Magyar igazságügy, 1889 (16. évfolyam, 31. kötet 1-6. szám - 32. kötet 1-6. szám)

1889/31 / 1. szám

tétlenül szükséges egyszerűsítés: a fegyház és a börtön közötti különbség eltörlése. Ennek igazolására elég a btkv. életbeléptetésekor mindjárt tett tapasztalatokra hivatkoznom. A két büntetés btkvünkben nem alapszik a büntettek természetéből, erkölcsi értékéből merített elvi különbségen, s azért elvi jogosultsága mivel sem igazolható. A két büntetésnem tartalma közti különbség sem nem oly nagy, sem nem oly lényeges, hogy a két büntetésnem további fenntartása ezen szempontból indokolható lenne. Az első miniszteri javaslat tudvalevőleg a vétségeknél is két­féle büntetést (fogházat és elzárást) hozott javaslatba. A mint ezen bifurcatio, és helyesen, már a második miniszteri javaslatban mellőztetett, ugy mellőzendő, a büntetésnemek egyszerűsítése ér­dekében, a börtön és fegyház közti különbség is, mely btkvünk szempontjából, tekintve a két büntetésnem tartalmát s alkalma­zási eseteit, valóságos superfoetatio. A rendszer igazolására a btkv. tárgyalása alkalmával a c büntetések individualisatiójának* elvére történt hivatkozás ; de ez nem egyéb, mint a büntetésvégrehajtás ezen kétségkívül helyes, sőt elsőrendű vezérelvének kézzelfog­ható félreértése. A természetesen csak «külső,» mert csak a büntetésnemik számában nyilvánuló egyenlőség, mely az első miniszteri javaslat és az olasz codificationalis kísérletek között észlelhető, közel hozza azon föltevést, hogy törvényhozónk szemei előtt az olasz codi­ficatorok javaslatai lebegtek. Csakhogy, sajnos, az utánzás csupán külsőségre, a büntetésnemek számára, szorítkozott, az olasz ja­vaslatok alapelvének átvétele vagy assimilatiója nélkül; e nélkül pedig azon büntetésnemek, a melyek az olasz javaslatokban egy alapelvre visszavezethető szerves egészet képeznek, nem lehetnek egyebek mint benső összefüggés, szerves egységet nélkülöző con­glomeratum. Már az 1866-iki olasz bizottság állította fel a későbbi javaslatok­ban mindig következetesen fentartott elvet: «a parallel büntetések két kategóriájának elvét,» mely szerint a büntetések «egyenlők a tartamban, de különbözők természetökben s intensivitásukban*, s a melyek között az első (szigorúbb) kategória azon bűntettekre alkalmaztatik, a melyek gonoszságból, aljas lelkületre valló indokból («per perversitá od abbiettezza d' animo») követtetnek el; a másik (enyhébb) kategória ellenben azon bűntettekre, a melyek az előbbi szempont alá nem esnek, kiemeltetvén különösen a politikai bün­tettek, a sajtóvétségek s a felindulásban (nell' impeto degli affetti) elkövetett büntetendő cselekmények. Ezen elv alapulvétele mellett fogadott el a Mancini-féle javaslat négyrendü büntetést. Két parallel büntetést (reclusione és relegazione 5 évi minimummal, 25 évi maximummal) a büntettek-

Next

/
Thumbnails
Contents