr., Vargha Ferenc és csepei Zoltán Béla. A nyíregyházi ^szervezkedés munkájáb'ani " Bencs Kálmán kor­mányfőtanácsos, polgármester is elismerést érdemel. A Külügyi Társaság vidéki ak­cióját a most meginduló évadban is folytatni fogja. Egyelőre Mis­kolcz, Eger, Hajdúszoboszló és Veszprém városok felkeresése van tervbe véve, amely helyek mindegyikére a társaság elnök­ségének valamelyik tagja vezeti a delegációt s ennek a sorában a társaság vezetői közül minden alkalommal ketten-hárman vesz­nek még részt. Itt említjük meg, hogy az elnökség tagjai közül az eddigi üléseken Apponyi Albert grófon és Berzeviczy Alberten kí­vül Lukács György és Pékár Gyula szereztek nagy érdemeket és nagyrészt az ő súlyuknak és munkájuknak tulajdonítható az elért siker. Kívülük és Eöttevényi Olivér ügyvezető alelnökön kívül eddig Paikert Alajos és Ludwig Ernő alelnökök, Horváth Jenő és Lutter János igazgatók, Praz­novszky Iván követ, azután Boér Elek. Szádecky-Kardoss Lajos és Pázmány Zoltán egyetemi taná­rok és Pechány Adolf kormány­biztos vettek részt a vidéki gyű­lések szervező munkájában. A Külügyi Társaság elnöki tanácsülése A Magyar Külügyi Társaság Elnöki Tanácsa nov. 15-én dél­előtt gróf Apponyi Albert elnök­lésével ülést tartott, melyen részt­vettek Berzeviczy Albert, Lukács György, Nemes Antal püspök, Eöttevényi Olivér, Szterényi Jó­zsef báró, Lutter János, Horváth Jenő, Földes Béla, Radisics Ele­mér, Tánczos Gábor, Havass Rezső, Pataky Tibor, Malatinszky Lajos, Tóth Lajos, Papp Antal, Paikert Alajos, Pázmány Zoltán, Végh Gyula, Póka-Pivny Béla, Boér Elek, Klimes Károly, Ambrózy Gyula, Albrecht Ferenc, Szakáts Kálmán. Napirend előtt az elnök mele­gen üdvözölte Berzeviczy Alber­tet, a Magyar Tudományos Aka­démia centennáriuma alkalmából, majd indítványozza a társaság

Next

/
Thumbnails
Contents