Magyar igazságügy, 1884 (11. évfolyam, 21. kötet 1-6. szám - 22. kötet 1-6. szám)

1884/21 / 1. szám

2 KOVÁTS GYULA történt, az kisebb jelentőségű, habár a dispensatiók kedvéért a Rómába való menetel eltiltása képezi a semmi esetre se kicsinyel­hető kiindulót. Hazánkban jogászok és történészek egyaránt nem méltatták a házassági pátens horderejét. Pedig ebben a pátensben a hazai történet egy darabja játszik és abból kapjuk a hazai mértéket arra nézve, hogy a pátens óta folyt hazai legislatiónk fejlődését a latra tudjuk vetni. Nem kicsinylendő tekintet még a törvényhozóra sem. A kibontakozásra törekvésnek még mai nap is vissza-vissza kell térni a házassági pátensre. A házassági pátenssel kezdődik nálunk tulajdonkép az állami, habár alkotmányellenes házassági törvényhozás. A mi hazai törvény csak kelt a házassági pátens előtti időben, arról ismeretes, hogy az csak az egyház házassági jogát közvetítette. A mely ezt tette, a törvényt hozó test, kisebb-nagyobb mértékben mindig az egyházzal volt össze nőve. A Kálmán hires házasságkötési törvénye, de des­ponsatione conjugali in facie ecclesiae fienda, nem egyéb mint zsinati határozat s igy is kezdődik: Piacúit sanctae synodo Később persze a zsinati határozat és a törvény között megvan a formai különbség, a mi azonban soha sem vitt az önálló állami házassági törvényalkotás gondolatára. Mindig csak az egyház házassági jogá­nak érvényre juttatásáról van szó. És ez mindaddig igy maradott, mig József császár nem nyúlt bele, az alkotmányosság szempontjából erőszakosan, a házassági jog keretébe. A mily hatalom hozta be nálunk a házassági pátenst, ugyanez a hatalom tudta csak fentartani — ideig-óráig. A magyar nemzet életében rövid négy év (1786—1790) az, mely alatt egy átalános házassági jogrendezés az erejét éreztette. Innen túl a házassági pátensből csak egy nagy vívmány maradott fenn és ez az, hogy a protestánsok egymás közti házassági ügyekben a kánoni jog nyomása alól kiszabadultak. Az 1790/1 évi XXVI. t.-czikk részökre meghagyta a házassági pátenst. Ez a vívmány a vegyes házasságokra is áthatott és pedig a jozefinizmus segélyével. Hiába mondotta ki azt az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk, hogy a vegyes házasságok a katholikus szentszékek hatáskörébe esnek, mely hatáskörben azok a kánoni jog szerint voltak elbirálandók. Az in integrum restitutio még a vegyes házas­ságokat illetőleg sem volt egészen szabadon keresztül vihető. Sok bajt okozott. Az egyház és állam küzdelmei a vegyes házasságok­ban adtak egymásnak találkozót. Ezen időből még oly fejedelmi

Next

/
Thumbnails
Contents