Magyar jogi szemle, 1943 (24. évfolyam, 1-22. szám)

1943 / 1. szám - Patronázs-munka és a Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága

JOGÁSZ ÉS LAIKUS BÍRÁSKODÁS 333 mazása paritásos alapon történik, a döntés pedig jó kezekben van a tanácsban helyet foglaló egy vagy több hivatásos bírónál, aki elé így minden oldalról kellően megvilágítva kerül az ügy. A bírói tanácsnak ilyen módon megalakítását nem tartom sze­rencsésnek. A bírónál elengedhetetlen személyi kellék a teljes pártat­lanság és tárgyilagosság; ezt pedig alig lesz lehetséges megőriznie annak a bírónak, aki abban a tudatban foglal helyet a tanácsban, hogy tőle az ellentétes érdekek egyikének a győzelemhez segítését várják s hogy egyenesen ebből a célból kapta a megbízását. Ez a leg­nagyobb hibája a választott bíróságoknak is, amelyeknek a tagjaiban az a körülmény, hogy ők egyik vagy másik féltől kapták a megbízást, csaknem kiirthatatlanná teszi azt a meggyőződést, hogy a megbízójuk érdekeit tüzön-vízen át képviselniök és védeniök kell. Az ilyen bírói tanácsban rendszerint csak egy igazi bíró van, aki megérdemli ezt a nevet: az elnök, mert csak ő az, akinek nincs oka reá, hogy valamelyik állásponthoz már eleve odaszögezettnek érezze magát. A tanács többi tagja valódi pártatlanság nélkül a pártatlan bíró mezét ölti magára, s ezzel vagy megtévesztőén hat, vagy pedig — és ez a jobbik eset — lé­nyegében csak a félnek második ügyvédjévé lesz, aki a helyzeti elő­nyénél fogva közelebb tud férni az ügy igazi bírájához és így hatha­tósabban, főképen pedig ellenőrzéstől mentesebben tudja védeni a fél érdekét. Ez a helyzet semmiesetre sem őszinte. Azt hiszem, az előbb vázolt visszásságok felismerése vagy meg­érzése is közrehatott abban, hogy a munkaügyi bíráskodásban a felek olyan könnyen lemondtak az ülnökök alkalmazásáról. Ezzel szemben igen hasznos szolgálatot tehetnek a jogi képzett­ség szempontjából laikus, de más téren szakképzett vagy tapasztalt ülnökök azokban az esetekben, amikor nem az ellentétes érdekek egyi­kének vagy másikának előre kiszemelt képviselőiként, hanem abból a célból vesznek részt — teljes pártatlansággal -— a bíróság munká­jában, hogy az ügy helyesebb és teljesebb felderítéséhez a maguk szak­mabeli jártasságával hozzájáruljanak. A bíráskodásnak közvetlen tárgya — kisszámú kivételt leszá­mítva, amikor az ítélet csak ténykérdésben, pl. valamely okirat való­diságának a kérdésében tesz megállapítást — általában jogviták vagy vitás jogok felől való döntés; ezért a jogszabályok ismeretére az ítél­kezésnél mindig szükség van. A bírói döntésnek közvetlen tárgyául szolgáló jogkérdés elbírálása azonban sokszor egész sor más kérdés­nek — és pedig egyaránt tény- és jogkérdésnek — mint előkérdésnek az eldöntésétől függ és ezek közül a ténykérdések között lehetnek olyanok, amelyek a jogászi képzettségű bíró ismeretkörén kívül esnek. Az, hogy ezek a vitás ügyben csak előkérdések, nem egyértelmű azzal, hogy mellékkérdések; akárhányszor épen ezek körül forog az igazi vita. Ilyen kérdések a legkülönbözőbb tárgyköröket érinthetik és a tudományok mai fejlettsége mellett teljesen lehetetlen, hogy a bíró az alapos jogi tudáson felül más tudományszakoknak egész sorában is olyan széleskörű ismeretekre és átfogó tudásra tegyen szert, amely őt az ezek körébe eső vitás kérdéseknek önálló elbírálására képessé

Next

/
Thumbnails
Contents