Magyar igazságügy, 1892 (19. évfolyam, 37. kötet 1-6. szám - 38. kötet 1-6. szám)

1892/37 / 1. szám

Az erőszak és fenyegetés fogalma a büntetőjogban. VARGHA FERENCZ kecskeméti kir. ügyésztől. i Első közlemény ) L Azt hiszem nem tévedek, midőn azt állítom, hogy codexünk­ben alig van fogalom, mely oly sok bűntett tényálladéki ismérvét képezné, mely oly nagy practicus értékkel birna mint az erő­szak és a fenyegetés; s hozzá tehetjük bátran azt is, hogy kevés büntetőjogi fogalom van a praxisban oly laza talajra épitve, mint az erőszak és fenyegetés mindennapi fogalma. A bizony­talanság hullámvetései az egyik szélsőségtől a másikig hömpölyög­nek, H nélkül hogy a codex tiz éves fennállása alatt révpartra találtak volna, a hol a bizonytalanság helyett a jogi bizonyosság található fel. Hogy mily actualis kérdése tudományunknak az «erőszak» s a <fenyegetés> fogalma, arról könnyen meggyőződhetünk, ha átlapozzuk codexünket, melyben az erőszak s fenyegetés mint tényálladéki mozzanat huszonkilencz esetben fordul elő,1 s ezek közt nem egy van olyan bűntett, mely úgyszólván a bűnügyi tárgyalásoknak állandó rovatát képezi; ilyen a hatóság elleni erőszak büntette. Hogy mi az erőszak és mi a fenyegetés, azt a priori meg­határozni nem lehet. Csak a fogalom lényegének tüzetes kifejtése után vonhatjuk le a helyes conclusiót, mely egyúttal meghatározza ama keretet, melyben az erőszak s fenyegetés fogalma mozog. Csak nem régiben is az a nézet uralkodott, hogy a physikai kényszer : az erőszak ; ellenben a valószínű veszély bekövetkezésé­nek kilátásába helyezése : a fenyegetés; az egyik testi, a másik p s y c h i c a i kényszer. Ujabb időben azonban a német literaturában Hálschner, G e y e r s mások az erőszak és fenyegetés közt levő különbséget nem q u a 1 i t a t i v, hanem quantitativ alapon fejtették meg. 1 Az idevonatkozó szakaszok ezek : 77., 126. §. 3. p , 127. §. 1. 2. 3. p., 152. §. 1. 2. 3. p., 155., 163, 165., 175., 176., 177.- 178., 190., 195- §• 4- P-. 232. §. 1. p., 233. 242., 317., 318., 319. 321., 323. §. 3. p., 330. §., 344. §. 345- 350- §• J kbtk. 41. §. Magyar Igazságügy 1892 XXXVII. 1. I

Next

/
Thumbnails
Contents