Magyar külpolitika, 1922 (3. évfolyam, 33-53. szám)

1922 / 33. szám - A franciák Sziriában - Perzsia - Szédelgés a kisázsiai autonomiával

2 MAGYAR KÜLPOLITIKA Vasárnap, 1922 augusztus 18, A franciák Sziriában A francia kormány rejtelemből — Kegyetlenkedések minden vonalon —Száműzés, bebörtönzés — Tüntetnek Arábiában a franciák ellen . Szédelgés a kisázsiai autonomiával A. tapasztalat azt mutatta, hogy a hábou után a nemzetek mindegyiké­nek fő törekvése, legyen az győző, vagy legyőzött, az, hogy közeledjék a békés viszonyok visszaállítása felé és sem­miesekre sem az, hogy ujabb és ujabb okot adjon a kellemetlen konfliktu­sokra, amely végeredményben megint csak háboruhoz vezet. Igy volt ez ré­gebben, de sajnos, nem így vart mai az antant által diktált lehetetlen béke­szerződések korszakában. Egyik kon­fliktus és ellenségeskedés jön a má­sik után. A háboru után ez a mind máig fenntartott ellenséges viszony fő oka a mostani gazdasági krízisnek, a melyből ugy látszik, nem tudunk ki­szabadulni. Ez a rettenetes gazdasági krízis nemcsak nyugaton éreztette ha­tását, hanem keleten talán még job­ban kibontakozott, és még mélyebb gyökeret vert, mivel ott még annyira sincs meg a védekezési lehetősége, mint nyugaton. Mind eme. bajoknak megterem lője és főoka főképen Franciaország és a francia politika kapzsisága, amely ha­talmi tébolyban szenvedvén, ugy lát­szik, meg szeretné- hódítani az egész világot. Keleti szemmel nézve a dol­gokat, talán meg lehet érteni a fran­ciák ellenszenvét a németek ellen, hi­szen a két nemzet közötti surlódás már régi keletű s így mind a kettőnek megvan a panasza a másik ellen. A melyik felül van, az természetesen el akarja nyomni a másikat. Kétségte­len azonban, hogy a franciák olyano­kat csinálnak a németekkel, amit a 'németek sohasem tettek volna meg. megmagyarázható a német-francia el­lentét, annál kevésbé érthető- az, hogy mi az oka a francia kegyetlenkedések­nek és a zsarnoki elnyomó politiká­nak Szíriában, amelyet leírni jófor­mán lehetetlen. Hogy a franciák mi­csoda erőszakkal próbálják uralmu­kat fenntartani a szíriai arabok fö­lött, azt legjobban illusztrálja a New­yorkban megjelenő „Al-Bayan" cimü arab lap, amely megbízható forrásból legújabb számában a következőket közli a szíriai állapotokról: „Szíriában nem mulik el egy nap sem anélkül, hogy a francia meg­szálló hadsereg parancsnoksága ne számüzzön, vagy ne börlönözzön" be valakit. Ezeknek a szerencsétlen ara­boknak természetesen semmi bünük nincs, csupán csak az, hogy naciona­lista érzelmüeknek merik vallani ma­gukat. Nemrégiben a francia főmegbi­zott megint egy parancsot adott ki, a­melynek következtében az utóbbi na­pokban hetven előkelő szíriai ara­bot tartóztattak le, azoknak egy részét !bebörtöuözték, a többieket pedig; mint nem, oda való illető­ségüeket, kitoloncolták. A szám­üzöttek között leginkább vezérkari tisztekei látunk, akiktől legjobban félnek a franciák, hiszen közölök so­kan szolgáltak Feiszál király hadse­regében. Ezeket a franciák feiszalis­táknak nevezik, s minthogy az arab nemzeti egység törhetetlen hívei, a leg­csekélyebb ok nélkül kérlelhetetlenül bebörtönözik őket. A. börtönök azon­ban már zsufolásig megteltek, s igy ezeket az ártatlan embereket meg­fosztják családi tűzhelyüktől és kito­toncolják az országból. A francia urak . azonban nem is sejtik'; hogy ezzel az : eljárásukkal voltaképen maguk alatt vágják a fát. A kitoloncolt nacionalis­ták ugyanis a Szíria mellett fekvő és félig-meddig független arab államban, Transjordániában biztos menedékre találnak, ahol Abdulab emir a leg­messzebbmenően támogatja őket a franciák ellen folytatott propagan­dáikban. " Természetes, hogy a szíriai arabság a franciákkal nem érintkezik. A fran­ciáknak azonban szükségük vari né­hány arabra a kormáuyzás terén, hogy legalább így érvelhessenek amellett, hogy az országnak autonómiája vau. Tisztességes arab azonban nem áll velük szóba, s így környezetük azok­ból az arabokból kerülnek ki, akik ré­gebben — a börtönök világában vál­tak ismertebb alakokká. Ilyen neveze­tes alak a damaszkuszi rendőrfőnök, Hamdi, akit a szíriai arabok „Hamdi­el Djellad"-nak neveznek Fz magya­rul a hóhér Hadmit jelent, ami, sem­miképen sem megtisztelő cím, de 'min­denesetre ékesen illusztrálja, hogy a név jeles tulajdonosa milyen áldásos munkálkodást fejthet ki a civilizált franciák védőszárnyai alatt Szíriában. Megjegyezzük itt, hogy az araboknál bevett szokás az, hogy e nép az állami főhivatalnokokat cselekedeteik és jel­lemük után egy melléknévvel keresz­teli-meg, amelyet — legyen az jó Vagy rossz —- nem lehet többé lemosni sem a nép, sem a történelem előtt- j Természetes, hogy, ilyen ' eljárással szemben az arab lakosság független: A 'konstantinápolyi pátriárka lapja. a Ptrodasz, amely, legjobban van in formiálva mindig a görög kulisszatit­kokban, érdekes cikkben számol be Szmírna autonómiájának ügyéről. A napisajtóból ismeretes, hogy a görö­göktől megszállt kisázsiai részek ne­vében a görög hadsereg kikiáltotta a külön: szmimai államot és a nagykö­vetek tanácsához fordult ennék el­ismeréséért. A Prodosz azt irJa, hogyr ugyanakkor, amidőn a külön szmirnaí állam eszméjét a görög diplomácia ki­találta elhatározta, hogy népszavazást rendeztet a kérdéses területen, termé­szetesen a jelenlegi megszáió hatósá­gok jfelügyelíete alatt. A népszavazás eredményét Szterflidisz, a kisázsiai görög főbiztos hivatalosan fogja kö­zölni a Nemzeteik Szövetségével, a nagyhatalmak kormányaival,. valamint a koaistantinápolyi és ángorai török kormánnyal;. A jegyzék vétele után a görög kormány azonnal elismeri Kis-' ázsia autonómiáját és kijelenti, hogy a ^'görög csapatok ott' maradnak, hogy az uj állam habárait a konszolidálásig védelmezzék. Azalatt pedig 'különböző bizottságok mennek Párisba, Lon­donba és Rómába, hogy az uj állam lészére az elismeriésr megiszerezzék a nagyhatalmaktól. Görögország jövőre is f'önn fogja tartani' effektív protekto­rátusát az úgynevezett, szmirnai szabad állam fölött, de fainak saját képvise­lete tesz külföldön, Mig a nagyhatalmak részéről az elismerés- megérke­zik. Sztergidisz. és az általa kinevezett hatóságok fogják' kormányozni Kis­ázsiát. ségi törekvései egyre erősbödnek. Az. Al-Baysan tudósítója szerint a mozga­lomban a szíriai arab nők is tevékeny részt vesznek. Ebben támogatja őket a hazafias arab sajtó is, már ameny­nyire tudja, mert Szíriában a franciák nem igen engedik meg azt, hogy ke­gyetlenkedéseik ott is napvilágra kerül­jenek. A külföldi arab lapok azonban állandóan szellőztetik a franciák viselt dolgait és hosszasan foglalkoznak Szíria felszabaditási problémájával.. A Mekkában megjelenő El-Kible cimü félhivatalos lap nagyon szépen irta le azt a tüntetést, amely a mult hónap elején játszódott le Mekkában és Djeddában, ahol az arab félsziget törzsei és a lakosság minden rétege képviseltette magát és ahol a leghar­ciasabb módon szónokoltak a hites hedzsaszí szónokok, - akik többnyire analfabéták ugyan, de szónoklataik olyan hatással vannak a tömegekre, hogy vakon követik parancsaikát. Az ünnepélyesen tüntető tömegek ezrei fel is vonultak I. Husszein király pa­lotája elé — egyesíteni akarjuk az arab, nemzetet, fel kell szabaditani Szíriai és ki kell verni a franciákat — kiáltozások közölt. A király fogadta a tüntetők küldöttségét és megígérte ne­kik, hogy a nyugati hatalmaknál közbe fog lépni Szíria felszabadítása érde­kében. Mindezekből látható tehát, hogy az arabok egyáltalában nem hajlandók belenyugodni abba, hogy egymástól elszakítva, apró -'birodalmakban, ide­gen uralom alatt éljenek, A sivatag forró homokjából lassankint kibonta­kozik a jövendő keleti nagyhatalom, az egységes arab császárság. Maruffy Mohamed Said. Mint látszik, az uj szabadállam egy­általában nem szabadállam, egysze­rűen görög tartomány, melynek kor­mányzójává Miklós: királyi hereeget szemeljék ki, az úgynevezett önkéntes hadsereg vezetésére pedig reguláris gö­rög tiszteket akarnak (kivezényelni. Az egész államcsíny azért készült hogy pillanatnyilag bonyodamat tudjon vele Görögország' előidézni,. minthogy 'Ugyanakkor fölvonulást rendezett Konstantinápoly ellen is, volt némi re­ménye arra, hogy a konstantinápolyi kormány saját megmentése céljából he lenyugszik az adott helyzetbe és lemond a kisázsiai-területekről. A terv azonban nem sikerült, mert a nagyhatalmak. s elsősorban Francia­ország nem mentek bele. A csataldzsai vonalra fölvonult francia haderő elég súlyt adóit a konstantinápolyi főbiz­tosok tiltakozásának, ugy, hogy a gö­rög hadsereg meg is kezdje a vissza­vonulást. A katemerini félhivatalos jelentése szerint Baltazzi görög külügy­, miniszter hivatalosan közöltjei az athéni francia, angol és olasz köve­' tekket, hogy a Rodostóban kihajózott, valamint (a Ttrácisban és Kantiban összpontositott csapatok megkapták a visszavonulási parancsot. Görög ellen­zéki lapok'- értesülése szerint a nagy­hatalmak azzal fenyegették még Gö­rögországot, hogy megvonják tőle a Trácia igazgatására adott mandátumot, ha haderejét vissza nem vonja. A MAGYAR KÜLPOLITIKÁRA minden ho 1-tő/ és 15-től kez­dődől&a bármikor lehet előfizeim A- világ valamennyi állama között talán legkevesebbel szerepel most Per­zsia. Sem nem visel háborút, sem | békéf nem köt, olyan csendesen- meg­van, hogy a mai felfordulásokhoz SKO­kott közönség azt sem tudja, bolseviz­mus van-e ott, vagy angol gyarmat lett belőle. Alt Ákbar kán, Perzsia balkáni követe most e tájékozatlanság elosz­latására 'hosszabb beszélgetést folyta­tott egyik erdélyi magyar lap munka­társával. Ali Akbár ugyanis, a perzsa meghatalmazott miniszter feleségével és hároméves fiacskájával, villát bérelt a Brassó melletti Noa-telepen és ott tölti a nyarat keleti exotikummal be­rendezkedve. De csak a lakás exotikus, a kövét modern európiá-i ember, aki ta­nulmányait Nyugaton végezte, jó ideje különböző ' metropolisokbani él és felesége, aki szintén perzsa nő, eí­hagyva a káprázatos felsőöltözetet, a legújabb párisi divat szerint, öltöz­ködik. iAz újságíró kérdéseírie; elmondta, hogy Perzsiában nincs és nem is volt (bolsevizmus. A perzsák, miat mohamedán szuták, a Korán tanaival ellentétes bolsevizmusra nem kapha­tók. Evekkel ezelőtt az oroszok betör­lek ugyan oda, de nem tudván forra­dalmositani a perzsa népet, ujlra ki­vonullak és békét kötöttek. Perzsia békében: ét ugy Oroszországgal, mint a kemalistákkal, rendes; kereskedelmi összeköttetésben áll az egész világgal, A koranányforma alkotmánynélküli császárság, az uralkodó jelenleg Ah­med 'sah. Hatalmát csak a Korán­szabályai korlátozzák. Tanács-adója a- mandulis et vuzera (minisztertanács)-, melynek tagjai s szaader sazan. (miniszterelnök}., a, vesir davalet karedzse>. (külügyminisz--< ügymínisz'ter) és a többi miniszterek; Azok a miniszterek, akik a jövedel­mező ügyiek! élén állanak, a. sahnak ' bizonyos pénzösszeget fizetnek hivata­lukért, a jövedelem többi részével szabadon rendelkeznek. Perzsia közigazgatási szempontból huszonkét nagyobb és tíz kisebb tar­tományra oszlik, mindegyik élén a fő­kormányzó áll, mint a sah képvise-­fője. Cime hakim. Az;.. alkormányzó ! rab el hukuma, a járási főnökök ! zabit címet viselnek. Legfőbb dolguk az adóbeszedés. Az egyházniak két főnöke van: az imamt i dzsumah, leniekben és a seik ül izlam mint bíró. Bűnügyeikben a kormányzó ítélkezik az Urf (szokás) törvényei szerint Perzsiában ujabban ikis magyar te­lep verődött -össze volt hadifoglyok­ból és uja'bb 'kivándorlókból; a hisza­puri türkiszbányákban dolgoznak. Az ország nem vévén részt a hábo­ridtan, nemi is- érzi a nyumoruságot. Az-utóbbi öt esztendő alatt az árak alig emelkedtek, 1 öt százalékkal, a perzsa pénz kilencszer többet ér, mint a francia fank. Az ország lakossága jelenleg 12 millió lelek, különösen sok a kereskedő közte, gyáripar nincs, a kézüparból, a szőnyegkészítés, a por­oetaiis 'fayenc- és bőrárugyátrtáis, vi­rágzik legjobban. A kereskiedelem köz­pontjai Teherán és Iszpahmt. Nagy mennyiségben terem gabona, dohány és kávé. és ezekből a cikkekből. sokat" exportál, különösen Angliába. Rendes posta-, távíró- és vasúti szolgálat is van az országba. Aktuális külpolitikai ügyékről meg­tagadott műiden nyilatkozatot Per­zsia balkáni követe.

Next

/
Thumbnails
Contents